Životní pojištění - nezbytná potřeba při výkonech zdravotní péče u lékařů a zdravotníků

Vydáno: 37 minut čtení

Různé skupiny zdravotníků a zejména lékaři) patří k jedněm z nejvíce ohrožených skupin lidí, pokud se týká zdraví i života. Jejich výkonem práce jsou zdravotnické instituce, nemocnice, léčebny či ordinace s čekárnami plných nemocných pacientů. Pracují často v infekčním prostředí, v prostředí stresujícím, kde syndrom vyhoření je v určitém věku častým důsledkem výkonu profese, pracují v prostředí plném nemocí, bolesti či utrpení. Častou charakteristikou lékaře je přitom skutečnost, že je laskavou, milou a naději dávající bytostí, ale právě v důsledku specifického pracovního prostředí jsou tito lidé vystaveni neustálému nebezpečí, které ohrožuje jejich zdraví i životy.

Životní pojištění – nezbytná potřeba při výkonech zdravotní péče u lékařů a zdravotníků
Mgr.
Eva
Bohanesová,
Ph.D.,
Ing.
Jana
Bellová,
Ph.D.,
Ing.
Jaroslav
Zlámal,
Ph.D.
K tomu ještě v poslední době narůstá agresivita pacientů i přímé útoky jedinců; často se kromě verbálních úroků jedná dokonce o fyzické napadení. Snad všichni máme ještě v paměti tragický výsledek takového útoku ve Fakultní nemocnici v Ostravě, kde zemřeli nevinní lidé přímo v čekárně jednoho z oddělení nemocnice. K zamyšlení je i fakt, že podobný zásah musela Policie ČR uskutečnit po dvou týdnech po této události i v Městské nemocnici, a to opět v Ostravě. Některé lékařské i zdravotnické profese jsou pak přímo vystaveny i profesnímu druhu rizik, ať již se jedná o lékaře a zdravotníky psychiatrických léčeben, sanatorií pro léčbu tuberkulózy či lékaře a zdravotníky vězeňské služby nebo přímo infekčních oddělení nemocnic. S některými možnými důsledky výkonů zdravotnických profesí počítá zákoník práce a jiné obecné právní normy, ale na místě je také využít možností, které nabízí životní pojištění. Životní pojištění jistě nedokáže vyloučit ani zmírnit nebezpečí a rizika výkonu zdravotnických profesí. Umožňuje však často alespoň kompenzovat újmy, nahradit ušlé příjmy v důsledku vlastního onemocnění či léčení. V následujícím textu přinášíme přehled možných forem pojištění – a i když se v našich textem zaměřujeme především na lékaře a zdravotníky, jsou doporučené formy pojištění samozřejmě přístupné všem zájemcům.
 
Proč mít životní pojištění
Životní pojištění se vztahuje na život a zdraví pojištěné osoby či pojištěných osob. Uzavřením této pojistky se tedy zajišťujeme pro případ smrti, úrazu a jeho trvalých následků a pro případ nemoci, takže se zabezpečujeme proti případům neočekávaného výpadku příjmů, který by mohl mít velmi těžké důsledky například v situaci, kdy má člověk sjednanou hypotéku. Zadlužení totiž může mít neblahé důsledky právě při déletrvající nemoci, smrti partnera nebo trvalé invaliditě, neboť znamená podstatný výpadek příjmů, a tudíž omezené možnosti ve splácení dluhu se všemi negativními dopady. V naší společnosti je muž stále považován za živitele rodiny. Kdyby zemřel nebo se z něj stal doživotní invalida a měl by sjednáno životní pojištění, úvěr na bydlení (případně i jiný úvěr) by byl doplacen z pojistného plnění. V praxi se často pojišťuje celá rodina s tím, že živitel rodiny bývá pojistníkem a současně prvním pojištěným, manželka pojistníka je druhým pojištěným a pojištěné jsou i děti. Na jedné smlouvě tedy může být pojištěno více osob. Ještě výraznější je prvek živitele u lékařů a zdravotníků, zejména tam, kde mladí lidé nastupují do oborů a pracovišť se zvýšeným rizikem nákaz, přenosných nemocí či rizikových povolání. Mezi ně se počítají i záchranáři, kteří patří k asi nejvíce fyzicky napadaným osobám ve zdravotnictví, byť je to často pod vlivem šoku v důsledku nehody, havárie či bolesti).
Životní pojištění nemusí sjednávat pouze osoba, která se stává pojištěným, i když to je častý případ. Jsou možné i jiné alternativy, a to:
1.
Otec rodiny sjedná a platí životní pojištění pro sebe, svou manželku i své děti (popřípadě tak učiní žena pro svého muže a své děti, výjimkou nejsou ani případy, kdy tak učiní samoživitelka pro sebe a děti).
2.
Babička s dědečkem platí životní pojištění pro své děti a zejména pro svá vnoučata.
3.
Firma sjedná a platí rizikové životní pojištění pro své zaměstnance.
Posledně jmenovaná alternativa patří mezi bonusy, i když pojištění tak často zaměstnanci téměř nevnímají či zdánlivě je ani nezajímá. Představuje však pro ně velmi užitečný faktor zabezpečení, zejména tam, kde dochází často k pracovním úrazům, poškození zdraví nebo nehodám.
 
Základní druhy životního pojištění
Dva základní druhy životního pojištění se označují jako
investiční životní pojištění, a
rizikové
životní