O Přehledech ve zdravotním pojištění

Vydáno: 15 minut čtení

I v právních podmínkách roku 2021 je jednou ze základních zákonných povinností zaměstnavatelů a OSVČ ve zdravotním pojištění pravidelné podávání příslušného tiskopisu nazvaného: – „Přehled o platbě pojistného zaměstnavatele“, který každý měsíc předkládají zaměstnavatelé, pro příjmovou stránku systému rozhodující plátci, všem zdravotním pojišťovnám, jejichž pojištěnce zaměstnávají; a – „Přehled o příjmech a výdajích ze samostatné výdělečné činnosti a úhrnu záloh na pojistné“, který po skončení roku podávají osoby samostatně výdělečně činné tehdy, pokud v předcházejícím kalendářním roce podnikaly (a to třeba jen po část tohoto roku, bez ohledu na to, zda byla podnikatelská činnost jediným zdrojem příjmů nebo byla vykonávána souběžně se zaměstnáním). Pro oba typy těchto tiskopisů budeme v dalším textu používat pojmy „Přehled zaměstnavatele“ nebo „Přehled OSVČ“.

O Přehledech ve zdravotním pojištění
Ing.
Antonín
Daněk
 
Odkdy platí povinnost podat Přehled?
Pro OSVČ od prvopočátku, tedy od zahájení fungování systému veřejného zdravotního pojištění v roce 1993, u zaměstnavatelů je tomu jinak. Do právní úpravy platné ve zdravotním pojištění bylo ustanovení o povinnosti zasílat Přehledy včleněno novelou č. 127/1998 Sb., která nabyla účinnosti dnem 30. 6. 1998. Na základě této novelizace jsou zaměstnavatelé povinni zasílat požadované Přehledy až od července 1998, což je z historického hlediska odlišnost například od podávání Přehledů správám sociálního zabezpečení.
 
Termín pro zaměstnavatele
Za příslušný kalendářní měsíc musí být tento Přehled podán zdravotní pojišťovně nejpozději do 20. dne následujícího kalendářního měsíce. Pokud tento 20. den připadne na sobotu, neděli nebo svátek, lze Přehled předat zdravotní pojišťovně ještě nejbližší následující pracovní den. Povinnost podat Přehled platí například i za měsíc, ve kterém byl třeba jen po část měsíce zaměstnán alespoň jeden zaměstnanec.
 
Termín pro podání Přehledu OSVČ za rok 2020
Novelou zákona č. 592/1992 Sb., danou ustanovením § 28d, se pro podání Přehledu OSVČ za rok 2020 nepoužijí lhůty dané ustanovením § 24 odst. 2 tohoto zákona. To znamená, že Přehled za rok 2020 mohou OSVČ předložit zdravotní pojišťovně (zdravotním pojišťovnám v případě změny) nejpozději dne 2. 8. 2021.
Tato změna má vliv i na úhradu případného doplatku pojistného, který je OSVČ povinna zapla