Specifika spojených osob v dani z přidané hodnoty

Vydáno: 30 minut čtení

V minulém příspěvku jsme se věnovali problematice „spojených osob“ v daních z příjmů, ovšem „spojené osoby“ nejsou jen doménou daní z příjmů, ale setkáme se s nimi rovněž na poli daně z přidané hodnoty (dále také jen „DPH“). V DPH nejde o stěžejní téma provázející každý obchodní případ sjednaný třeba mezi mateřskou a její dceřinou společností, proto i odborná veřejnost často tápe. „Spojené osoby“ promlouvají do DPH konkrétně ve třech případech. Nejvýznamněji pokud cena sjednaná neodpovídá ceně obvyklé, na rozdíl od daní z příjmů je pro účely DPH rozsah tohoto daňového testu podstatně užší. Nemilým překvapením dále může být, že věřitel nemůže opravit základ daně, a tak snížit svou DPH na výstupu z neuhrazené tzv. nedobytné pohledávky za „spojenou osobou“. A do třetice – a to i co do významnosti v běžné praxi – najdeme „spojené osoby“ v DPH v problematice tzv. skupiny, která může být jedním (souhrnným) plátcem této daně, a to nejen usnadní administrativu, ale může přinést i vyšší odpočet DPH.

Specifika spojených osob v dani z přidané hodnoty
Ing.
Martin
Děrgel
 
Kdy se jedná o spojené osoby v DPH
Než se podíváme blíže na zmíněná tři specifika „spojených osob“ v DPH, musíme si udělat pořádek v ústředním pojmu. V zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „“) je totiž vymezen odlišně (úžeji) – oproti známějšímu pojetí v daních z příjmů. Přičemž je nepraktické, že pro každou z výše uvedených tří relevantních oblastí ZDPH vymezuje trochu odlišnou kategorii „spojených osob“ – proto jí raději uvádíme v uvozovkách, aby bylo zřejmé, že nejde o jednotně definovanou legislativní zkratku (na rozdíl od daní z příjmů). Tento pojem stanoví § 5a ZDPH jen pro účely vytvoření „skupiny“, zatímco u testu ceny obvyklé se v § 36a ZDPH hovoří popisně o „
osobách uvedených v odstavci 3
“, kde je také odkaz na „
osoby podle § 5a
“, a popis typů „spojených osob“ se týká i omezení oprav DPH u nedobytných pohledávek.
„Spojené osoby“ pro účely testu ceny obvyklé v DPH
:
-
kapitálově spojené osoby:
z nichž se jedna osoba přímo nebo nepřímo podílí na kapitálu nebo hlasovacích právech druhé osoby,
anebo se jedna osoba přímo nebo nepřímo podílí na kapitálu nebo hlasovacích právech více osob,
a přitom tento podíl představuje alespoň:
25 % základního kapitálu nebo 25 % hlasovacích práv těchto osob;
-
jinak spojené osoby:
osoby, na jejichž vedení se podílí alespoň jedna shodná osoba,
vyjma situace, kdy je jedna osoba členem dozorčích rad obou osob,
-
osoby blízké;
Poznámka autora: jelikož ZDPH nemá vlastní (speciální) definici „osob blízkých“, je zřejmě nutno je vykládat ve smyslu § 22, § 771 až 774 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění p. p. (dále „“): příbuzný v řadě přímé (kdy pochází jeden od druhého, např. otec a syn, babička a vnučka); sourozenec (sestry a bratři) a manžel (podstatné je, šlo-li o manžele v době uzavření vztahu, u něhož se spojení osob zkoumá); partner (ve smyslu zákona č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství, ve znějí p. p.); jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném, pokud by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní (tj. např. pobočné příbuzenstvo, vztah druh – družka apod.); osoby sešvagřené a osoby, které spolu trvale žijí (jde o právní domněnku, tj. není-li prokázán opak); pro úplnost dodejme, že za určitých podmínek může být podle občanského práva „osobou blízkou“ případně také právnická osoba, jak lze vyčíst z rozsudku Nejvyššího soudu čj. 29 Cdo 4822/2008, jehož aktuální uplatnění ale možná ovlivnil příchod nového občanského zákoníku od ledna 2