Kdy není povinností OSVČ platit v roce 2020 zálohy ve zdravotním pojištění?

Vydáno: 11 minut čtení

Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), jako jediné ze skupin plátců pojistného ve zdravotním pojištění, platí pojistné formou záloh a případného doplatku pojistného. Výši měsíčně placených záloh na pojistné přímo ovlivňují především tyto skutečnosti: – charakter samostatné výdělečné činnosti, kdy je tato činnost buď jediným (anebo při souběhu se zaměstnáním hlavním či vedlejším) zdrojem příjmů, – pojištěnec jako OSVČ musí/nemusí dodržet minimální vyměřovací základ. Pro osobu samostatně výdělečně činnou platí ve zdravotním pojištění povinnost hradit novou výši zálohy od kalendářního měsíce, ve kterém podá, resp. měla podat, Přehled o příjmech a výdajích ze samostatné výdělečné činnosti a úhrnu záloh na pojistné (dále jen Přehled) za předcházející kalendářní rok. Minimální výše zálohy OSVČ, pro kterou je její samostatná výdělečná činnost jediným (nebo při souběhu se zaměstnáním hlavním) zdrojem příjmů, činí v roce 2020 částku 2 352 Kč. Maximální výše zálohy není ve zdravotním pojištění určena od roku 2013.

Kdy není povinností OSVČ platit v roce 2020 zálohy ve zdravotním pojištění?
Ing.
Antonín
Daněk
Ve zdravotním pojištění však registrujeme několik případů (situací), kdy není povinností OSVČ zálohy ve zdravotním pojištění platit. Nejsou-li tedy zálohy placeny, pak OSVČ pojistné uhradí jednorázovou platbou ve lhůtě do osmi od podání Přehledu za podmínky, že jí tato povinnost vznikne. Výjimkou z tohoto pravidla je nový postup při placení záloh v souvislosti s pandemií koronaviru a dále při snížení záloh. Jedním ze souboru opatření ke zmírnění následků této pandemie je odpuštění záloh osobám samostatně výdělečně činným na období měsíců března – srpna 2020. Kdy tedy není povinností OSVČ platit ve zdravotním pojištění v průběhu roku 2020 zálohy na pojistné?
Odpuštění záloh novelou zákona č. 592/1992 Sb.
V ustanovení § 28c, v odstavcích 3–7 z. č. 592/1992 Sb. je řešeno placení záloh OSVČ za kalendářní měsíce březen–srpen 2020. Ustanovením odstavce 3 jsou OSVČ v podstatě plošně odpuštěny zálohy až do minimáln