Nadbytečnost zaměstnance z pohledu pracovního práva a zdravotního pojištění

Vydáno: 11 minut čtení

Skončení pracovněprávního vztahu z důvodu nadbytečnosti zaměstnance není v této složité ekonomické situaci jevem nijak mimořádným, kdy jsou zaměstnavatelé touto cestou nuceni reagovat na změny, nastalé z nejrůznějších důvodů. Je pravdou, že smyslem všech změn by mělo být především zvýšení efektivity a racionalizace jednotlivých procesů, což se však ve svých důsledcích někdy nepříjemně dotýká určitého počtu a struktury zaměstnanců. Rozvázání pracovního poměru pro nadbytečnost zaměstnance je zakotveno v ustanovení § 52 písm. c) zákoníku práce .

Nadbytečnost zaměstnance z pohledu pracovního práva a zdravotního pojištění
Ing.
Antonín
Daněk
 
Podmínky pro platnost výpovědi
Stane-li se zaměstnanec nadbytečným vzhledem k rozhodnutí zaměstnavatele nebo příslušného orgánu o změně jeho úkolů či technického vybavení apod., musí být pro platnost výpovědi splněny tyto tři základní podmínky:
musí být přijato rozhodnutí o organizační změně,
musí existovat příčinná souvislost mezi touto změnou a nadbytečností zaměstnance a
zaměstnanec musí být nadbytečný.
Zaměstnanec se stává nadbytečným zejména v situaci, kdy zaměstnavatel snižuje celkový počet zaměstnanců. Vzhledem k různorodosti a specifičnosti činností v jednotlivých oblastech zákoník práce nestanoví závazná kritéria pro výběr pracovníků, s nimiž má být pracovní poměr rozvázán výpovědí.