Otázky a odpovědi: Dezinfekce jako reklamní předmět

Vydáno: 3 minuty čtení

Společnost s r. o., plátce DPH, nakoupila od jiného plátce DPH dezinfekce v malých lahvičkách za 50 Kč za kus včetně DPH, lahvičky jsou označeny názvem a logem firmy. Tyto chce firma rozdávat bezplatně jako reklamní předměty v rámci své ekonomické činnosti. Jak to bude s DPH? DPH na výstupu by neměly dezinfekce podléhat na základě § 13 odst. 9 písm. c) zákona o DPH jakožto poskytnutí dárku v rámci ekonomické činnosti (hodnota je zde splněna, další podmínka pro účely DPH zde není). O případném prominutí DPH na výstupu při bezplatném poskytnutí dezinfekce po dobu nouzového stavu dle rozhodnutí uveřejněného ve Finančním zpravodaji 6/2020 víme. Jak to bude s nárokem na odpočet DPH a daňovou uznatelností? Ustanovení § 25 odst. 1 písm. z) zákona o daních z příjmů stanoví jako jednu z podmínek daňové uznatelnosti fakt, že reklamní předmět nesmí být předmětem spotřební daně. Nárok na odpočet DPH se odvíjí z § 72 odst. 4 zákona o DPH , který jej váže na daňovou uznatelnost reklamního předmětu. Denaturovaný líh obecně je dle § 71 zákona o spotřebních daních od spotřební daně osvobozen. Ale ať už by byl při výrobě použit jakýkoli druh lihu, stále je předmětem spotřební daně, byť ten denaturovaný je od této daně osvobozen. Z toho by vyplývalo, že tyto dezinfekce nelze poskytnout jako daňově uznatelné reklamní předměty s nárokem na odpočet DPH. Prosíme o korekci tohoto závěru.

Otázky a odpovědi: Dezinfekce jako reklamní předmět
Ing.
Martin
Děrgel
Mám za to, že předmětem spotřební daně je samotný líh a nikoli dotazovaný výrobek z něj vytvořený – dezinfekce. Takže by snad neměl být daňový problém s podmínkou uznatelnosti výdaje (nákladu) na takovéto reklamní a propagační zboží ve smyslu § 25 odst. 1 písm. t) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů („dále jen ZDP“). Podle kterého nelze uznat jako daňově účinné zejména:
„... výdaje na reprezentaci, kterými jsou zejména výdaje na pohoštění, občerstvení a dar; za dar se nepovažuje reklamní nebo propagační předmět, který je opatřen jménem nebo ochrannou známkou poskytovatele tohoto předmětu nebo názvem propagovaného zboží nebo služby, jehož hodnota bez daně z přidané hodnoty nepřesahuje 500 Kč a který není s výjimkou tichého vína předmětem spotřební daně, ...“
Co se týká nároku na odpočet DPH na vstupu z nákupu předmětné dezinfekce od jiného plátce, tazatel se nemusí obávat jím zmiňované speciální blokace v § 72 odst. 4 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „ZDPH“):
„Plátce nemá nárok na odpočet daně u přijatého zdanitelného plnění použitého pro reprezentaci, které nelze podle zvláštního právního předpisu53) [poznámka: odkaz na výše citovaný § 25 odst. 1 písm. t) ZDP] uznat za výdaje vynaložené k dosažení, zajištění a udržení příjmů, s výjimkou plnění podle § 13 odst. 9 písm. c).“
Na základě závěru tohoto ustanovení jsou z této blokace vyjmuta plnění uvedená v § 13 odst. 9 písm. c) ZDPH, která se pro účely DPH nepovažují za dodání zboží, a tedy ani za poskytnutí plnění:
„Za dodání zboží se však pro účely tohoto zákona nepovažuje … c) poskytnutí dárku v rámci ekonomické činnosti, pokud jeho pořizovací cena bez daně nepřesahuje 500 Kč, nebo poskytnutí obchodních vzorků bez úplaty v rámci ekonomické činnosti, ...“
Takže pokud je plátcem poskytovaná dezinfekce „dárkem v rámci jeho ekonomické činnosti“ splňující podmínky této výjimky z blokace (cena do 500 Kč), pak má zachován obecný nárok na odpočet DPH na vstupu, a současně se neuplatní
fikce
úplatnosti darů dle § 13 odst. 4 písm. a), § 13 odst. 5 ZDPH, a tudíž tyto obchodní dárky nepodléhají DPH na výstupu. Pozor ovšem na to, že nejde
a priori
o plný nárok na odpočet, ale postupuje se standardně v souladu s § 72 odst. 1, 5 a 6 ZDPH, tedy záleží na ekonomické činnosti dotyčného plátce, zda případně neuskutečňuje i tzv. krácená plnění, pročež by pak musel i tento odpočet daně krátit podle § 76 ZDPH.
A samozřejmě se musí průkazně jednat o obchodní dárky v rámci ekonomické (podnikatelské) činnosti dotyčného plátce, což by nebylo splněno třeba u darování dezinfekce (ať už s logem nebo ne) zaměstnancům...
Zdroj: Odborný portál DAUC.cz, 2020.