Věděl nebo vědět mohl - výběr z judikatury správních soudů

Vydáno: 49 minut čtení

Problematika situací, kdy správce daně nezpochybňuje reálnost zdanitelného plnění, ale namítá, že daňový subjekt věděl či vědět měl a mohl o daňovém podvodu na DPH, je stále živá. V našem časopise jsme se jí již zabývali v č. 4/2016 v článku „Věděl nebo vědět mohl – výběr z judikatury“, a dále v článku „Výběr z judikatury na téma „Věděl nebo vědět mohl“ v č. 12/2018. Rozsudky v této oblasti však stále přibývají, a proto se k tomuto tématu znovu vracíme. Přestože důkazní břemeno v této oblasti leží na správci daně, situace nebývá pro daňový subjekt zdaleka jednoduchá. Finanční úřad se velmi často spokojí s deklarací nikoli nezákonných, ale dle jeho názoru „nestandardních“ skutečností při dané transakci a následně vyzve daňový subjekt, aby prokázal, že přijal dostatečná kontrolní opatření, aby zabránil daňovému podvodu.

Věděl nebo vědět mohl – výběr z judikatury správních soudů
Ing.
Zdeněk
Burda,
daňový poradce, BD Consult, s. r. o.
 
I. Shrnutí dřívější judikatury
V úvodu nejprve shrneme judikaturu z předchozích dvou článků.
V rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 1. 2008 čj. 2 Afs 24/2007-119, zveřejněného ve Sbírce rozhodnutí NSS 6/2008 pod č. 1572/2008 Nejvyšší správní soud konstatuje, že na jedné straně daňový subjekt není povinen prokázat, že neměl zvláštní vztahy k dodavateli, protože by šlo o nepřípustné prokazování negativní skutečnosti. Na straně druhé však hovoří o nutnosti, aby odběratel prokázal, že plnění opravdu nastalo a že jako profesionál v oboru nemohl v okamžiku, kdy se plnění uskutečňovalo, tušit, že půjde o podvod a cituje přitom z judikatury ESD. Toto pochopitelné obecné kritérium „nevědomosti“ může být v praxi velmi složité konkretizovat. Kritéria zkoumání toho, co jako profesionál v oboru může daňový subjekt v okamžiku realizace obchodu vědět, nejsou nikde exaktně dána, a proto je těžké dopředu stanovit, jaký obchod bude či nebude v budoucnu zpochybňován, pokud se stane, že dodavatel svoji daňovou povinnost nesplní.
Nejvyšší správní soud dne 25. 6. 2015 pod čj. 6 Afs 130/2014 – 60 ze, (zveřejněno ve Sbírce NSS 10/2015 pod č. 3275/2015) konstatoval, že:
„Závěr o tom, že plátce DPH věděl či měl a mohl vědět, že se účastní plnění, které je součástí podvodu na DPH, zpravidla vyžaduje komplexní analýzu konkrétních podezřelých skutečností a posouzení jejich vzájemných souvislostí. Jen pokud z takové analýzy plyne, že podezřelé skutečnosti nejsou nahodilé, navzájem izolované a dobře vysvětlitelné i jinak než účastí plátce daně na podvodu na DPH, nýbrž naopak propojené a svými souvislostmi a charakterem vzájemného propojení výrazně zesilující podezření a minimalizující pravděpodobnost toho, že plátce daně jednal poctivě, lze uvedený závěr učinit k zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.“
(V daném případě šlo o podvodný řetězec. Jednatel žalobce nejprve vypověděl, že „dodavatele svého dodavatele“ nezná, přitom se zjistilo, že z jeho účtu vybíral peníze. Dále byly deklarovány vývozy do Kamerunu za násobně vyšší částky, než odpovídalo předloženým dokladům. V neposlední řadě žalobce nakupoval zboží za několikanásobek běžné ceny na trhu. Finanční orgány i soudy došly k závěru, že nemohlo jít o nevědomou účast v podvodném řetězci. Ústavní stížnost v této věci byla odmítnuta pod čj. II.ÚS 2608/15 ze dne 20. 10. 2015). Podvody v rámci obchodování s Kamerunem se s podobným výsledkem zabýval i rozsudek Nejvyššího správního soudu čj. 1 Afs 219/2014 – 52 ze dne 17. září 2015.Daňový subjekt nebyl úspěšný ani v méně křiklavém případu řešeném Nejvyšším správním soudem dne 28. 1. 2016 pod čj. 4 Afs 233/2015 – 47. Uškodilo mu také, že šlo o obchodování se zlatem, které je v oblasti DPH z hlediska potenciálních podvodů přísněji sledováno. Jako přitěžující okolnost bylo shledáno obchodování se zlatem nižší ryzosti, než je obvyklé (a mající díky tomu jiný režim DPH), neexistence písemných smluv na obchody značné ceny. Svou roli také sehrála skutečnost, že se nepodařilo prokázat, že by zájem o takto specifické zboží vzešel ze strany zahraničního odběratele. V neposlední řadě hrála roli i zkušenost žalobce v oboru, která ho měla vést k větší obezřetnosti. V rozsudku NSS citoval i z řady dalších soudních rozhodnutí z podobné oblasti. I v další kauze (Nejvyšší správní soud ze dne 16. 12. 2015, čj. 1 Afs 92/2015 – 35) byla zkoumána účast v podvodném řetězci. Nejvyšší správní soud konstatoval, že není nutné, aby správce daně přesně zjistil, kdo v řetězci podvod spáchal, stačí že k podvodu došlo. Žalobkyně požadovala nadměrný odpočet, chovala se však podnikatelsky nestandardně, proto jí „dobrá víra nebyla uznána“ (
mezi jednotlivými společnostmi docházelo k dodávkám ve stejný den a bylo vždy dodáváno stejné množství zboží, jehož cena se v řetězci minimálně navyšovala.
Docházelo pouze k „přefakturaci“ zboží z jedné společnosti na druhou s minimální přirážkou, na dodávky zboží v mnohamilionové hodnotě nebyly uzavírány písemné smlouvy, prodej na neobvyklé ceny apod.).
Pro neuznání nároku na odpočet často stačí nikoli nezákonné, ale pouze „podivné“ chování daňových subjektů.
Nejvyšší správního soudu v rozsudku ze dne 22. 10. 2015 čj. 7 Afs 237/2015 – 33 řešil situaci, kdy
společnosti v řetězci měly v některých případech
fiktivní sídla, své sehrála i skutečnost, že se neprezentovaly na internetu, ačkoli měly mít hodně zákazníků, osobní známost jednatelů i neobvyklá cena. Daňový subjekt
přesvědčivým způsobem nevysvětlil extrémní navýšení cen za poskytované služby na konci řetězce transakcí týkajících se reklamních služeb. K prokázání obvyklé ceny nedostačuje dle soudu pouhé doložení ceny, za níž bylo předmětné plnění nakupováno jinými subjekty od stejného dodavatele.
V rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 7. 2018 čj. 5 Afs 252/2017 – 31 jsou shrnuty
finančními úřady často opakované argumenty, které však nejsou důvodné pro neuznání nároku na odpočet DPH.
(Jde např. o požadavek ověřovat, zda dodavatel má ve sbírce listin v obchodním rejstříku uloženy účetní závěrky, požadavky na písemné smlouvy, požadavek zajištění vlastní přepravy namísto externí firmou atd. Kromě toho je zde zmíněn fakt, že k posouzení situace není podstatné, jak se dodavatel choval až po uskutečnění zdanitelného plnění či zmíněno spoluzavinění státu s tím, že „podezřelá“ firma není i po dlouhé době svého nestandardního chování zveřejněna jako nespolehlivý plátce apod.).V rozsudku Nejvyššího správního s