Zdravotní pojištění a autorské honoráře

Vydáno: 13 minut čtení

Autorské honoráře představují pro některé osoby možnost zajímavého přivýdělku nebo dokonce mohou být třeba i jediným zdrojem obživy. Jaké postupy pro ně platí ve zdravotním pojištění? Pro placení pojistného a plnění dalších zákonných povinností ve zdravotním pojištění je rozhodují výše honoráře za kalendářní měsíc zúčtovaná subjektem, který tento honorář vyplácí. Další informace a podmínky naleznete v článku.

Zdravotní pojištění a autorské honoráře
Ing.
Antonín
Daněk
 
Kdo je ve zdravotním pojištění osobou samostatně výdělečně činnou?
Za osoby samostatně výdělečně činné se pro účely zdravotního pojištění považují všechny osoby, které jsou uvedeny v § 5 písm. b) z. č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Mezi tyto osoby tedy patří nejen pojištěnci podnikající na základě živnostenského oprávnění, koncesní listiny apod., ale okruh těchto osob je daleko širší. Jednou z těchto skupin jsou i autoři s příjmy podle § 7 odst. 2 písm. a) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDP), jinak také řečeno osoby vykonávající uměleckou nebo jinou tvůrčí činnost na základě autorskoprávních vztahů, typicky ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 
Příjmy nepodléhající odvodu pojistného
Osoby s příjmy autorské povahy se nepovažují ve zdravotním pojištění za OSVČ a tudíž nejsou povinny platit pojistné na zdravotní pojištění a plnit související zákonné povinnosti tehdy,