Koronavirus a zdravotní pojištění - Přehledy OSVČ za rok 2019 a zálohy v roce 2020

Vydáno: 5 minut čtení

Ve Sbírce zákonů byla v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu kvůli hrozbě nemoci Covid-19 pod číslem 134/2020 Sb. publikována novela zákona č. 592/1992 Sb. , která nabyla účinnosti dnem vyhlášení ve Sbírce zákonů 27. 3. 2020. V novém ustanovení § 28c jsou řešeny dvě oblasti, které se bezprostředně dotýkají povinností a postupů OSVČ ve zdravotním pojištění, a to jak v průběhu roku 2020, tak i v roce 2021.

Koronavirus a zdravotní pojištění – Přehledy OSVČ za rok 2019 a zálohy v roce 2020
Ing.
Antonín
Daněk
 
OSVČ a zdravotní pojištění obecně
Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) představují pro příjmovou stránku systému veřejného zdravotního pojištění důležitou skupinu plátců pojistného. OSVČ jako jediné platí pojistné formou záloh (pokud je to jejich zákonnou povinností) a případného doplatku pojistného. Zúčtování kalendářního roku jako rozhodného období pro placení pojistného se provádí podáním formuláře „Přehled o příjmech a výdajích ze samostatné výdělečné činnosti a úhrnu záloh na pojistné“ (dále jen Přehled). Tento formulář jsou v letošním roce povinni podat za rok 2019 ti pojištěnci, kteří byli v průběhu roku 2019, byť jen po jeho část, evidováni u zdravotní pojišťovny jako OSVČ. Není přitom rozhodující, zda byla jejich samostatná výdělečná činnost jediným, nebo při souběhu zaměstnání se samostatnou výdělečnou činností hlavním či vedlejším, zdrojem příjmů.
 
OSVČ a podání Přehledu zdravotní pojišťovně za rok 2019
V ustanovení § 24 odst. 2 zákona č. 592/1992 Sb. jsou OSVČ stanoveny lhůty pro podání Přehledu, kdy se tyto lhůty primárně odvíjejí od podání daňového přiznání. Lhůty zde uvedené se pro podání Přehledu za rok 2019 nepoužijí. Podle ustanovení § 28c odst. 1 zákona č. 592/1992 Sb. je výše uvedenou novelou umožněno OSVČ podat zdravotní pojišťovně (zdravotním pojišťovnám v případě změny zdravotní pojišťovny v průběhu loňského roku) Přehled za rok 2019
nejpozději dne 3. 8. 2020
. Pro podání Přehledu za rok 2019 tak fakticky není důležité, zda daňové přiznání zpracovává nebo nezpracovává daňový poradce.
Částku doplatku pojistného za rok 2019 je nutno zaplatit do 8 dnů po dni, kdy byl nebo měl být podán Přehled. Novou výši záloh je třeba v Přehledu OSVČ vypočítat obvyklým způsobem.
Základním smyslem tohoto opatření je z časového hlediska rozložit podávání Přehledů a minimalizovat tak v nadcházejícím období koncentraci osob na zdravotních pojišťovnách a na poštách, nehledě na skutečnost, že zdravotní pojišťovny, stejně jako další instituce, výrazně omezily styk s klienty. Rovněž se doporučuje zasílat Přehledy buď elektronicky nebo poštovní zásilkou.
 
Zálohy OSVČ za březen až srpen 2020
V ustanovení § 28c, v odstavcích 3–7, je řešeno placení záloh OSVČ za kalendářní měsíce březen až srpen 2020. Ustanovením odstavce 3 jsou OSVČ v podstatě
plošně odpuštěny zálohy až do minimální výše
. Minimální záloha OSVČ činí v roce 2020 částku 2 352 Kč. OSVČ zálohy až do minimální výše za těchto šest kalendářních měsíců neplatí.
V odstavci 4 je deklarována
povinnost OSVČ zaplatit za období březen až srpen 2020 rozdíl mezi zálohou vyšší než minimální a minimální zálohou
. Avšak následující odstavec 5 poskytuje podnikateli další výhodu v tom směru, že
umožňuje OSVČ uhradit tyto platby formou doplatku pojistného
, a to nejpozději do 8 dnů po dni, ve kterém v roce 2021 bude, nebo měl být, podán Přehled za rok 2020.
Z uvedeného také plyne, že OSVČ, které nejsou zásadní měrou postiženy opatřeními souvisejícími s vyhlášením nouzového stavu, budou pojistné nad rámec pojistného vypočteného z minimálního vyměřovacího základu nadále platit prostřednictvím záloh ve standardním termínu. Tímto postupem předejdou tomu, aby musely v příštím roce po dni podání Přehledu jednorázově uhradit vysoký doplatek.
Jestliže OSVČ provedla platbu zálohy na pojistné za měsíc březen 2020, považuje se tato záloha za zálohu za měsíc září 2020.
 
Postup při nevyměřování penále
Dalším vstřícným opatřením je
nevyměřování penále v případech vztahujících se k pojistnému
, resp. k záloze na pojistné, které vzniklo
v období od začátku března 2020 do konce srpna 2020
. Období těchto šesti měsíců můžeme kvalifikovat i jako tzv. ochrannou dobu. Tímto je OSVČ umožněno alespoň částečně překlenout období, v němž hrozí, že nebudou mít potřebné příjmy s tím, že dlužné pojistné bude po uplynutí této ochranné doby uhrazeno.
Penále
, které je příslušenstvím pojistného původně splatného v této ochranné době, tak
začíná vznikat
nejdříve od 22. 9. 2020
, tedy jeden den po splatnosti pojistného za zaměstnance za měsíc srpen 2020.
 
Zaměstnavatelé a osoby bez zdanitelných příjmů
Provedenou změnou zákona však
nejsou prominuty platby pojistného zaměstnavatelům a osobám bez zdanitelných příjmů
. Za měsíce březen až srpen 2020 mohou tito plátci uhradit platby pojistného později. Pokud budou tyto platby uhrazeny do 21. 9. 2020, nebude vyměřeno žádné penále. To znamená, že úleva spočívající v nevyměřování penále z důvodu opožděných (nebo nižších) úhrad pojistného za kalendářní měsíce březen až srpen 2020 se vztahuje nejen na OSVČ, ale i na zaměstnavatele a osoby bez zdanitelných příjmů.
Penále
, jehož výše nedosáhne za kalendářní rok v úhrnu
100 Kč, se nepředepisuje
a ani se nepřipočítává k případnému penále vzniklému v dalších letech.
Úprava zákona se netýká Přehledů o platbách pojistného za zaměstnance, ty jsou zaměstnavatelé povinni podávat ve standardních termínech, tj. do 20. dne následujícího kalendářního měsíce.
Zdroj: Odborný portál DAUC.cz, 2020.