Příjmy fyzických osob z kapitálového majetku v daňovém přiznání

Vydáno: 32 minut čtení

S většími či menšími úspěchy už 30 let budujeme kapitalismus, jehož podstatou je kapitál představující člověkem nashromážděné prostředky sloužící pro dosažení zisku. Nejčastěji se jedná o finanční kapitál v podobě peněz, podílů v obchodních korporacích a dluhopisů. Pokud vlastníkovi finančního kapitálu plynou peníze již ze samotné držby (nikoli z prodeje), hovoříme o příjmech z kapitálového majetku. Obdobně jako když za pronájem bytu plyne jeho vlastníkovi nájemné. Může jít například o úroky za peněžitý vklad v bance, podíly na zisku s. r. o. plynoucí společníkovi držícímu její podíly nebo výsluhovou penzi z prostředků naspořených formou penzijního připojištění. Je-li příjemcem těchto příjmů fyzická osoba („FO“), obvykle nemusí řešit jejich zdanění. Důvodem není hojnější osvobození od daně, ale přenos břemene zdanění z poplatníka na plátce příjmů, který z nich musí srazit a odvést tzv. srážkovou daň. Někdy ovšem i tyto příjmy patří do daňového přiznání. A to nejčastěji úroky z poskytnutých zápůjček, úroky z prodlení anebo příjmy z kapitálového majetku plynoucí ze zdrojů v zahraničí.

Příjmy fyzických osob z kapitálového majetku v daňovém přiznání
Ing.
Martin
Děrgel
 
Pět druhů příjmů FO
Zatímco právnické osoby – s výjimkou některých zahraničních příjmů – zahrnují veškeré své příjmy do jediného (obecného) základu daně, tak u fyzických osob v souladu s § 3 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „“) rozlišuje pět druhů příjmů s rozdílnými daňovými pravidly. Stručně si připomeňme jejich základní typové vymezení a nejčastější způsob zdanění.:
1.
Příjmy ze závislé činnosti
alias
ze zaměstnání (§ 6 ZDP):
-
Plynou většinou z pracovněprávního poměru nebo z výkonu funkce v řídících orgánech.
-
Základem daně je „superhrubá mzda“ coby hrubá mzda navýšená o povinné pojistné zaměstnavatele.
-
Jejich zdanění je zpravidla starostí zaměstnavatele (plátce daně) vyplácejícího daný příjem.
2.
Příjmy ze samostatné
alias
podnikatelské činnosti (§ 7 ZDP):
-
Plynou z podnikatelské nebo jiné samostatné činnosti FO (např. z průmyslových a autorských práv).
-
Základem daně jsou příjmy snížené o související výdaje, a to buď výdaje ve skutečné výši prokázané daňovou evidencí (účetnictvím), nebo tzv. paušální, neprokazované ve výši 30 % až 80 % z příjmů.
-
Jejich zdanění je úkolem poplatníka (OSVČ), který za tímto účelem musí podat daňové přiznání.
3.
Příjmy z kapitálového majetku (§ 8 ZDP):
-
Plynou ze zdroje, kterým je držba finančního majetku, např. peněz, podílů ve firmách, cenných papírů.
-
Základem daně je až na malé výjimky dosažený (hrubý) příjem, a to i když byl již zdaněn v zahraničí.
-
Zdanění je obvykle úkolem plátce příjmů, nás ale budou zajímat naopak případy zdanění poplatníkem.
4.
Příjmy z nájmu (§ 9 ZDP):
-
Plynou z jakéhokoli nájmu věcí nemovitých a z dlouhodobého nájmu věcí movitých, včetně podnájmů.
-
Základem daně jsou příjmy snížené o související výdaje ve výši prokázané nebo paušální (30 % příjmů).
-
Jejich zdanění je úkolem poplatníka (pronajímatele), který je musí uvést do svého daňového přiznání.
5.
Ostatní příjmy (§ 10 ZDP):
-
Příjmy nespadající do předešlých kategorií, např. z příležitostné činnosti, z prodeje věcí či bezúplatné.
-
Základem daně jsou příjmy snížené pouze o výdaje na jejich dosažení, a to nejvýše do částky příjmů.
-
Velká část příjmů je osvobozena od daně, nicméně z