Otázky a odpovědi: Sleva na manželku - nemocenská a alimenty

Vydáno: 3 minuty čtení

Do jakého období se zahrnuje příjem nemocenské u manželky, který obdržela v lednu 2019 za prosinec 2018 pro účely posouzení, zda manžel má nárok na uplatnění slevy podle § 35ba odst. 1 písm. b) ZDP ? Dále manželka pobírá výživné (alimenty) na dítě od předchozího partnera. Je toto výživné příjmem manželky, který by se měl zahrnout do jejích příjmů pro posouzení možnosti uplatnit slevu na manželku?

Otázky a odpovědi: Sleva na manželku – nemocenská a alimenty
Ing.
Vlasta
Ptáčková
Odpověď
Sleva na manžela ve výši 24 840 Kč žijícího s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti, pokud nemá vlastní příjem přesahující za zdaňovací období 68 000 Kč, se uplatňuje podle § 35ba odst. 1 písm. b) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“). Je-li manželovi přiznán nárok na průkaz ZTP/P, zvyšuje se částka 24 840 Kč na dvojnásobek.
Do příjmu manžela se
nezahrnují dávky
státní sociální podpory (tj. přídavek na dítě, rodičovský příspěvek, příspěvek na bydlení, porodné, pohřebné), příspěvek na péči, sociální služby, dávky pomoci v hmotné nouzi, státní příspěvky na penzijní připojištění se státním příspěvkem, státní příspěvky na doplňkové penzijní spoření, státní příspěvky k podpoře stavebního spoření, stipendium poskytované studujícím soustavně se připravujícím na budoucí povolání, příjem plynoucí z důvodu péče o blízkou nebo jinou osobu, která má nárok na příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách.
Výživné na dítě (alimenty) se do příjmů manželky nezapočítává.
Do příjmů manžela pro účely uplatnění slevy na dani
se zahrnují
veškeré příjmy „v hrubém“, tj. nesnížené o daňové výdaje, včetně příjmů, které podléhají srážkové dani nebo nejsou předmětem daně z příjmů nebo jsou při splnění podmínek osvobozeny od daně z příjmů fyzických osob (např. prodej nemovité věci, automobilu, cenných papírů). Do příjmů se zahrnují dávky sociálního pojištění, např. starobní důchod včetně tzv. předčasného starobního důchodu, plný i částečný invalidní důchod, vdovský, vdovecký a sirotčí důchod,
náhrada mzdy při pracovní neschopnosti
, ošetřovné, podpora v nezaměstnanosti, vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství, peněžitá pomoc v mateřství.
Podle pokynu GFŘ D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, k § 35ba odst. 1 písm. b) ZDP se uvádí, že do vlastního příjmu manželky (manžela) se zahrnují příjmy dosažené v daném zdaňovacím období, tj. od 1. ledna do 31. prosince daného kalendářního roku, bez ohledu na skutečnost, zda jde o dávky, jako je peněžitá pomoc v mateřství, nemocenské, ošetřovné, podpora v nezaměstnanosti či jiné příjmy. To znamená, že tyto dávky vyplacené v lednu daného kalendářního roku se započítávají do vlastního příjmu manželky/manžela ve zdaňovacím období, ve kterém jsou vyplaceny. Tedy
nemocenské dávky vyplacené v lednu 2020 se již započítávají do vlastního příjmu manžela/manželky roku 2020
.
Související předpisy:
-
zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění
-
pokyn GFŘ D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
Zdroj: Odborný portál DAUC.cz, 2020.