Významné odlišnosti zdravotního a sociálního pojištění

Vydáno: 15 minut čtení

Čas od času se objeví názory, že postupy ve zdravotním a sociálním pojištění jsou v podstatě obdobné a žádné výraznější rozdíly mezi nimi nespatřujeme. I když s účinností od 1. 1. 2008 (tedy před více než deseti lety) došlo u obou druhů pojištění k poměrně výraznému sblížení zejména v oblasti podmínek pro stanovení vyměřovacího základu zaměstnance, naopak platí, že: - stanovení vyměřovacího základu zaměstnance ve zdravotním pojištění již není vázáno na účast na nemocenském pojištění a - pro přihlašování a odhlašování zaměstnanců má zdravotní pojištění svoji specifickou úpravu, zakotvenou v ustanovení § 8 odst. 2 zákona č. 48/1997 Sb. , ve znění pozdějších předpisů, tedy bez vazby na účast na nemocenském pojištění.

Významné odlišnosti zdravotního a sociálního pojištění
Ing.
Antonín
Daněk
 
Rozhodné částky, důležité pro zdravotní pojištění
Jedinou faktickou (a doposud přetrvávající) návaznost zdravotního pojištění na nemocenské pojištění tak představují pouze rozhodné částky 3 000 Kč resp. 10 000 Kč. Tyto částky, které v právní úpravě zdravotního pojištění nenaleznete, představují jako hranice tzv. započitatelný příjem, uváděný konkrétně u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr v ustanovení § 5 písm. a) v bodech 3 a 5 zákona č. 48/1997 Sb. Je-li tento započitatelný příjem (tedy alespoň 3 000 Kč nebo více než 10 000 Kč – viz dále) dosažen, pak se osoba považuje ve zdravotním pojištění v daném kalendářním měsíci za zaměstnance a současně vzniká zaměstnání s povinnostmi zaměstnavatele přihlásit osobu jako zaměstnance u zdravotní pojišťovny a platit pojistné podle zákona.
Zároveň také platí, že není-li potřebné částky příjmu dosaženo, pak se osoba nepovažuje ve zdravotním pojištění za zaměstnance, zaměstnavatel žádné povinnosti za takto zaměstnanou osobu neplní a pojištěnec si sám musí řešit svoje zdravotní pojištění, aby mu u zdravotní pojišťovny nevznikl problém.
S odkazem na citované ustanovení § 5 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb. tak osoba není zaměstnancem a zaměstnavatel žádné povinnosti neplní při zaměstnání na dohodu o provedení práce (více dohod o provedení práce u jednoho zaměstnavatele) s příjmem nepřevyšujícím 10 000 Kč.
Nedosahuje-li zúčtovaný hrubý příjem částky 3 000 Kč, neplatí se pojistné na zdravotní pojištění u:
-
člena družstva, který není v pracovněprávním vztahu k družstvu, ale