Rodinný závod, rodinný podnik a spolupracující osoby

Vydáno: 20 minut čtení

V příspěvku se blíže podíváme na vymezení rodinného závodu zavedeného v novém občanském zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů – dále také „OZ “) a na zdanění členů rodiny zúčastněných na jeho provozu, a dále na zdanění spolupracujících osob ve smyslu § 13 zákona č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP “). Zmíníme se rovněž o novince „rodinný podnik“, kterýžto pojem byl schválen v květnu 2019 usnesením vlády ČR.

Rodinný závod, rodinný podnik a spolupracující osoby
Ing.
Ivan
Macháček
 
Co je rodinný závod?
Z hlediska právního nalezneme vymezení a řešení rodinného závodu v § 700 až 707 OZ. Z § 700 odst. 1 OZ vyplývá, že za rodinný závod se považuje závod,
-
ve kterém společně
pracují manželé
-
nebo alespoň s jedním z manželů i jejich příbuzní až do třetího stupně
-
nebo osoby s manžely sešvagřené až do druhého stupně,
-
a který je ve vlastnictví některé z těchto osob.
Na ty z nich, kteří trvale pracují pro rodinu nebo pro rodinný závod, se hledí jako na členy rodiny zúčastněné na provozu rodinného závodu. Rodinný závod není právnickou osobou, ale jde o zákonnou úpravu dělení odpovědnosti a příjmů ze společné práce v rodině mezi jejími členy.
Základní podmínkou pro vznik rodinného závodu je skutečnost, že v něm společně pracují manželé nebo alespoň s jedním z manželů pracují jejich příbuzní.
 
Kdy nemůže vzniknout rodinný závod?
Rodinný závod
nevznikne
,
-
pokud jeden z manželů zemře a ovdovělý manžel hodlá provozovat s příbuznými rodinný závod
– je tomu tak proto, že manželství mimo jiné zaniká smrtí jednoho z manželů, a proto ovdovělý manžel po úmrtí manželky již není považován za „jednoho z manželů“ ve smyslu požadavku § 700 OZ pro vznik rodinného závodu;
-
pokud by se na jeho provozu podíleli pouze příbuzní
(např. sourozenci), aniž by v rámci rodinného závodu byl zapojen i jeden nebo oba manželé;
-
mezi druhem a družkou
.
Pokud jsou zúčastněnými členy na rodinném závodu manželé, použije se na úpravu jejich vzájemných vztahů přednostně ustanovení o manželském majetkovém právu, a to z toho důvodu, že podílejí-li se na provozu rodinné