Zdravotní pojištění a nemoc OSVČ

Vydáno: 11 minut čtení

V případě nemoci podnikatele – osoby samostatně výdělečně činné – je ve zdravotním pojištění důležité, jak dlouho tato nemoc trvá. Pokud se jedná o krátkodobou záležitost, nemusí mít nemoc podstatný vliv na vývoj samotné podnikatelské aktivity. Ovšem při déletrvajícím onemocnění mohou pro OSVČ nastat komplikace, třeba i dosti závažné. A právě na situace související s nemocí OSVČ pamatuje do určité míry i právní úprava platná ve zdravotním pojištění, kdy cílem zákonodárce je poskytnout osobám samostatně výdělečně činným určitou úlevu jak při placení záloh na pojistné, tak při celkové platbě pojistného za rozhodné období kalendářního roku ve vazbě na minimální vyměřovací základ platný pro OSVČ.

Zdravotní pojištění a nemoc OSVČ
Ing.
Antonín
Daněk
 
Placení záloh na pojistné
Osoba samostatně výdělečně činná jako jediná ze skupin plátců pojistného na zdravotní pojištění platí pojistné formou záloh a (případného) doplatku pojistného. Pokud OSVČ zahajuje svoji podnikatelskou činnost v roce 2019, platí v souvislosti s placením záloh následující pravidla.
 
Samostatná výdělečná činnost – jediný, resp. při souběhu se zaměstnáním hlavní, zdroj příjmů
Minimální výše zálohy u OSVČ zahajujících v roce 2019 samostatnou výdělečnou činnost činí 2 208 Kč. Pokud bude OSVČ v měsíci zahájení podnikání vykonávat tuto svoji samostatnou výdělečnou činnost pouze po část kalendářního měsíce, nebo i třeba jen jeden den, považuje se z pohledu zdravotního pojištění za OSVČ po celý kalendářní měsíc s povinností zaplacení zálohy 2 208 Kč i za tento měsíc. Na druhou stranu, úhradou (alespoň) minimální zálohy má pojištěnec v daném měsíci řádně vyřešen svůj pojistný vztah. Zákon připouští, aby si OSVČ mohla v roce zahájení své samostatné výdělečné činnosti pla