Zdravotní pojištění a příjmy nezahrnované do vyměřovacího základu zaměstnance

Vydáno: 19 minut čtení

Následující příspěvek přináší přehled příjmů, resp. plnění, ze kterých se neplatí zdravotní pojištění - ať už se jedná o příjmy nepodléhající dani nebo od ní osvobozené, případně o zákonné výjimky, tedy příjmy, které zdanění sice podléhají, avšak pojistné na zdravotní pojištění se z nich neodvádí. V závěru článek objasňuje, které osoby se nepovažují ve zdravotním pojištění za zaměstnance.

Zdravotní pojištění a příjmy nezahrnované do vyměřovacího základu zaměstnance
Ing.
Antonín
Daněk
Pro placení pojistného a plnění souvisejících zákonných povinností ve zdravotním pojištění je důležité, zda se osoba považuje z pohledu zdravotního pojištění za zaměstnance či nikoli. Jestliže osoba není charakterem zúčtovaného plnění nebo ve specifických případech výší příjmu ve zdravotním pojištění zaměstnancem, pak zaměstnavatel ze zúčtovaného příjmu pojistné neodvede. Výčet osob, které nejsou ve zdravotním pojištění zaměstnanci, naleznete v § 5 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů – blíže v bodu III. tohoto článku.
Druhým důležitým faktorem je pak skutečnost, zda zaměstnanci zúčtovaný příjem podléhá odvodu pojistného nebo zda je zařazen mezi výjimky, kdy se pojistné odvádět nebude.
Pokud je osoba považována ve zdravotním pojištění za zaměstnance, je vyměřovacím základem pro placení pojistného na zdravotní pojištění zaměstnavatelem v příslušném kalendářním měsíci úhrn příjmů ze závislé činnosti, s výjimkou náhrad výdajů poskytovaných procentem z platové základny představitelům státní moci a některých státních orgánů a soudcům podle zákona č. 236/1995 Sb., které jsou nebo by byly, pokud by podléhaly zdanění v ČR, předmětem daně z příjmů fyzických osob podle § 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), a nejsou od této daně osvobozeny a které mu zaměstnavatel zúčtoval v souvislosti se zaměstnáním. Zúčtovaným příjmem se pro tyto účely rozumí plnění, které bylo v peněžní nebo nepeněžní formě nebo formou výhody poskytnuto zaměstnavatelem zaměstnanci nebo předáno v jeho prospěch, popř. připsáno k jeho dobru, anebo spočívá v jiné formě plnění prováděné zaměstnavatelem za zaměstnance. Stanovení vyměřovacího základu zaměstnance je založeno především na těchto principech:
zákon definuje jako podmínku pro vznik zaměstnání ve zdravotním pojištění zúčtování příjmů ze závislé činnosti, zdaňovaných podle § 6 ZDP;
pojistné se neplatí z příjmů, které nejsou předmětem daně z příjmů fyzických osob nebo jsou od této daně osvobozeny – viz bod I. níže;
účast zaměstnance na zdravotním pojištění již fakticky není vázána