Splátky ve zdravotním pojištění

Vydáno: 10 minut čtení

Kromě státu, který hradí pojistné zdravotním pojišťovnám za tzv. státní pojištěnce, řadíme mezi plátce pojistného: – zaměstnavatele (za zaměstnance), – osoby samostatně výdělečně činné, – osoby bez zdanitelných příjmů, přičemž plátci pojistného mohou být i osoby, za které platí pojistné stát, v situaci, kdy se tyto současně stanou OSVČ anebo jsou zaměstnanci – v případě zaměstnání platí pojistné zaměstnavatel.

Splátky ve zdravotním pojištění
Ing.
Antonín
Daněk
Základní a prvořadou povinností všech plátců pojistného ve zdravotním pojištění je řádné placení pojistného (záloh na pojistné u OSVČ), to znamená platit pojistné včas, ve správné výši, na správný účet a pod správným variabilním symbolem. Nicméně může nastat situace, kdy plátce z nejrůznějších důvodů není schopen dostát své zákonné povinnosti a dostane se do prodlení s platbami pojistného či záloh na pojistné. Jelikož je povinností zdravotních pojišťoven evidované dlužné pojistné (a penále) uplatňovat, tedy vyměřovat, a v případě nezaplacení i vymáhat, může se plátce v takovém případě obrátit na příslušnou zdravotní pojišťovnu se žádostí o řešení své finanční situace formou splátkového kalendáře.
 
Zaměstnavatelé
Zaměstnavatelé představují pro systém veřejného zdravotního pojištění rozhodující skupinu plátců, proto je ze strany zdravotních pojišťoven trvale věnována zvýšená pozornost řádnému placení pojistného právě těmito subjekty. Z tohoto důvodu je i kontrolní činnost zdravotních pojišťoven primárně zaměře