Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2018

Vydáno: 31 minut čtení

Blíží se povinnost podat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob, v následujícím příspěvku si proto zrekapitulujeme legislativní novinky pro rok 2018, dále se podíváme na zákonem stanovené povinnosti, na které je potřeba pamatovat při přípravě přiznání, a vše nakonec završíme praktickým příkladem sestavení přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2018.

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2018
Ing.
Jiří
Vychopeň
 
Nejdůležitější změny pro zdaňovací období roku 2018
Při zpracování daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob se poplatníci řídí zejména zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), ve kterém pro zdaňovací období roku 2018 došlo k řadě změn, přičemž poplatníků daně z příjmů fyzických osob se týkají zejména tyto změny:
Podle nového znění § 7 odst. 7 ZDP může poplatník s příjmy ze samostatné činnosti, pokud neuplatní výdaje prokazatelně vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů, uplatňovat výdaje, s výjimkou uvedenou v § 12 ZDP, ve výši:
80 % z příjmů ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství a z příjmů z živnostenského podnikání řemeslného; nejvýše lze však uplatnit výdaje do částky
800 000 Kč,
60 % z příjmů ze živnostenského podnikání; nejvýše lze však uplatnit výdaje do částky
600 000 Kč,
30 % z příjmů z nájmu majetku zařazeného v obchodním majetku; nejvýše lze však uplatnit výdaje do částky
300 000 Kč,
40 % z jiných příjmů ze samostatné činnosti, s výjimkou příjmů podle § 7 odst. 1 písm. d) ZDP a § 7 odst. 6 ZDP; nejvýše lze však uplatnit výdaje do částky
400 000 Kč.
Podle nového znění § 9 odst. 4 ZDP může poplatník s příjmy z nájmu, pokud neuplatní výdaje prokazatelně vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů, uplatnit výdaje ve výši 30 % z příjmů z nájmu podle § 9 odst. 1 ZDP, nejvýše však do částky
300 000 Kč.
Uvedené změny znamenají, že pro zdaňovací období roku 2018 byl snížen limit příjmů, u kterých lze uplatnit výdaje v procentní výši podle § 7 odst. 7 a § 9 odst. 4 ZDP, z 2 000 000 Kč na 1 000 000 Kč.
V návaznosti na výše uvedené změny byl
zrušen § 35ca ZDP.
Tato změna znamená, že pokud ve zdaňovacím období roku 2018 poplatník u dílčího základu daně podle § 7 ZDP nebo u dílčího základu daně podle § 9 ZDP uplatňuje namísto skutečně vynaložených výdajů výdaje v procentní výši, může si snížit daň podle § 35ba odst. 1 písm. b) ZDP a uplatnit daňové zvýhodnění na vyživované děti, a to i v případě, že součet dílčích základů, u kterých byly výdaje tímto způsobem uplatněny, bude vyšší než 50 % celkového základu daně.
Podle nového znění věty první § 35c odst. 1 ZDP má poplatník daně z příjmů fyzických osob nárok na daňové zvýhodnění na vyživované dítě žijící s ním ve společně hospodařící domácnosti na území členského státu Evropské unie
nebo státu tvořícího Evropský hospodářský prostor (dále jen „daňové zvýhodnění“)
ve výši 15 204 Kč ročně na jedno dítě, 19 404 Kč ročně na druhé dítě a 24 204 Kč ročně na třetí a každé další dítě.
Pro zdaňovací období roku 2018 bylo zvýšeno pouze daňové zvýhodnění na jedno vyživované dítě, a to o 1 800 Kč ročně (tj. o 150 Kč měsíčně), zatímco daňové zvýhodnění na druhé, třetí a každé další vyživovan