Změny ve zdravotním pojištění k 1. 1. 2019

Vydáno: 14 minut čtení

Jako každoročně, tak i k datu 1. 1. 2019 dochází ve zdravotním pojištění ke změnám, jež mají přímý vliv na placení pojistného všemi skupinami plátců, kterými jsou: a) zaměstnavatelé (za zaměstnance), b) samoplátci, tedy osoby samostatně výdělečně činné a osoby bez zdanitelných příjmů, c) stát, platící pojistné zdravotním pojišťovnám za tzv. státní pojištěnce.

Změny ve zdravotním pojištění k 1. 1. 2019
Ing.
Antonín
Daněk
 
Zvýšení rozhodné částky na 3 000 Kč
V souvislosti s placením pojistného zaměstnavateli (i osobami samostatně výdělečně činnými) hraje ve zdravotním pojištění důležitou roli institut průměrné mzdy. Za průměrnou mzdu se pro účely zdravotního pojištění považuje částka, která se vypočte jako součin všeobecného vyměřovacího základu pro účely důchodového pojištění za kalendářní rok, který o dva roky předchází kalendářnímu roku, pro který se průměrná mzda zjišťuje, a přepočítacího koeficientu pro úpravu tohoto všeobecného vyměřovacího základu. Takto vypočtená částka se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.
Výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2017 činí 30 156 Kč. Výše přepočítacího koeficientu pro úpravu tohoto všeobecného vyměřovacího základu představuje hodnotu 1,0843. Součinem těchto dvou částek dostaneme po zaokrouhlení na celou korunu směrem nahoru průměrnou mzdu pro rok 2019 ve výši 32 699 Kč.
Protože výše průměrné mzdy převyšuje od 1. 1. 2019 částku 30 000 Kč, znamená tato skutečnost, že se od tohoto data návazně zvyšuje rozhodná částka ze 2 500 Kč na 3 000 Kč, která hraje roli při odvodu pojistného na zdravotní pojištění u osob jako zaměstnanců, vyjmenovaných v § 5 písm. a) v bodech 4 až 6 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 48/1997 Sb.“), tedy u:
a)
člena družstva, který není v pracovněprávním vztahu k družstvu, ale vykonává pro družstvo práci