Poskytovatel nenárokové dotace a povinnost vydat negativní rozhodnutí ohledně dotace - legislativní změna rozpočtových pravidel

Vydáno: 18 minut čtení

Zákonem č. 367/2017 Sb. došlo s účinností ode dne 1. 1. 2018 k novelizaci zákona č. 218/2000 Sb. , o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla ), ve znění pozdějších předpisů (dále též „rozpočtová pravidla “ nebo „ZRP“). Takováto legislativní změna v konečném důsledku mj. zohlednila předchozí soudní rozhodovací činnost, která v minulosti poukazovala na povinnost poskytovatelů (nenárokové) dotace vydávat rozhodnutí i v případě, že poskytovatel žádosti o poskytnutí dotace nevyhověl zcela nebo jen zčásti, tj. byť jen částečně negativní rozhodnutí znamenalo pro poskytovatele dotace povinnost vydat rozhodnutí. Předchozí soudní rozhodovací činnost se tak neztotožnila s restriktivním pohledem, dle něhož je povinností poskytovatele dotace vydávat rozhodnutí jen v případě vyhovění žádosti o poskytnutí dotace.1)

Poskytovatel nenárokové dotace a povinnost vydat negativní rozhodnutí ohledně dotace – legislativní změna rozpočtových pravidel
JUDr.
Lukáš
Sadecký,
advokát
člen rozkladových komisí, rozhodce Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR
 
1. Úvod
Podle předchozí právní úpravy, účinné před 1. 1. 2018, bylo legislativně normováno, a to dle původního znění § 14 odst. 5 ZRP, že na tzv. pozitivní rozhodnutí se nevztahují obecné předpisy o správním řízení a je vyloučen jejich soudní přezkum.
Výše naznačená „prolamující“ soudní rozhodovací činnost ovšem v konečném důsledku znamenala připuštění generální aplikace zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), bez jakéhokoliv omezení a tudíž v celém rozsahu, což stavělo především ústřední orgány státní správy do nelehké situace – zejména časová náročnost celého procesu a značný nárůst administrativní zátěže poskytovatelů dotací; uvážíme-li navíc soudní rozhodovací činností výslovně dovozenou povinnost vydávat poskytovatelem dotací rozhodnutí i v případě tzv. negativních rozhodnutí.
Rozpočtová pravidla před novelou učiněnou zákonem č. 367/2017 Sb. sice vylučovala použití správního řádu na proces poskytování dotací (viz výše), ale zároveň neupravovala jiný proces, kterým by se takové poskytování řídilo.
Čistě v obecné rovině nebylo žádných větších pochyb o tom, že poskytování dotací a návratných finančních výpomocí ze státního rozpočtu není ničím jiným než výkonem veřejné správy, a proto se na něj vztahuje správní řád, a to i z toho důvodu, že poskytování dotací nebylo podřízeno žádnému procesu, který by správní řád plně nahrazoval.
Stále platí, že podle rozpočtových pravidel není na dotaci ani návratnou finanční výpomoc právní nárok, pokud zvl