Srážky z mezd a příjmů u zaměstnanců a OSVČ - důchodové pojištění, 3. část

Vydáno: 30 minut čtení

V tomto článku dokončujeme téma povinných srážek ze mzdy a odvodů zaměstnanců a osob samostatně výdělečně činných (dále jen „OSVČ“). V minulých dílech (Daně a právo v praxi č. 7-8/2017, s. 23 , a č. 5/2018, s. 28 ) jsme se zabývali srážkami zdravotního pojištění a obecně pak sociálního zabezpečení, s podrobnějším rozpisem na jednotlivé složky. Zvláštní pozornost jsme věnovali nemocenskému pojištění. V následujícím příspěvku analyzujeme tu část sociálního pojištění zaměstnanců a OSVČ, která slouží k jejich důchodovému zabezpečení.

Srážky z mezd a příjmů u zaměstnanců a OSVČ – důchodové pojištění – 3. část
Ing.
Jana
Bellová,
Ph.D.,
Mgr.
Eva
Bohanesová,
Ph.D.,
Ing.
Jaroslav
Zlámal,
Ph.D.
Důchodové pojištění
pro případ stáří, invalidity a úmrtí živitele upravuje zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění osmi desítek dalších navazujících zákonů (včetně jednoho nálezu ÚS) – dále jen „zákon č. 155/1995 Sb.“), patří tedy mezi jeden z nejčastěji aktualizovaných zákonů v České republice (ČR). V průměru tak připadají téměř čtyři aktualizace tohoto zákona během jednoho roku, v loňském roce těchto aktualizací bylo dokonce sedm.
Důchodové pojištění zabezpečuje osoby v případě dlouhodobé nebo trvalé neschopnosti pracovat, řeší tedy starobní důchody, invalidní důchody, pozůstalostní důchody – vdovské a vdovecké a důchody sirotčí.
 
Kdo je poplatníkem důchodového pojistného
Účastníky tohoto pojištění jsou
fyzické osoby
taxativně vyjmenované přímo v zákoně. Účast na tomto pojištění je pro ně
povinná
.
Ze souboru těchto osob jmenujeme zejména:
1.
Zaměstnavatele
– čili právnické nebo fyzické osoby, zaměstnávající alespoň jednoho zaměstnance, dále organizační složky státu, jejichž zaměstnanci jsou k nim buď v pracovním poměru, nebo vykonávají práci či služby na základě dohody, a rovněž tak služební úřady, v nichž jsou státní zaměstnanci zařazeni k výkonu státní služby.
Připomínáme, že zaměstnavatelé jsou poplatníky pojistného rovněž na nemocenské pojištění, pojistného na důchodové pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, o nichž jsme se rozepisovali v předcházejících příspěvcích.
2.
Zaměstnance
– kteří jsou poplatníky důchodového pojištění, pokud jsou účastni nemocenského pojištění.
3.
OSVČ
– které jsou povinny platit pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. (Připomínáme, že nejsou povinny platit pojistné na nemocenské pojištění. Jsou však povinny platit i toto pojištění, v případě, že se k němu dobrovolně přihlásí. Rovněž tuto problematiku jsme podrobně rozepisovali v předcházejících příspěvcích).
Příklad 1
Novelizacemi se postupně rozšiřuje okruh taxativně jmenovaných účastníků důchodového pojištění. Již jen jako ukázku, příklad z tohoto poměrně rozsáhlého souboru povinných osob tohoto pojištění, který v současné době zahrnuje už osoby uvedené v § 5 odst. 1 písm. a) až t) zákona č. 155/1995 Sb. jmenujeme například další osoby:
uvedené pod písm. i), kde v předchozí verzi byl vyjmenován jako povinná osoba „
předseda
Energetického regulačního úřadu“, je nyní nově pod písm. i) uvedeno „
členové
Rady Energetického regulačního úřadu“, to tedy rozšiřuje počet povinných pojištěnců, stejně jako například další skupiny lidí uvedených pod
písm. l) jako „osoby