Zaměstnávání studentů a zdaňování jejich příjmů ze závislé činnosti

Vydáno: 17 minut čtení

Studenti, kteří podle zákona č. 262/2006 Sb. , zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce “), splňují podmínky pro výkon závislé práce1), si mohou již v době studia sjednávat pracovní poměr2), anebo si mohou např. v době prázdnin sjednávat s různými zaměstnavateli dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr (tj. dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti). Sjednat pracovní poměr nebo dohodu o provedení práce či dohodu o pracovní činnosti si může student třeba i s rodinným příslušníkem (např. s rodičem nebo se sourozencem). Zákoník práce v § 318 zakazuje pracovněprávní vztah výhradně jen mezi manžely a mezi osobami stejného pohlaví, které jsou partnery podle zákona o registrovaném partnerství ).

Zaměstnávání studentů a zdaňování jejich příjmů ze závislé činnosti
Ing.
Jiří
Vychopeň
Pokud student uzavře se zaměstnavatelem
pracovní smlouvu,
vztahují se na něj všechna práva a povinnosti vyplývající z pracovního poměru. Od vzniku pracovního poměru je:
zaměstnavatel povinen přidělovat studentovi práci podle pracovní smlouvy, platit mu za vykonanou práci mzdu nebo plat, vytvářet podmínky pro plnění jeho pracovních úkolů a dodržovat ostatní pracovní podmínky stanovené právními předpisy, smlouvou nebo stanovené vnitřním předpisem,
student povinen podle pokynů zaměstnavatele konat osobně práce podle pracovní smlouvy v rozvržené týdenní pracovní době a dodržovat povinnosti, které mu vyplývají z pracovního poměru.
Podle § 34b zákoníku práce musí být zaměstnanci v pracovním poměru přidělována práce v rozsahu stanovené týdenní pracovní doby, s výjimkou konta pracovní doby. Obvyklá délka stanovené týdenní pracovní doby je 40 hodin týdně, ale mezi zaměstnavatelem a studentem může být sjednána kratší pracovní doba.
Podle § 34 zákoníku práce musí být pracovní smlouva uzavřena písemně a musí obsahovat:
a)
druh práce, který má zaměstnanec pro zaměstnavatele vykonávat,
b)
místo nebo místa výkonu práce, ve kterých má být práce podle písmene a) vykonávána,
c)
den nástupu do práce.
Dohoda o provedení práce
je upravena v § 75 zákoníku práce. Student může v průběhu roku uzavřít se stejným zaměstnavatelem i více dohod o provedení práce, ale rozsah práce nesmí být větší než 300 hodin v kalendářním roce, přičemž do rozsahu práce se započítává také doba práce konaná v témže kalendářním roce na základě jiné dohody o provedení práce