Posečkání a splátkování daně

Vydáno: 31 minut čtení

Daní provázejících podnikání i osobní život je mnoho a někdy se věci natolik zkomplikují, že v době jejich splatnosti daňový subjekt nemá dostatek peněz na úhradu. Nejhorší, co může v takové situaci udělat, je role „mrtvého brouka“, kdy svůj daňový nedoplatek nebude aktivně řešit. Daňová povinnost se totiž rozhodně časem sama od sebe neztratí a finanční úřad na ni nezapomene, pouze o to více dotyčného poplatníka nebo plátce dluh na dani zabolí přes citelný sankční úrok z prodlení či ve formě nucené úhrady daňovou exekucí. Naproti tomu lze rozhodně doporučit možnost požádat správce daně o posečkání úhrady daně nebo o její splátkování. Nejde-li totiž o notorického neplatiče daní, má poměrně velkou šanci na vyhovění žádosti a návazně na zhruba jen poloviční úrok z tohoto posečkání.

Posečkání a splátkování daně
Ing.
Martin
Děrgel
 
Výhody posečkání
V praxi mohou nastat případy, kdy poplatník v době splatnosti určité daně – kam pojmově spadají také zálohy na daň a příslušenství daně
alias
sankce – nemá dostatek peněžních prostředků na její uhrazení. Zejména tehdy je vhodné využít možnosti
požádat finanční úřad o posečkání daně nebo o povolení jejího zaplacení ve splátkách
. Pro obě tyto možnosti zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „“), zavádí společnou legislativní zkratku „
posečkání
“. Hned úvodem je vhodné uvést, že posečkání úhrady daně se týká jen daní placených přímo poplatníky a plátci, nikoli daňových povinností plněných nepřímo plátci zdaňovaného příjmu. Proto
posečkat nelze s úhradou zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti
, kterou sráží a odvádí zaměstnavatel ze mzdy (příjmu) zaměstnance,
ani v případě „srážkové daně“ z příjmů
podléhajících zvláštní sazbě daně vybírané srážkou plátcem příjmů, využívané třeba u úroků z bankovních vkladů.
Princip obou možností posečkání daně je více méně jasný, odsunutí termínu úhrady daně, a to v prvém případě celé daně na jedno pozdější datum, a ve druhém případě do několika postupných termínů úhrad dílčích částí daně. Hlavním důvodem využití tohoto daňového institutu je
vyhnutí se poměrně vysokému sankčnímu úroku z prodlení
, za dobu posečkání totiž daňový dlužník zaplatí výrazně nižší „cenu“ formou úroku z odložené (posečkané) částky coby vcelku oprávněnou časovou náhradu za pozdější platbu daně. Je třeba si uvědomit, že jde pouze o posečkání s úhradou daně, jejíž splatnost marně uplynula, a nikoli o odložení splatnosti předmětné daně. Povolením posečkání se tedy nic nemění na tom, že daň měla naplnit veřejné rozpočty již k datu splatnosti, s těmito penězi tedy v principu stát počítal a jejich dočasný výpadek (pozdější příjem) musel vyřešit jinak. Z tohoto hlediska je proto určitá
satisfakce
v podobě úroku z posečkané částky daně ekonomicky oprávněným požadavkem státu. Nedostatek peněz na úhradu daně totiž mohl daňový subjekt řešit alternativně také tak, že by si na včasnou úhradu daně vypůjčil peníze třeba od banky formou úvěru, za který by rovněž musel úvěrujícímu věřiteli zaplatit časově podmíněný úrok. Pokud daňový subjekt (poplatník či plátce) uhradí daň po splatnosti bez povoleného posečkání daně, čeká jej sankce v podobě zmíněného poměrně vysokého úroku z prodlení.
Jestliže ale bude daňovému subjektu
povoleno posečkání úhrady daně
(a termín úhrady splní), nebude trestán úrokem z prodlení, ale bude mu vyměřen jen významně nižší (cca poloviční) úrok z posečkané částky.
Obdobně je tomu
při povolení rozložení úhrady daně na splátky
alias
při splátkování daně, kdy bude poněkud složitější výpočet úroku z posečkání z postupně se skokově snižujícího daňového nedoplatku.
Posečkání
není omezeno pouze na „daně“ v užším slova smyslu – jako je například daň z příjmů nebo DPH – ale
je možné obecně u „daní“ v širokém pojetí
vyjeveném v § 2 DŘ,
tedy včetně tzv. příslušenství daně
, kam spadá zejména sankční úrok z prodlení, penále a nejrůznější pokuty. A jelikož při opožděné úhradě – tj. po splatnosti – tohoto příslušenství daně
a priori
nevzniká, a tedy se neuplatňuje sankční úrok z prodlení (§ 253 odst. 3 DŘ), tak v souladu s § 157 odst. 6 DŘ
nevzniká ani povinnost uhradit úrok z posečkané částky
. Obdobně je tomu také v případě úmrtí daňového subjektu, od kdy až do skončení řízení o pozůstalosti nevzniká ani jeden z těchto úroků ohledně nedoplatku vzniklého v důsledku porušení daňové povinnosti zůstavitele.
Málo se ví o tom, že
požádat správce daně o posečkání úhrady daně může i ručitel
za daň. Přičemž do této nezáviděníhodné role se dneska může lehce dostat každý podnikatel zejména ohledně DPH neodvedené jeho dodavatelem (viz § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů).
Za určitých podmínek navíc
může daňový subjekt požádat o prominutí úroku z posečkání
(což jistě žádná úvěrující banka ohledně úroku z úvěru na úhradu daně neudělá). A to hlavně když k prodlení s úhradou daně došlo z tzv. ospravedlnitelných důvodů, například kvůli dlouhé a nenadálé hospitalizaci v nemocnici.
Základním předpokladem vyhovění žádosti je úhrada předmětné posečkané daně
, jelikož na její existenci se povolením posečkání ani případným návazným prominutím úroků z posečkání rozhodně nic nezměnilo. Naproti tomu prominout samotnou daň je možné jen ve zcela výjimečných případech. Podrobněji se na pravidla a podmínky prominutí úroku z posečkání podíváme na konci tohoto příspěvku.
Neprávem opomíjenou výhodou posečkání daně je, že byť je po její splatnosti, tak se daňový subjekt nemusí obávat vymáhání formou daňové
exekuce
. Povolení posečkání daně dokonce
zastaví i zahájenou daňovou exekuci
, a to již ve fázi šetření podmínek pro posečkání úhrady nedoplatku, jak plyne z § 181 DŘ.
 
Nevýhody posečkání
Je ale dobré vědět také o odvrácené straně zdánlivě pouze výhodného daňového nástroje. Především
nelze sázet na jistotu, že správce daně žádosti vyhoví a povolí posečkání úhrady daně
. Naštěstí ale díky soudním rozhodnutím Nejvyššího správního soudu mají finanční úředníci poněkud svázané ruce v tom, jestli žadateli vyhoví nebo ne; což by svádělo k „motivování“ konkrétních úředních osob úplatky. Jak si upřesníme, tak pokud totiž daňový subjekt splní zákonem stanovené podmínky, pak se z „možnosti“ správce daně stává de jure „povinnost“ povolit posečkání. Nicméně přesto je rozhodovací proces do značné míry v kompetenci úřadu, kterému je ale ke cti, že odkryl karty a v oficiálním Metodickém pokynu k posečkání – čj.: 11 213/15/7100-40126-011550, viz www.FinancniSprava.cz – Generálního finančního ředitelství vyjevil jednotná pravidla přístupu k žádostem, která jsou pro podřízené finanční úřady závazné (ani úplatky by na tom neměly nic změnit).
Málokdo půjde do předem prohrané bitvy, takže reálně samozřejmě žádají o posečkání daně v drtivé většině pouze daňové subjekty splňující základní podmínky zákona a zmíněného metodického pokynu. Proto je v praxi vážnější nepříjemností, že
povolení posečkání může správce daně vázat na stanovené podmínky
. Pod tímto strohým konstatováním je nutno konkrétně vidět například častou podmínku, že dotyčný daňový subjekt bude řádně a včas nyní již plnit své daňové povinnosti a/nebo všechny případně vzniklé přeplatky na dani budou započteny přednostně na úhradu posečkané částky daně. Například akciové společnosti vyšla za rok 2017 velmi vysoká daň z příjmů převážně „díky“ nepeněžitým účetním případům, jako je zrušení nevyčerpané zákonné rezervy, kursové zisky z cizoměnových pohledávek a závazků, zvýšení reálné hodnoty akcií, odpis starých dluhů. Proto firma úspěšně požádala o úhradu splatné daně z příjmů za rok 2017 ve splátkách během dvou let. Jenže si správce daně vymínil, že nadměrné odpočty DPH budou nyní přednostně započítávány na dílčí úhradu dlužné daně z příjmů. Platební úleva na jedné dani tak na firmu dolehne neméně tíživě na dani druhé.
Nenápadným procesním problémem se může lehce stát nedostatečně zpracovaná žádost o posečkání, když
daňový subjekt tzv. neunese své důkazní břemeno
. Nejčastěji kvůli podcenění důkazních podkladů, jelikož i zde – jako téměř všude v daních –
je pravdou pouze to, co je hodnověrně prokázáno
, nestačí samotné tvrzení. Bohužel procesní daňové právo podpořené soudní judikaturou neumožňuje v tomto případě, aby správce daně návodně vyzval k doplnění žádosti. Tento daňový instrument, resp. dokazování se totiž podle § 92 odst. 3 DŘ vztahuje pouze na údaje, které je daňový subjekt povinen uvádět v daňovém tvrzení nebo v dalších daňových podáních. Leč žádost o posečkání pochopitelně povinná není, tudíž nelze daňový subjekt ani návazně vyzvat k odstranění pochybností ohledně neúplné nebo nedostatečně podložené žádosti. Správce daně tak musí o žádosti o posečkání rozhodnout bez patřičného upřesnění, pročež mu často nezbude než ji zamítnout, a to třeba i jen z formálních a lehce překonatelných příčin nekvalitní žádosti.
Permanentní je
riziko nesplnění podmínek posečkání
, a to hlavně u delších odkladů úhrady větších částek daně, kdy se v mezidobí může finanční situace daňového subjektu ještě výrazněji zhoršit. Za porušení podmínek se považuje třeba i jednodenní zpoždění se stanoveným termínem úhrady nebo o relativně málo nižší hrazená částka. A stejné účinky má automaticky také vstup do likvidace nebo rozhodnutí o úpadku, a to i kdyby bylo hned záhy insolvenční řízení zrušeno jako neoprávněné. V těchto případech totiž padá ochrana posečkání a správce daně může ihned přistoupit k daňové exekuci, rovněž se
od porušení podmínek samozřejmě obnovuje sankční úrok z prodlení
. Na rozdíl od dřívější právní úpravy posečkání daně naštěstí nedochází k přepočítání nízkého úroku z posečkané částky na vyšší úrok z prodlení od samého počátku, resp. od pátého dne po splatnosti (právnicky šlo o účinek tzv.
ex tunc
), ale až od porušení stanovených podmínek (právnicky účinek tzv.
ex nunc
).
Méně nápadnou nevýhodou posečkání je automatické
prodloužení lhůty pro placení daně
, ve které lze nedoplatek vybrat a vymáhat. Přesněji, doručením oznámení rozhodnutí správce daně o posečkání – nebo změny stanovené doby posečkání – se přerušuje běh šestileté lhůty pro placení daně. Zde se občas matou podobné pojmy: „lhůta pro stanovení daně“ a „lhůta pro placení daně“. První lhůta je známější a významnější, neboť omezuje dobu (obvykle tříletou), kdy lze daň vyměřit nebo doměřit, tedy kdy hrozí její dodatečné zvýšení. Zatímco druhá lhůta (obvykle šestiletá) omezuje možnost vybrání stanovené daně správcem daně, a to i nedobrovolně (exekucí).
Přerušení lhůty přitom oproti běžnému vnímání tohoto pojmu znamená, že
začíná běžet nová lhůta dalších šesti let
úplně znova. S výjimkou zajištění nedoplatků zástavním právem končí lhůta pro placení daně uplynutím 20 let ode dne splatnosti daně. Na dobu delší, než je lhůta pro placení daně, přitom není možno povolit posečkání daně, což je vcelku logické. Podle § 153 odst. 4 DŘ totiž marným uplynutím lhůty pro placení daně nedoplatek zaniká, takže případné posečkání úhrady až za tuto mez by bylo zcela bez významu. Protože když něco platit nemusím, nemusím to samozřejmě platit ani jakkoli později.
Pro úplnost dodejme ještě asi nejméně významnou nepříjemnost stíhající posečkání daně, a to nutnost uhradit
správní poplatek, který činí jednotně 400 Kč
, bez ohledu na výši částky daně. Jde o položku 1 písm. d) Sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Přitom nezaplacení správního poplatku ani dodatečně na výzvu úřadu má za následek zastavení zahájeného řízení. Zmíněný zákon sice umožňuje osvobození od poplatku, ovšem jen při splnění stanovených podmínek, z nichž se daného případu nejspíše mohou týkat žádosti o posečkání daně z důvodu živelní pohromy, která postihla dotyčného žadatele.
 
Podmínky posečkání
Poté, co již známe výhody a nevýhody posečkání daně, je čas podívat se na podmínky, za nichž správce daně může – podle názoru soudů uvedených níže „musí“ – povolit žádané posečkání daně (§ 156 odst. 1 DŘ):
neprodlená úhrada by znamenala pro daňový subjekt vážnou újmu,
byla by ohrožena výživa daňového subjektu nebo osob na jeho výživu odkázaných,
neprodlená úhrada by vedla k zániku podnikání daňového subjektu, přičemž výnos z ukončení podnikání by byl pravděpodobně nižší než jím vytvořená daň v příštím zdaňovacím období,
není-li možné vybrat daň od daňového dlužníka najednou, nebo
při důvodném očekávání částečného nebo úplného zániku povinnosti uhradit daň.
Posečkání daně nemusí nastat jenom na žádost daňového subjektu, ale také – spíše však jen teoreticky – z moci úřední samotného správce daně. Přeci jen reálnější je již zmíněná možnost požádání o posečkání ručitele za daň, v tomto případě lze po dobu tohoto posečkání daňový nedoplatek vymáhat pouze na daňovém subjektu.
Tento daňový nástroj je z podstaty určen k ulehčení břemene platební povinnosti. Proto
nelze posečkat daň, kterou daňový subjekt nebo ručitel již uhradil
, byť to bylo nedobrovolně daňovou exekucí, nebo méně drasticky, ale také nečekaně, z přeplatku na jiné dani. Správce daně přitom vychází ze stavu osobního daňového účtu poplatníka nebo plátce v okamžiku vydání rozhodnutí o posečkání. Pokud osobní daňový účet nevykazuje nedoplatek, neboť byl zcela uhrazen, pozbývá významu vést řízení o posečkání daně a správce daně jej zastaví.
Bylo by chybou zaměňovat zde probíraný daňový nástroj za cestu k vyhnutí se placení daně například tzv. bílým koněm, který je v rámci uměle a pokoutně dohodnutého řetězce firem „obětován“ v zájmu daňového podvodu na DPH. Zjednodušeně, ale názorně vyjádřeno, je tomu jako s žádostí o úvěr, ten také nejsnáze dostane žadatel, který ho až tak nutně nepotřebuje. Podobně s žádostí o posečkání daně spíše uspěje žadatel, který by sice předmětnou daň zřejmě zvládnul nyní uhradit, ale bylo by to z výše uvedených důvodů nepříjemné, například na úkor mezd zaměstnanců, nebo by to ohrozilo dokončení velké investice. Jde totiž o to, že
i při rozhodnutí o žádosti o posečkání musí správce daně sledovat základní cíl správy daní, tj. zabezpečení úhrady daně
. To zde konkrétně znamená, že
není ohroženo vybrání posečkané daně, pokud by daňový subjekt podmínky posečkání nedodržel a daň neuhradil dobrovolně
. Proto dlouhodobě nemajetná a předlužená firma, která má jednorázově a za podezřelých okolností vysoký nedoplatek na DPH, zajisté neuspěje s žádostí o její posečkání.
Pro zabezpečení reálné úhrady posečkané daně je proto správce daně povinen podle okolností případu zvážit také vhodné a
dostatečné zajištění posečkávané daně
. A to samozřejmě nejen co do kvality (proto například nabídnuté ručení „bílým koněm“ asi stačit nebude), ale i kvantity. Aby předpokládaná budoucí hodnota zajištěné věci (zástavy) nejméně odpovídala částce posečkávané daně s přihlédnutím k možnostem realizace zástavního práva a případně dalších forem zajištění daňové pohledávky. Je nasnadě, že tento postup se v praxi až tak nebude důrazně uplatňovat, když je důvodem požádání o posečkání možné ohrožení výživy rodinných příslušníků.
Ačkoli v České republice nemáme uzákoněno precedenční právo, tak soudní instance mnohdy správcům daně zkříží plány a posílí výklad práva ku prospěchu daňových subjektů. Aktuálně můžeme zmínit mediálně žhavé téma nadužívání zajišťovacích příkazů nebo neúměrně dlouhé protahování posuzování nároků na vracení nadměrných odpočtů DPH. Z hlediska našeho tématu Nejvyšší správní soud (dále jen „NSS“) opakovaně správce daně „umravnil“ výkladem, že
při splnění podmínek posečkání daně uvedených výše (§ 156 odst. 1 DŘ) se z „může“ stává „musí“, a správce daně je pak povinen žadateli vyhovět
. Čímž došlo k zásadnímu omezení správního uvážení správce daně, které jej určitě nijak netěší – čím, co je pro firmy „zisk“, tím je pro úřad „vliv“.
Rozsudek NSS sp. zn. 1 Afs 85/2005-45
ze dne 24. 5. 2006:
„Význam slova ‚může‘
(
poznámka autora
: ‚smí‘)
prominout je … nutno vnímat tak, že
nastanou-li zákonem předvídané podmínky pro prominutí (odst. 1), správce daně prominout musí
, v žádném případě není na libovůli správního orgánu, zda k prominutí přikročí, nebo nikoliv.“
Rozsudek NSS sp. zn. 1 Afs 15/2013-34
ze dne 3. 7. 2013:
Byl-li
by správcem daně zjištěn (a daňovým subjektem)
prokázán některý z důvodů, pro který může správce daně s úhradou daně posečkat
, ve své podstatě takové
žádosti vyhovět musí
.“
 
Žádost o posečkání daně
Na žádost o povolení posečkání daně – samozřejmě včetně varianty zaplacení daně ve splátkách –
neexistuje speciální tiskopis
. Nejedná se o tzv. formulářové podání, u kterého daňový řád pro určité typy daňových subjektů předepisuje konkrétní formu (elektronickou), proto
jej lze učinit
v souladu s § 71 odst. 1 DŘ:
písemně
,
ústně do protokolu,
datovou zprávou
podepsanou způsobem, se kterým jiný právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu (tj.
e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem nebo odeslání datovou schránkou
),
datovou zprávou s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky.
Jako každé jiné podání vůči správci daně musí však i toto podání splňovat obecné požadavky uvedené v § 70 DŘ, především z podání musí být zřejmé: kdo je činí, vůči komu směřuje, čeho se týká a co se navrhuje.
Při rozhodování o žádosti vychází správce daně převážně z tvrzení a důvodů uváděných daňovým subjektem, proto je do žádosti nutné uvést všechny
relevantní
skutečnosti mající vliv na neschopnost uhradit daň v dané výši najednou (v případě sociálních důvodů u fyzických osob to může být uvedení příjmu, povinných pravidelných nákladů včetně povinnosti vyživovat další osoby). Jak bylo řečeno,
již k samotné žádosti je třeba přiložit všechny doklady a důkazní prostředky, které podporují tvrzení a důvody v žádosti uváděné
.
Správce v rámci rozhodování o žádosti o posečkání posuzuje kromě jiného, i zda není ohroženo budoucí vybrání posečkané daně, proto je nutné k žádosti
doložit i způsob a prostředky, ze kterých bude v budoucnu daň uhrazena
. Není radno uvádět v žádosti, že vyhlídky na zlepšení finanční situace nejsou nijak valné, stejně tak není zrovna prozíravé uvádět, že žadatel zvažuje vystěhování do zahraničí… Naproti tomu podstatně
zvýší šance na vstřícnost úřadu konkrétní (reálný!) návrh splátkového kalendáře
, tedy uvedení výše jednotlivých splátek včetně jejich časového rozložení (nemusí být rovnoměrné, například ve vazbě na zdroj příjmu).
Jak bylo výše uvedeno, projednání úřadem je podmíněno úhradou správního poplatku ve výši 400 Kč, což lze realizovat například vylepením kolkové známky na žádost nebo v hotovosti na pokladně finančního úřadu.
Příklad 1
Vzor žádosti o posečkání daně
Komu: Finančnímu úřadu …………. (název a sídlo finančního úřadu, příp. i jeho adresa)
Daňový subjekt: …………………… (firma a sídlo, DIČ) – dále jen „žadatel“
Věc: Žádost o povolení posečkání daně
Kolek 400 Kč
Poznámka
: Nejprve je nutno uvést, o jakou daňovou povinnost se jedná, resp. daň, o jejíž posečkání úhrady je žádáno. Pro konkretizaci jsme zvolili daň z příjmů právnických osob s. r. o. modernizující svou výrobu.
Dne 20. 3. 2018 žadatel podal daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období roku 2017 na daňovou povinnost ………….. Kč. Podstatným zdrojem zisku za tento rok byl prodej části obchodního závodu, přičemž tyto prostředky byly ihned využity na rozsáhlou modernizaci zbývající části závodu (viz přiložená faktura dodavatele a kopie bankovního výpisu potvrzující úhradu podstatné části této faktury).
Žádáme Vás tímto v souladu s § 156 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, o posečkání úhrady zmíněné daně ve výši alespoň ……………. Kč, a to minimálně do doby půl roku od spuštění modernizovaného provozu, které je plánováno na …… (viz přiložený odborný posudek dodavatele technologie).
Neprodleným zaplacením celé daně by bylo ohroženo nejen včasné dokončení zmiňované investice, ale také mzdy a zákonné odvody na ně vázané za …. zaměstnanců žadatele. Což by vše ve svém důsledku znamenalo vážnou újmu nejen pro daňový subjekt podávající tuto žádost a jeho zaměstnance, ale rovněž by to zhatilo (minimálně notně opozdilo) dosažení vyšších zdanitelných příjmů, potažmo daně z modernizovaného provozu.
Dovolujeme si podotknout, že žadatel daňové povinnosti poplatníka i plátce daní plní vždy řádně a včas a probíhající modernizace provozu bude znamenat výrazné snížení zátěže životního prostředí emisemi i hlukem.
V ……………… dne ……..… statutární orgán (jméno a podpis jednatele, případně razítko firmy)
Správce daně by měl o žádosti rozhodnout do 30 dnů, přičemž v souladu s obecným pravidlem § 102 odst. 2 DŘ jej musí odůvodnit a je proti němu
přípustné odvolání
, což by se měl daňový subjekt z jeho obsahu i dočíst. Odvolání lze podat
do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí
, přičemž důvodem jeho podání nesmí být jen odůvodnění rozhodnutí, nemá odkladný účinek a podává se u stejného správce daně, který rozhodnutí vydal.
Pro zajímavost dodejme, že v souladu s Interním protikorupčním programem správců daně (čj. 19086/14/7000-01200 ze dne 29. 4. 2014) bude rozhodnutí vydáno na základě záznamu z jednání k tomu pověřené komise.
Jak jsme výše uvedli, povolení posečkání daně nebo jejího zaplacení ve splátkách
může správce daně vázat na podmínky
, čehož správce daně obvykle rád využívá, a například žadateli stanoví podmínku
započtení případného přeplatku na jiné dani (typicky z titulu nadměrného odpočtu DPH)
na úhradu posečkané daně. Je totiž třeba vzít v potaz situaci „nebohého“ správce daně. Eviduje dlužnou daň (například z příjmů), která ovšem po celou dobu jejího povoleného posečkání prakticky nemá po splatnosti. Proto na ni nemůže převádět případné přeplatky z jiných daňových povinností dotyčného daňového subjektu, přirozeně zejména se zde hraje o „silnou kartu“ v podobě nadměrných odpočtů DPH, které tak za běžných podmínek zůstávají „vratitelným“ přeplatkem. Proto při povolení posečkání zmíněné daně z příjmů dotyčného daňového subjektu – bez stanovení omezujících podmínek – mu bude muset správce daně v plné výši vyplatit nadměrné odpočty DPH, třebaže samozřejmě stále „dluží“ na dani z příjmů. Zatímco kdyby mu nebylo povoleno posečkání daně, tak by si správce daně jednoduše nadměrné odpočty DPH přímo započítával na úhradu nedoplatku daně z příjmů. Proto byla a zřejmě i nadále zůstane častá praxe, že správce daně povolí posečkání daně s podmínkou, že jakékoli tzv. vratitelné přeplatky – hlavně z DPH – budou započteny na úhradu posečkané daně. U větších nedoplatků pak obvykle bývá podmínkou povolení jejich posečkání určitá forma jejich zajištění například zřízením zástavního práva nebo ručitelem.
Posečkání lze povolit
nejdříve ode dne splatnosti příslušné daně, a to jak dopředu – při podání žádosti ještě před splatností – tak
i zpětně
, bude-li žádáno až po termínu splatnosti. Tím se lze efektivně vyhnout úrokům z prodlení v době, kdy už je nějaký čas po splatnosti „zapomenuté“ daně. Teprve od poloviny roku 2017
je umožněno na žádost daňového subjektu případně změnit stanovenou dobu posečkání nebo změnit anebo doplnit další podmínky
, na které je posečkání vázáno. To ovšem podléhá dalšímu správnímu poplatku.
 
Úrok z posečkané částky
Povolení posečkání daně (včetně povolení úhrady na splátky) je na straně daňového subjektu (dlužníka) vykoupeno povinností platit za tuto dobu
úrok z posečkané částky
. Po věcné stránce nejde o daňovou sankci, ale o vyjádření časové hodnoty peněz. Ostatně kdyby podnikatel místo této žádosti správci daně čerpal provozní bankovní úvěr na úhradu dlužné daně – pokud by mu byl vůbec nějakou bankou poskytnut – také by musel platit úrok za dočasně využité „cizí“ peníze. Za dobu posečkání daně nebo splátkování daně zaplatí daňový subjekt tzv. úrok z odložené částky ve výši
repo sazby stanovené Českou národní bankou, zvýšené o 7 procentních bodů, platné pro první den příslušného kalendářního pololetí
. Aktuální i historické údaje o výši repo sazby lze najít na webu www.cnb.cz. K 1. 1. 2018 činila tato sazba 0,50 %
p. a.
, proto platí
pro první pololetí roku 2018 úrok z posečkané částky 7,50 %
p. a.
, od 2. 2. 2018 stoupla repo sazba ČNB na 0,75 %
p. a.
, takže pokud do konce června nedojde ke změně, bude úrok z posečkané částky pro druhé pololetí 2018 ve výši 7,75 %
p. a.
Úročení posečkané částky je stanoveno jako
roční neboli
p. a.
(z latinského „per annum“ znamenající „roční, za rok, ročně“). Je totiž samozřejmě rozdíl, jestli z nedoplatku například 10 000 Kč máme platit úrok 10 % ročně (tj. 1 000 Kč za celý rok), měsíčně (tj. 1 000 Kč za každý měsíc), týdně (tj. 1 000 Kč za každý týden) nebo denně (tj. 1 000 Kč za každý den). Roční úročení je v praxi nejčastější, s denním úročením se setkáme zejména u smluvních sankcí. Pokud se při ročním úročení (
p. a.
) počítá úrok za dobu kratší než jeden rok, je nutno provést poměrné krácení, resp. přepočíst na odpovídající počet dnů. V souladu s § 146 odst. 4 DŘ se pro výpočet úroku náležejícího za jeden den se při použití repo sazby ČNB za rok považuje 365 dnů. Přičemž dle § 146 odst. 1 DŘ se daň – kam coby příslušenství patří úroky z posečkané částky i z prodlení – zaokrouhluje na celé koruny nahoru.
Úrok z odložené částky daně coby „cena peněz“ je snesitelná ve srovnání s jinak hrozícím sankčním úrokem z prodlení
ve výši repo sazby stanovené ČNB, zvýšené o 14 procentních bodů
, platné pro první den pololetí. Oproti úroku z posečkané částky daně by tedy byl sankční úrok z prodlení vyšší o sedm procentních bodů.
Pokud daňový subjekt nedodrží podmínky
stanovené v rozhodnutí o posečkání daně – nebo povolení splátek –
pozbývá rozhodnutí o posečkání daně účinnosti, a to dnem nedodržení příslušné podmínky
. Až od tohoto dne se tak obnoví povinnost uhradit úrok z prodlení, kterému se chtěl tímto vyhnout. Porušení podmínek povolení posečkání daně tudíž nemá nepříjemné zpětné účinky – úrok z prodlení se totiž nedoměří od původního dne splatnosti daně – ale působí až od porušení stanovené podmínky. Rozhodnutí o posečkání daně pozbývá účinnosti rovněž zahájením likvidace nebo dnem účinnosti rozhodnutí o úpadku dotyčného daňového subjektu.
Podnikatele samozřejmě zajímá, jestli úrok z posečkané částky bude daňově uznatelný, čemuž nahrává skutečnost, že ekonomicky nejde o sankci, ale spíše o cenu peněz obdobnou úrokům z bankovních úvěrů. Ovšem bohužel podle § 25 odst. 1 písm. f) ZDP
nejsou daňově uznatelné nejen (nesmluvní) úroky z prodlení, ale ani úroky z posečkané částky
. Na konkrétním druhu dlužné daně přitom vůbec nezáleží. Připomeňme, že označení „posečkání“ je legislativní zkratkou zahrnující jak posečkání úhrady daně, tak i rozložení její úhrady na splátky.
Příklad 2
Porušení podmínek posečkání daně
Společnost s r. o. podala přiznání k dani z příjmů právnických osob (dále jen „DPPO“) za rok 2017 v zákonné lhůtě 3. 4. 2018, přičemž požádala správce daně o posečkání s úhradou daně cca o půl roku, protože by neprodlená úhrada pro něj znamenala vážnou újmu, kdy by mimo jiné například neměl dostatek peněz na výplaty zaměstnancům. Porovnejme si tři nejčastěji možné varianty:
A)
Správce daně posečkání povolil a poplatník posečkanou daň uhradil ve lhůtě (
včasná úhrada
).
B)
Správce daně posečkání povolil, ale poplatník daň uhradil po stanovené lhůtě (
pozdní úhrada
).
C)
Správce daně posečkání nepovolil a poplatník daň hradil po lhůtě (
pozdní úhrada bez posečkání
).
Poznámky:
Správce daně úrok z posečkané daně předepíše za celou dobu posečkání
bezodkladně formou platebního výměru po skončení posečkání, z důvodu efektivity
se úrok nepředepíše, nepřesahuje-li 100 Kč.
Úrok z posečkané částky je splatný do 30 dnů ode dne doručení platebního výměru.
Přitom pozor na to, že stávající systém doručování je nastaven již velmi přísně. Preferován je elektronický způsob doručení do datové schránky, pokud ji má daňový subjekt tzv. zpřístupněnu. Podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, je datová schránka automaticky zřízena zejména každé právnické osobě zapsané v obchodním rejstříku (obchodní
korporace
), u fyzických osob až na jejich žádost (kromě advokátů, statutárních auditorů, daňových poradců a insolvenčních správců). Teprve až poté přichází na řadu listovní zásilka, příp. doručení vlastními pracovníky správce daně. Dokument dodaný do datové schránky je doručen okamžikem, kdy se do ní přihlásí oprávněná osoba, ovšem nejpozději 10. dnem ode dne dodání! Listovní zásilka se považuje za doručenou převzetím nebo odepřením přijetí, resp. nevyzvednutá zásilka 10. dnem od jejího uložení, a to i když se adresát o uložení nedozvěděl!
 
Prominutí úroku z posečkání
Od roku
2015 je možno žádat o individuální prominutí až 100 % úroků
z prodlení i úroku z posečkání daně,
pokud k prodlení s úhradou daně došlo z tzv. ospravedlnitelných důvodů. Předpokladem ovšem je, že byla uhrazena daň
, v důsledku jejíhož neuhrazení úrok vznikl. Žádost o prominutí úroků je třeba náležitě odůvodnit – a tvrzené důvody rovněž hodnověrně prokázat! – obdobně jako u žádosti o posečkání daně. Přijetí žádosti je podmíněno
úhradou správního poplatku v jednotné výši 1 000 Kč
, ledaže promíjená částka nepřesáhne 3 000 Kč (pak se poplatek neplatí). Pravidla a podmínky promíjení těchto úroků stanoví § 259 až 259c DŘ, přičemž v zájmu jednotné a objektivní rozhodovací praxe finančních úřadů vydalo Generální finanční ředitelství obsáhlou metodickou pomůcku: „Pokyn GFŘ-D-21 k promíjení příslušenství daně“ (dále jen „pokyn GFŘ-D-21“), má 21 stran.
Vedle toho umožňuje
§ 260 DŘ hromadné prominutí příslušenství daně
– včetně zmíněných úroků – ministrem financí z důvodu nesrovnalostí vyplývajících z uplatňování daňových zákonů, nebo při mimořádných, hlavně živelných událostech. Příslušným rozhodnutím (je nutno zveřejnit ve Finančním zpravodaji) se promíjí příslušenství daně všem daňovým subjektům, jichž se důvod prominutí týká. Tímto se dále zabývat nebudeme.
K prominutí příslušenství daně může dojít kdykoli od vzniku daňové povinnosti až do uplynutí lhůty pro placení daně, a to
i poté, kdy došlo k její úhradě
. Při zamítnutí žádosti o prominutí úroku, lze novou žádost podat až po 60 dnech a je nutno uvést jiné důvody než v první žádosti. Proti rozhodnutí o prominutí příslušenství daně
nelze uplatnit opravné prostředky
(odvolání), soudní přezkum možný je v rámci správního soudnictví.
Úrok lze prominout do výše 100 %, přičemž pro posouzení rozsahu prominutí úroku existují tři kritéria:
ospravedlnitelný důvod prodlení
(posuzuje se zpětně ke dni splatnosti daně),
ekonomické nebo sociální poměry daňového subjektu zakládající tvrdost uplatněného úroku
(tato okolnost se testuje ke dni vydání rozhodnutí o případném prominutí příslušenství daně) a
četnost porušování povinností při správě daní daňovým subjektem
(ke dni vydání rozhodnutí).
Zmíněný metodický pokyn GFŘ-D-21 formou tabulek a komentáře uvádí konkrétní ospravedlnitelné důvody a z nich vyplývající procento promíjeného roku. Například maximálních 100 % se podle očekávání váže k nepříznivému zdravotnímu stavu daňového dlužníka, který mu zabránil plnit daňovou povinnost, z hlediska šance na prominutí úroků je na tom obdobně nejlépe (100 %) důvod spočívající v postižení živelní pohromou.
Obdobně jednotící procentuální tabulky a příslušné komentáře se týkají i dalších dvou výše uvedených kritérií.
Nejvíce diskutabilní je ale zřejmě výluka absolutně bránící jakémukoli prominutí příslušenství daně:
„Prominutí příslušenství daně není možné, pokud daňový subjekt nebo osoba, která je členem jeho statutárního orgánu, v posledních 3 letech závažným způsobem porušil daňové nebo účetní právní předpisy.“
Přitom pokud se takto provinila právnická osoba, hledí se na její tehdejší
členy statutárního orgánu
, jako by tyto předpisy také porušili!
Co se pro tyto účely považuje konkrétně za závažné porušení, najdeme rovněž v obsáhlé pasáži pokynu GFŘ-D-21. V souladu s očekáváním a vcelku spravedlivě jde například o
statut nespolehlivého plátce DPH
nebo o
pravomocné odsouzení pro trestný čin daňový
, dotační podvod a zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění. Rozpaky a nejistotu ovšem vyvolávají některé další dosti obecně pojaté důvody, jako je například zapojení do obchodů, u kterých existuje důvodná obava, že z nich nebude uhrazena daň, a správce daně proto u tohoto subjektu vydal zajišťovací příkaz, který nebyl ve lhůtě uhrazen, nebo že daňový subjekt jinak závažně ohrožuje nebo ohrožovala, porušuje nebo porušovala řádný výkon správy daní.
Zdroj: Odborný portál DAUC.cz, 2018.