Uplatnění slevy na manželku v ročním zúčtování a daňovém přiznání za rok 2017

Vydáno: 22 minut čtení

V příspěvku se zaměříme na podmínky pro uplatnění slevy na dani na manželku (manžela) v rámci ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění u poplatníka s příjmy ze závislé činnosti a v rámci daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2017. Zvláštní pozornost budeme věnovat otázce, co se zahrnuje a co se nezahrnuje do vlastních příjmů manželky pro účely posouzení splnění limitní výše těchto příjmů při uplatnění slevy na manželku.

Uplatnění slevy na manželku v ročním zúčtování a daňovém přiznání za rok 2017
Ing.
Ivan
Macháček
 
Sleva na dani na manželku a podmínky pro její uplatnění
Sleva na dani na manželku (manžela) je vymezena v § 35ba odst. 1 písm. b) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen „ZDP“), a činí 24 840 Kč ročně. Lze ji uplatnit při současném splnění dvou základních podmínek:
manželka (manžel) žije s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti,
manželka (manžel) nemá vlastní příjem přesahující za zdaňovací období 68 000 Kč.
K výše uvedenému připomínáme znění § 21e odst. 3 a odst. 4 ZDP. Dle § 21e odst. 3 ZDP se pro účely daní z příjmů
rozumí manželem (manželkou) také partner
podle zákona č. 115/2006 Sb., upravujícího registrované partnerství. Partnerem se rozumí osoba, která uzavřela partnerství. Sleva na manželku, vymezená v § 35ba odst. 1 písm. b) ZDP, se tedy vztahuje i na partnera. Slevu dle § 35ba odst. 1 písm. b) ZDP však nelze uplatnit na přítelkyni nebo přítele bez uzavření manželství mezi dvěma osobami odlišného pohlaví nebo bez uzavření registrovaného partnerství mezi osobami stejného pohlaví, i když tato osoba žije s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti. V § 21e odst. 4 ZDP je pak
definována společně hospodařící domácnost,
kterou se pro účely daní z příjmů rozumí společenství fyzických osob, jež spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby.
Pokud je vlastní příjem manželky (manžela) za zdaňovací období vyšší než 68 000 Kč, pak slevu na dani na manželku nelze druhým manželem v žádném případě uplatnit. Sleva na dani na manželku (manžela) je slevou, kterou lze uplatnit u poplatníka pouze s příjmy ze závislé činnosti až v rámci ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění anebo obecně až při podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob. Nárok na poskytnutí této slevy na dani při stanovení daně prokazuje poplatník plátci daně podle § 38l odst. 2 písm. a) ZDP dokladem prokazujícím totožnost manželky (manžela) a průkazem ZTP/P, pokud je manželka (manžel) jeho držitelem, nebo rozhodnutím o