Příklad na vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2017

Vydáno: 11 minut čtení

Pro zdaňovací období roku 2017 vydalo Ministerstvo financí České republiky nový vzor základního tiskopisu Přiznání k dani z příjmů fyzických osob (tiskopis MFin 25 5405 – vzor č. 24) s novými Pokyny k jeho vyplnění (tiskopis MFin 25 5405/1 – vzor č. 25). Dále byly vydány i nové vzory tiskopisů příloh k Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2017, a to:

Příklad na vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2017
Ing.
Jiří
Vychopeň
Příloha č. 1 (tiskopis MFin 25 5405/P1 – vzor č. 13)
Tato příloha slouží pro výpočet dílčího základu daně z příjmů ze samostatné činnosti podle § 7 ZDP.
Příloha č. 2 (tiskopis MFin 25 5405/P2 – vzor č. 13)
Tato příloha slouží pro výpočet dílčího základu daně z příjmů z nájmu podle § 9 ZDP a dílčího základu daně z ostatních příjmů podle § 10 ZDP.
Příloha č. 3 (tiskopis MFin 25 5405/P3 – vzor č. 13)
Tato příloha se použije při vyloučení dvojího zdanění příjmů ze zahraničí metodou zápočtu daně zaplacené v zahraničí.
Podle § 38f odst. 8 ZDP se metoda prostého zápočtu provádí za každý stát samostatně.
Pokud poplatníkovi ve zdaňovacím období plynuly příjmy z více států, použije se k výpočtu za každý další stát Samostatný list k Příloze č. 3 (tiskopis MFin 25 5405a – vzor č. 3).
Výpočet částky slev na dani při zaměstnávání zaměstnanců se zdravotním postižením podle § 35 ZDP (tiskopis MFin 25 5405c – vzor č. 11)
Pro výpočet slev na dani podle § 35 odst. 1 písm. a) a b) ZDP je rozhodný průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců se zdravotním postižením, při jehož výpočtu se postupuje podle § 35 odst. 2 ZDP.
Pro účely zpracování přiznání k dani z příjmů fyzických osob jsou v databázi aktuálních daňových tiskopisů na internetových stránkách Finanční správy obsaženy i tyto další tiskopisy:
Příloha k Přiznání k dani z příjmů fyzických osob pro poplatníky uplatňující odčitatelnou položku podle § 34 odst. 1 ZDP (tiskopis 25 5405/P6 – vzor 1)
Tato příloha se použije při uplatnění daňové ztráty z minulých zdaňovacích období ke snížení základu daně.
Seznam pro poplatníky uplatňující nárok na vyloučení dvojího zdanění podle § 38f odst. 10 ZDP (tiskopis 25 5405b – vzor 2)
Zjednodušený tiskopis daňového přiznání pouze pro poplatníky s příjmy ze závislé činnosti (tiskopis MFin 25 5405/D – vzor č. 2)
Poplatníci, kteří měli ve zdaňovacím období roku 2017 pouze příjmy ze závislé činnosti ze zdrojů na území České republiky (včetně daňových nerezidentů České republiky), mohou k podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob za toto zdaňovací období použít zjednodušený dvoustránkový tiskopis daňového přiznání, jehož součástí je i žádost o vrácení přeplatku na dani. K tomuto tiskopisu byly vydány i Pokyny k jeho vyplnění (tiskopis MFin 25 5405/D/1 – vzor č. 2).
 
Praktický příklad vyplněného daňového přiznání 2017
Pan Martin V. (rodné číslo 791102/xxxx), který má od 10. 1. 2018 trvalý pobyt v Šumperku, Polní 2836/21 (předtím měl trvalý pobyt na adrese Brno-sever, Muchova 1225/11), žije ve společně hospodařící domácnosti s manželkou Helenou (rodné číslo 845319/xxxx), se synem Markem (rodné číslo 130225/xxxx) a dcerou Monikou (rodné číslo 166111/xxxx). Manželka Helena v roce 2017 pobírala pouze rodičovský příspěvek a neměla žádné jiné příjmy.
V období leden až červen 2017 byl pan Martin V. jednatelem obchodní společnosti MV, s. r. o., ve které byl od jejího vzniku v roce 2011 jediným společníkem a jednatelem. Za výkon funkce jednatele pobíral měsíčně odměnu ve výši 2 000 Kč. Podle potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti, sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění vystaveného plátcem daně (tj. s. r. o.) činil úhrn zdanitelných příjmů ze závislé činnosti za období leden až červen 2017 celkem 12 000 Kč, pojistné na veřejné zdravotní pojištění zaplacené zaměstnavatelem činilo 1 080 Kč, nebyly sraženy žádné zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti.
V červenci roku 2017 pan Martin V. svůj podíl v s. r. o. prodal, a to za sjednanou kupní cenu ve výši 5 100 000 Kč, která mu byla dne 23. 8. 2017 v plné výši zaplacena na jeho účet u peněžního ústavu.
Za příspěvky do odborného časopisu v měsíci listopadu roku 2017 obdržel pan Martin V. dne 10. 12. 2017 autorský honorář ve výši 12 000 Kč. U tohoto příjmu ze samostatné činnosti uplatní pan Martin V. výdaje v procentní výši podle § 7 odst. 7 písm. d) ZDP.
V roce 2017 pan Martin V. provozoval na základě živnostenského oprávnění vázanou živnost „Projektová činnost ve výstavbě“ a na základě osvědčení od Ministerstva průmyslu a obchodu vykonával také „činnost energetického specialisty“. Pro účely zdaňování příjmů z těchto samostatných činností vede pan Martin V. v souladu s § 7 odst. 8 ZDP pouze evidenci dosažených příjmů z jednotlivých samostatných činností a evidenci pohledávek vzniklých v souvislosti s těmito činnostmi, jelikož výdaje uplatňuje v procentní výši z dosažených příjmů podle § 7 odst. 7 ZDP.
Za zdaňovací období roku 2017 dosáhly příjmy pana Martina V. z provozování vázané živnosti celkem 1 320 000 Kč a příjmy z vykonávání činnosti energetického specialisty celkem 360 000 Kč.
Pokud by pan Martin V. uplatňoval u příjmů z vázané živnosti výdaje v procentní výši podle § 7 odst. 7 písm. b) ZDP, ve znění účinném před 1. 7. 2017, mohl by u těchto příjmů uplatnit výdaje ve výši 792 000 Kč (tj. 60 % z 1 320 000 Kč), ale v tom případě by se na něj vztahovalo ustanovení § 35ca ZDP, ve znění účinném do 30. 6. 2017, podle kterého by nemohl ve zdaňovacím období roku 2017 uplatnit slevu na dani na manželku ani daňové zvýhodnění na děti. Pro pana Martina V. bude v tomto případě výhodnější zvolit postup podle bodu 13. přechodných ustanovení v článku II zákona č. 170/2017 Sb., tj. uplatnit výdaje stanovené v procentech z příjmů podle § 7 odst. 7 písm. b) ZDP, ve znění účinném od 1. 7. 2017, které jsou sice limitovány částkou 600 000 Kč, avšak panu Martinovi V. tato volba umožní uplatnit ve zdaňovacím období roku 2017 slevu na dani na manželku podle § 35ba odst. 1 písm. b) ZDP a daňové zvýhodnění na obě děti podle § 35c ZDP.
U příjmů z činnosti energetického specialisty uplatní pan Martin V. výdaje podle § 7 odst. 7 písm. d) ZDP, ve znění účinném od 1. 7. 2017, ve výši 144 000 Kč (tj. 40 % z 360 000 Kč).
Ve zdaňovacím období roku 2017 měl pan Martin V. také tyto další příjmy:
úroky plynoucí z poskytnuté zápůjčky peněžních prostředků ve výši 22 000 Kč,
za příležitostný pronájem přívěsného vozíku obdržel celkem 25 000 Kč,
za prodaný pozemek obdržel částku 670 000 Kč (pozemek koupili manželé V. v roce 2013 za 920 000 Kč).
Manželé V. mají ve společném jmění manželů dům v Brně, ve kterém pronajímají bytové a nebytové prostory, přičemž příjmy z nájmu zdaňuje pan Martin. Za zdaňovací období roku 2017 činily příjmy z nájmu celkem 420 000 Kč. U těchto příjmů pan Martin V. uplatní výdaje podle § 9 odst. 4 ZDP, ve znění účinném od 1. 7. 2017, ve výši 126 000 Kč (tj. 30 % ze 420 000 Kč).
Ke zpracování přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2017 použije pan Martin V. tyto další podklady, které budou uvedeny v seznamu povinných příloh na straně 4 základního tiskopisu daňového přiznání:
potvrzení od penzijní společnosti, podle kterého zaplatil v roce 2017 na své penzijní připojištění se státním příspěvkem částku v celkové výši 36 000 Kč (měsíčně 3 000 Kč),
potvrzení od pojišťovny, se kterou má uzavřenu smlouvu o svém soukromém životním pojištění na dobu do dosažení věku 60 let, podle kterého zaplatil v roce 2015 pojistné ve výši 25 000 Kč,
potvrzení o dvou odběrech krve v roce 2017, při kterých nebyla dárci, tj. panu Martinovi V., poskytnuta finanční úhrada výdajů spojených s odběrem krve,
potvrzení od mateřské školky, podle kterého činily výdaje vynaložené manžely V. za umístění jejich syna Marka v tomto předškolním zařízení na rok 2017 celkem 12 000 Kč.
Ve zdaňovacím období roku 2017 pan Martin V. zaplatil dvě zálohy na daň z příjmů fyzických osob, a to v měsíci červnu roku 2017 ve výši 55 800 Kč a v měsíci prosinci roku 2017 ve výši 41 200 Kč.
Řádné přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2017 zpracuje a podá na základě plné moci uplatněné u správce daně v souladu s § 136 odst. 2 daňového řádu zmocněnec, kterým bude pan Ing. Jiří Vychopeň, daňový poradce s číslem osvědčení 35. Podání daňového přiznání bude uvedeným zmocněncem učiněno podle § 72 odst. 4 daňového řádu datovou zprávou s využitím dálkového přístupu ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně, která bude odeslána prostřednictvím datové schránky zmocněnce nejpozději do 2. 7. 2018.
 
Poznámky k řešení
Při vyplnění základního tiskopisu daňového přiznání a jeho součástí, tj. příloh č. 1 a 2, se bude poplatník řídit příslušnými pokyny k vyplnění.
Na příjem z prodeje podílu v s. r. o. ve výši 5 100 000 Kč se v daném případě vztahuje osvobození od daně podle § 4 odst. 1 písm. r) ZDP, a proto tento příjem nebude uveden v daňovém přiznání. Protože se ale jedná o příjem osvobozený od daně vyšší než 5 mil. Kč, bude pan Martin. V. povinen nejpozději do 3. 4. 2018 podat správci daně oznámení o osvobozeném příjmu podle § 38v ZDP, kde uvede výši příjmu, popis okolností nabytí příjmu a datum, kdy příjem vznikl.
Na příjem z příležitostného nájmu přívěsného vozíku ve výši 25 000 Kč se vztahuje osvobození od daně podle § 10 odst. 3 písm. a) ZDP, a proto ani tento příjem nebude uveden v daňovém přiznání.
Z výdajů vynaložených manžely V. za umístění jejich dítěte v předškolním zařízení uvedených na potvrzení vystaveném mateřskou školkou pan Martin V. uplatní jako slevu za umístění dítěte na řádku 69a základního tiskopisu daňového přiznání částku 11 000 Kč (podle § 35bb odst. 4 ZDP lze za každé vyživované dítě uplatnit slevu za umístění dítěte maximálně do výše minimální mzdy).
Díky správnému rozhodnutí uplatnit nižší limit u výdajů stanovených procentem z příjmů s možností uplatnit slevu na manželku a daňové zvýhodnění na děti vznikl panu Martinovi V. za zdaňovací období roku 2017 přeplatek na dani ve výši 7 758 Kč (viz řádek 91 základního tiskopisu daňového přiznání), který mu bude vrácen na základě žádosti o vrácení přeplatku na dani z příjmů fyzických osob, kterou může vyplnit na poslední straně základního tiskopisu daňového přiznání. Jestliže bude pan Martin V. žádat o vrácení přeplatku na účet vedený u peněžního ústavu, uvede v žádosti účet (popřípadě jeden z účtů), který má registrován u správce daně. Pokud by žádal o vrácení přeplatku daně na jiný účet, správce daně by s ohledem na § 155 odst. 3 daňového řádu takové žádosti nevyhověl (viz Upozornění pro registrované daňové subjekty žádající vrácení přeplatku na dani na účet neuvedený v registraci, které bylo opakovaně zveřejněno na internetových stránkách Finanční správy České republiky).
Pokud by se tak pan Martin V. nerozhodl a uplatnil by ve zdaňovacím období roku 2017 vyšší limit u výdajů stanovených procentem (tj. u příjmů z vázané živnosti by uplatnil výdaje nikoliv ve výši 600 000 Kč, ale ve výši 792 000 Kč, avšak v tom případě by nemohl uplatnit slevu na manželku a daňové zvýhodnění na děti), pak by mu za zdaňovací období roku 2017 naopak vznikl doplatek na dani ve výši 31 090 Kč.
Přečtěte si také:
Daňové přiznání 2017 – jaké změny se týkají fyzických osob?
Povinnosti poplatníka daně z příjmů fyzických osob a důsledky nepodání přiznání 2017
Zdroj: Odborný portál DAUC.cz, 2018.