Místní šetření v judikatuře správních soudů

Vydáno: 51 minut čtení

Správce daně je oprávněn provádět místní šetření. V některých případech však překračuje jeho meze dané daňovým řádem a dochází tak ke sporům s daňovými subjekty. Rozhodnutím správních soudů na toto téma je věnován dnešní výběr z judikatury. Místním šetřením je postup správce daně, v jehož rámci zejména vyhledává důkazní prostředky a provádí ohledání u daňových subjektů a dalších osob zúčastněných na správě daní, jakož i na místě, kde je to vzhledem k účelu místního šetření nejvhodnější.

Místní šetření v judikatuře správních soudů
Ing.
Zdeněk
Burda,
daňový poradce, BD Consult, s.r.o.
 
Z judikatury
 
1. Neumožnění účasti daňového subjektu při místním šetření
(podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 23. 4. 2009, čj. 1 Afs 29/2009-91)
 
Komentář k judikátu č. 1
Jednou z nejčastějších námitek z této oblasti jsou situace, kdy správce daně provede místní šetření u vybraných osob, aniž dá daňovému subjektu možnost se této činnosti správce daně zúčastnit. V daném případě bylo ověřováno splnění osvobození cenných papírů od daně z příjmů a kontaktováni někteří akcionáři. Nejvyšší správní soud došel k názoru, že místní šetření konané s cílem získání důkazů nemá být činěno bez účasti daňového subjektu. I když se rozsudek týká již zrušeného zákona o správě daní a poplatků (zákon č. 337/1992 Sb., dále také „ZSDP“), není důvod jej nevyužít i pro podmínky daňového řádu (zákon č. 280/2009 Sb.).
     
Právní věta
„Provádí-li správce daně (ať již v prvním stupni, nebo odvolací orgán) místní šetření (§ 15 ZSDP), jehož cílem je získat důkaz vedoucí ke stanovení daňové povinnosti, je namístě, aby se daňový subjekt o tomto postupu dozvěděl a měl možnost se tohoto úkonu rovněž účastnit.“
            
Shrnutí k judikátu
Za účelem ověření pravosti žalobcem předkládaných 6 ks akcií provedl finanční úřad místní šetření, k předložení svých akcií byli předvoláni akcionáři společnosti Pivkovice a. s. Jeden z nich poskytl své akcie k pořízení jejich fotokopií, výslech těchto osob prováděn nebyl, nebylo tedy dle názoru krajského soudu nutné o tomto žalobce vyrozumívat. Naopak, když byla jako svědkyně vyslýchaná R. R., která měla vědomosti o okolnostech týkajících se předávání akcií, měl žalobce i jeho právní zástupce možnost se výslechu účastnit, ti této příležitosti také využili. K námitce neseznámení s listinnými důkazy obstaranými žalovaným v rámci odvolacího řízení krajský soud uvedl, že taková editační povinnost v zákoně založena není, je však právem daňového subjektu po celou dobu daňového řízení, tedy i v rámci odvolacího řízení, nahlížet postupem podle § 23 ZSDP do správního spisu a seznamovat se s jeho obsahem. Protože žalovaný v rámci doplnění dokazování obstaral pouze listiny z obchodního rejstříku, jejichž obsah je žalobci znám, nelze nevyzvání vyjádřit se k nim považovat za vadu, která by měla vliv na zákonnost rozhodnutí.
  
Názor Nejvyššího správního soudu
K namítaným procesním pochybením žalovaného Nejvyšší správní soud uvádí, že ani v tomto bodě se nemůže se závěrem krajského soudu zcela ztotožnit. Krajský soud uzavřel, že místním šetřením, kterým správce daně v rámci odvolacího řízení doplňoval důkazy (zde získával opisy knihy akcionářů, uložené u Krajského soudu v Českých Budějovicích) pouze získal informace daňovému subjektu známé, a proto nebylo nutné jej o tomto postupu informovat či umožnit mu účast na něm.
Provádí-li však správce daně (ať již v prvním stupni, nebo odvolací orgán) místní šetření, jehož cílem je získat důkaz vedoucí ke stanovení daňové povinnosti, je na místě, aby se daňový subjekt o tomto postupu dozvěděl a měl možnost se tohoto úkonu rovněž účastnit.
 
2. Nepřípustnost místního šetření zakrývajícího fakticky prováděnou kontrolu
(podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 5. 2017, čj. 4 Afs 14/2017-36, zveřejněno ve Sbírce rozhodnutí NSS 8/2017 pod č. 3604/2017)
 
Komentář k judikátu č. 2
Místní šetření by si správci daně neměli plést s mnohem invazivnější daňovou kontrolou. Někdy se snaží právě za využití místního šetření provést jakousi „kontrolu nanečisto“ a požadují předložení dokumentů svým rozsahem odpovídajícím právě spíše daňové kontrole. Ze své povahy totiž místní šetření nemůže být rozsáhlou činností. Pokud tak správce daně přesto učiní a požaduje např. kompletní účetnictví za zdaňovací období, je namístě uvažovat o tom, zda nešlo o nezákonný zásah správce daně. Naskýtá se pak i otázka, zda by pak případná další kontrola téhož činěná s určitým časovým odstupem nebyla v podstatě opakovanou daňovou kontrolou, na niž klade zákon mnohem přísnější požadavky než na kontrolu „první“. V daném případě byl daňový subjekt úspěšný se zásahovou žalobou, která označovala jako nezákonný požadavek na předložení celého účetnictví a daňové evidence s tím, že je prováděna „pouze“ vyhledávací činnost a v jejím rámci místní šetření.
     
Právní věta
„Pokud správce daně prověřuje plnění daňové povinnosti a tvrzení daňového subjektu v konkrétním zdaňovacím období a vyzývá daňový subjekt k předložení kompletního účetnictví a evidence pro daňové účely pro příslušné zdaňovací období, je povinen zahájit daňovou kontrolu podle § 85 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, a nemůže institut daňové kontroly obcházet fingovaným místním šetřením dle § 80 téhož zákona v rámci vyhledávací činnosti.“
            
Shrnutí k judikátu
Žalovaný finanční úřad vydal
dne 19. 3. 2015 s odkazem na § 11 odst. 1 písm. d),