Možnosti řešení účetní ztráty s. r. o.

Vydáno: 26 minut čtení

Pokud má společnost s ručením omezeným (s. r. o.) za účetní období vyšší náklady než výnosy, tak vykáže ztrátový (záporný) výsledek hospodaření za účetní období alias účetní ztrátu, kterou je třeba dříve či později nějakým způsobem řešit. Obvykle a pro společníky „bezbolestně“ se to děje na úkor dřívějších nebo budoucích účetních zisků. Je-li ztráta výrazná, dřívější zisky byly rozděleny společníkům a ty budoucí jsou nejisté, je možné ztrátu vyrovnat příspěvky společníků, případně snížením základního kapitálu.

Možnosti řešení účetní ztráty s. r. o.
Ing.
Martin
Děrgel
 
Proč je účetní ztráta problémem
Zjednodušeně lze říci, že účetní náklady bude nutno dříve či později uhradit, zatímco z výnosů se stanou obvykle příjmy. Výslednou účetní ztrátu za celý rok, resp. za účetní období, pak můžeme připodobnit ke schodku rozpočtu, kdy zkrátka výdaje převyšují příjmy. Což je při delším trvání nepříjemné z celé řady důvodů. Vedle problémů s drahými až nedostupnými úvěry se mohou začít od firmy odvracet její odběratelé a dodavatelé (kvůli tlaku na peněžní hotovost se totiž zpožďují úhrady faktur), reptat budou zaměstnanci i odbory (zpoždění výplat, stagnace nebo pokles mezd a benefitů, propouštění), zákonitě se omezí zbytné výdaje na údržbu, opravy, reklamu a často se bohužel přinejmenším odloží nové investice – třebaže by dost možná byly lékem těchto ztrát.
V tomto příměru představuje ztráta peněžitý dluh, který bude nutno uhradit, jinak by s. r. o. čelila exekuci, případně insolvenčnímu řízení, což by významně zhoršilo její vyhlídky. Účetní výnosy ovšem v praxi nejsou totožné s příjmy a stejně tak se ani účetní náklady nerovnají výdajům, proto může mít účetní ztráta značně pestrou paletu reálných projevů, které mohou být lepší než prostý peněžní schodek (například pokud jsou hlavním původcem ztráty nepeněžní účetní náklady jako kursové ztráty, tvorba rezerv a odpisy), nebo naopak ještě horší (např. když se již tak nízké výnosy rekrutují z nepeněžních účetních položek jako kursové zisky, rozpouštění rezerv anebo jsou tvořeny ztrátovým výprodejem zásob nebo strojů a nedobytnými pohledávkami).
Příklad 1
Není ztráta jako ztráta
O tom, že není účetní ztráta jako ztráta, nás přesvědčí porovnání dvou obchodních společností A a B, které za kalendářní rok (např. 2017) dosáhly sice stejné účetní ztráty 1 000 000 Kč, ale ze zcela jiných důvodů.
Firma A je výrobní podnik a rozhodla se výrazně investovat do moderní ekologické technologie. Převis nákladů nad výnosy je tak dán zejména dočasně sníženou produkcí související se zaváděním nových výrobních postupů a nárůstem odpisů. Z dlouhodobého hlediska je podstatné, že ceny výrobků zajišťují dostatečný provozní zisk. Lze reálně očekávat, že po odeznění dětských potíží zavádění nové výroby bude mít firma A tržní výhodu.
Naproti tomu ztráta firmy B je dána výprodejem problémového zboží pod náklady, tj. s provozní ztrátou. Navíc náklady zčásti jen formálně snížila rozpuštěná rezerva na opravy skladiště, která se odsouvá na neurčito. Nemusíme být ekonomický expert, abychom odhalili, že firemní ztrátu zde nevyvažují žádné prorůstové impulsy.
Hospodaření firmy A (v mil. Kč)
Hospodaření firmy B (v mil. Kč)
Náklady Výnosy Náklady Výnosy
Materiál 6 Prodej výrobků 9 Zboží 10 Za zboží 9
Mzdy 2 Mzdy 1 - -
Odpisy 2 - - Zrušení rezervy -1 - -
Výnosy – Náklady = 9 – 10 = –1
Výnosy – Náklady = 9 – 10 = –1
I silně zjednodušený nástin dává tušit, že přes shodný účetní výsledek – ztráta 1 000 000 Kč – je na tom ekonomicky výrazně lépe A mající před sebou poměrně příznivou perspektivu oproti poněkud zoufalé firmě B.
Jakkoli je účetní ztráta interní záležitostí dané s. r. o., přesto se nepřímo týká také jejích věřitelů, zvláště pokud jsou důvody ztráty ekonomi