Možnosti řešení účetní ztráty s. r. o.

Vydáno: 26 minut čtení

Pokud má společnost s ručením omezeným (s. r. o.) za účetní období vyšší náklady než výnosy, tak vykáže ztrátový (záporný) výsledek hospodaření za účetní období alias účetní ztrátu, kterou je třeba dříve či později nějakým způsobem řešit. Obvykle a pro společníky „bezbolestně“ se to děje na úkor dřívějších nebo budoucích účetních zisků. Je-li ztráta výrazná, dřívější zisky byly rozděleny společníkům a ty budoucí jsou nejisté, je možné ztrátu vyrovnat příspěvky společníků, případně snížením základního kapitálu.

Možnosti řešení účetní ztráty s. r. o.
Ing.
Martin
Děrgel
 
Proč je účetní ztráta problémem
Zjednodušeně lze říci, že účetní náklady bude nutno dříve či později uhradit, zatímco z výnosů se stanou obvykle příjmy. Výslednou účetní ztrátu za celý rok, resp. za účetní období, pak můžeme připodobnit ke schodku rozpočtu, kdy zkrátka výdaje převyšují příjmy. Což je při delším trvání nepříjemné z celé řady důvodů. Vedle problémů s drahými až nedostupnými úvěry se mohou začít od firmy odvracet její odběratelé a dodavatelé (kvůli tlaku na peněžní hotovost se totiž zpožďují úhrady faktur), reptat budou zaměstnanci i odbory (zpoždění výplat, stagnace nebo pokles mezd a benefitů, propouštění), zákonitě se omezí zbytné výdaje na údržbu, opravy, reklamu a často se bohužel přinejmenším odloží nové investice – třebaže by dost možná byly lékem těchto ztrát.
V tomto příměru představuje ztráta peněžitý dluh, který bude nutno uhradit, jinak by s. r. o. čelila exekuci, případně insolvenčnímu řízení, což by významně zhoršilo její vyhlídky. Účetní výnosy ovšem v praxi nejsou totožné s příjmy a stejně tak se ani účetní náklady nerovnají výdajům, proto může mít účetní ztráta značně pestrou paletu reálných projevů, které mohou být lepší než prostý peněžní schodek (například pokud jsou hlavním původcem ztráty nepeněžní účetní náklady jako kursové ztráty, tvorba rezerv a odpisy), nebo naopak ještě horší (např. když se již tak nízké výnosy rekrutují z nepeněžních účetních položek jako kursové zisky, rozpouštění rezerv anebo jsou tvořeny ztrátovým výprodejem zásob nebo strojů a nedobytnými pohledávkami).
Příklad 1
Není ztráta jako ztráta
O tom, že není účetní ztráta jako ztráta, nás přesvědčí porovnání dvou obchodních společností A a B, které za kalendářní rok (např. 2017) dosáhly sice stejné účetní ztráty 1 000 000 Kč, ale ze zcela jiných důvodů.
Firma A je výrobní podnik a rozhodla se výrazně investovat do moderní ekologické technologie. Převis nákladů nad výnosy je tak dán zejména dočasně sníženou produkcí související se zaváděním nových výrobních postupů a nárůstem odpisů. Z dlouhodobého hlediska je podstatné, že ceny výrobků zajišťují dostatečný provozní zisk. Lze reálně očekávat, že po odeznění dětských potíží zavádění nové výroby bude mít firma A tržní výhodu.
Naproti tomu ztráta firmy B je dána výprodejem problémového zboží pod náklady, tj. s provozní ztrátou. Navíc náklady zčásti jen formálně snížila rozpuštěná rezerva na opravy skladiště, která se odsouvá na neurčito. Nemusíme být ekonomický expert, abychom odhalili, že firemní ztrátu zde nevyvažují žádné prorůstové impulsy.
Hospodaření firmy A (v mil. Kč)
Hospodaření firmy B (v mil. Kč)
Náklady Výnosy Náklady Výnosy
Materiál 6 Prodej výrobků 9 Zboží 10 Za zboží 9
Mzdy 2 Mzdy 1 - -
Odpisy 2 - - Zrušení rezervy -1 - -
Výnosy – Náklady = 9 – 10 = –1
Výnosy – Náklady = 9 – 10 = –1
I silně zjednodušený nástin dává tušit, že přes shodný účetní výsledek – ztráta 1 000 000 Kč – je na tom ekonomicky výrazně lépe A mající před sebou poměrně příznivou perspektivu oproti poněkud zoufalé firmě B.
Jakkoli je účetní ztráta interní záležitostí dané s. r. o., přesto se nepřímo týká také jejích věřitelů, zvláště pokud jsou důvody ztráty ekonomické a nikoli čistě účetní. Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále také „ZOK“), přitom ale nepřevzal povinnost uloženou jednateli s. r. o. v § 128 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník (dále také „ObchZ“) – zrušený k 1. 1. 2014 –
svolat valnou hromadu
bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že
celková ztráta
společnosti na základě jakékoliv účetní závěrky dosáhla takové výše, že:
-
při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů by neuhrazená ztráta
dosáhla poloviny základního kapitálu
,
-
nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti předpokládat,
-
nebo pokud zjistí, že se společnost dostala do úpadku, a
-
přičemž jednatel musel valné hromadě
navrhnout zrušení společnosti nebo přijetí jiného opatření
, nestanoví-li zvláštní právní předpis něco jiného.
Takto koncipovaná povinnost zůstala zachována pouze pro a. s. a družstva, a pak samozřejmě také pro „stará“ s. r. o. založená před rokem 2014, která si tuto povinnost opsala do své společenské smlouvy a nepřešla na novou právní úpravu (opt-in). Pro „nová“ s. r. o. nyní § 182 ZOK stanoví mírnější a obecnější pravidla testování hospodářských výsledku.
Jednatel musí svolat valnou hromadu
bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že
společnosti hrozí úpadek nebo z jiných vážných důvodů
(poznámka: za což lze považovat i významnou výši účetní ztráty ve vztahu k jejímu základnímu kapitálu), zejména je-li ohrožen cíl sledovaný s. r. o., a musí valné hromadě
navrhnout zrušení společnosti nebo přijetí jiného vhodného opatření
.
Dřívější ani nová právní úprava ovšem přímo nenutí aktivně řešit (uhrazovat) účetní ztrátu s. r. o., kterou je tak možné nechat na účtu neuhrazených ztrát minulých let. Nicméně významnější ztráta
snižuje disponibilní zdroje, které lze vyplatit společníkům
, zhoršuje daňový test „nízké kapitalizace“ pro účely uplatnění úroků ze zápůjček a úvěrů od spojených osob a omezuje možnost zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů. Hlavně ovšem narušuje důvěru obchodních partnerů, ledaže by šlo o přirozený a dočasný důsledek velkých investic atp.
 
Vznik účetní ztráty a její řešení
Díky principu podvojnosti najdeme při uzavírání účetního období stejnou účetní ztrátu jak na účtu 710-Účet zisků a ztrát (coby rozdíl vyšších nákladů a nižších výnosů), tak i na účtu 702-Konečný účet rozvažný (rozdíl vyšších pasiv a nižších aktiv). Tehdy ještě slouží pouze k vyrovnání závěrkových účtů: MD 702 / D 710.
Zásadní přerod čeká ztrátu při otevření účetních knih v novém – bezprostředně následujícím – účetním období. Po otevření všech účtů aktiv a pasiv totiž musí zůstatek
účtu 701-Počáteční účet rozvažný
odpovídat výsledku hospodaření za skončené účetní období (VH), v daném případě účetní ztrátě, odkud je vyveden
na samostatný rozvahový účet vlastního kapitálu
, který pochopitelně sníží účtováním na stranu MD. Jde o účet 431-Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení, na jehož MD se vyloupne ztráta minulého účetního období.
Podle účetních předpisů je třeba o VH za minulé účetní období (ve schvalovacím řízení) rozhodnout a odúčtovat jej z účtu 431 do konce tohoto následujícího (běžného) účetního období. Účet 431 musí být totiž zkrátka ke konci roku vynulován, aby se uvolnilo místo pro vykázání VH za toto následující další účetní období.
Na pořad dne se tak dostává nerudovská otázka „Kam s ní?“. Její řešení je v kompetenci valné hromady s. r. o., přičemž tak jako u zisku lze
možná řešení ztrátového výsledku hospodaření
rozdělit do dvou skupin:
 
1. Interní řešení
Ztráta zůstane v účetní jednotce, jen se přesune z MD 431 na jiný účet v rámci vlastního kapitálu.
Před rokem 2014 byl jako první na řadě rezervní fond (421) sloužící právě pro řešení účetních ztrát, ZOK již ale jeho povinnou tvorbu pro krytí ztrát nenařizuje, takže záleží na interních dokumentech.
Pokud s. r. o. má v minulosti zůstatek na účtu 428-Nerozdělený zisk minulých let, může jej využít nyní k úhradě ztráty. Spíše jen zcela výjimečně je účetní ztráta řešena na úkor snížení základního kapitálu. Naopak v praxi dominuje převedení ztráty na účet 429-Neuhrazené ztráty minulých let.
Změní se tak jen vnitřní struktura vlastních zdrojů
, naopak se ale nemění jejich úhrn ani úhrn pasiv nebo aktiv a tedy ani úhrn rozvahy, beze změny zůstává výsledovka i cash flow (peněží tok).
Společnou podmínkou těchto variant – s výjimkou převedení účetní ztráty na účet neuhrazené ztráty minulých let (MD 429 / D 431) –
je dostatečný zůstatek cílových protiúčtů na straně Dal.
Zvolené řešení musí vyhovovat interním dokumentům upravujících daný vlastní zdroj, resp. fond.
 
2. Externí řešení
Ztráta „opustí“ účetní jednotku a zatíží jiný subjekt (společníky), čímž se navýší její vlastní
kapitál
.
Současně vzrostou oběžná aktiva s. r. o. v rámci rozvahy, výsledovka se nezmění, cash flow se zvýší.
Podmínkou je souhlas takto dotčených společníků (valné hromady), resp. existence příslušného interního dokumentu. Zpravidla se využívá příplatku mimo základní
kapitál
, na který se dále zaměříme.
Do běžných firem jen zcela výjimečně vstupuje tzv. tichý společník, který se pak ale musí podílet nejen na jejich zisku, ale – ve stejném rozsahu – rovněž na účetní ztrátě, o který se mu snižuje jeho vklad.
 
Interní řešení účetní ztráty
Základní účetní souvztažnosti interního řešení účetní ztráty naznačuje schéma, přičemž uváděné pořadí shora dolů je dáno číselným označením využitého protiúčtu, nikoli četností v praxi, k té se dostaneme záhy.
Pro poměrně časté dotazy účetních je vhodné podotknout, že
o daňové ztrátě se neúčtuje, ani není na překážku rozdělování účetního zisku mezi společníky
. V účetnictví se zachycuje pouze daň, která vyplyne z (kladného) základu daně
alias
daňového zisku. Přičemž účetní zisk/ztráta jsou zcela odlišné pojmy od daňového zisku/ztráty. Díky mnoha daňovým úpravám a rozdílům účetního a daňového systému může vyplynout daňová ztráta nejen z účetní ztráty ale i účetního zisku, stejně tak může daňová povinnost vzejít z účetní ztráty.
Daňová ztráta není účetní položkou, jde o ryze daňovou záležitost, položku odčitatelnou od základu daně z příjmů.
Příklad 2
Účetní ztráta
versus
daňový zisk nebo ztráta
ABC, s. r. o., uzavřela účetní období roku 2017 ztrátovým výsledkem hospodaření (VH) před zdaněním ve výši 100 000 Kč, o který byly její účetní výnosy nižší než účetní náklady. V přiznání k dani z příjmů za rok 2017 poplatník celkovými daňovými úpravami tento ztrátový účetní VH před zdaněním změnil, a to variantně:
a) Zvýšil o 300 000 Kč, o které byly např. účetní odpisy vyšší než daňové odpisy. Čímž z účetní ztráty před zdaněním 100 000 Kč vznikl daňový zisk
alias
základ daně 200 000 Kč – kde pro jednoduchost neuvažujeme žádné odpočty od základu daně ani slevy na dani – a z něj vyplynula daň z příjmů (19 %) ve výši 38 000 Kč. Tato splatná daň z příjmů 38 000 Kč dále sníží účetní VH, takže z málo ztrátového VH před zdaněním –100 000 Kč nakonec vzejde již více ztrátový VH za účetní období –138 000 Kč, který představuje účetní ztrátu za rok 2017.
b) Snížil o 200 000 Kč, např. se jednalo o od daně osvobozené podíly na zisku od dceřiné společnosti. Čímž vyšla o to vyšší daňová ztráta 300 000 Kč, z níž žádná daň z příjmů logicky nevznikne; za podmínek zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále také „ZDP“), je možný odpočet daňové ztráty (její části) od základu daně v dalších až 5 letech. Tentokrát firmě nevznikla žádná splatná daň z příjmů, takže její relativně málo ztrátový účetní VH před zdaněním –100 000 Kč se proto bude rovnat stejně tak málo ztrátovému VH za účetní období
alias
účetní ztrátě v našem pojetí.
Je přirozené, že zatímco v případě účetního zisku v praxi převažuje snaha o maximální externí uplatnění vyplacením společníkům, tak u účetní ztráty naopak dominuje její interní řešení, které společníky příliš „nebolí“. Uveďme si pořadí, v jakém firmy interně účetní ztráty řeší, a to od nejčastějších po spíše jen výjimečné:
-
Využití zůstatku nerozděleného zisku minulých let (428)
Jde o poměrně logické řešení, protože zisk blokovaný ztrátou stejně nelze vyplatit. Obchodně-právní ani účetní předpisy ovšem tento způsob úhrady účetní ztráty nenařizují ani nepreferují.
-
Převod neuhrazené ztráty na účet „Neuhrazená ztráta minulých let“ (429)
Jde o nejsnazší řešení, které ovšem pouze odkládá problém ztráty do dalších let – čeká se na účetní zisk.
-
Využití zůstatku zákonného rezervního fondu (421)
Tato volba se nabízí již z podstaty tohoto fondu, který je určen primárně na krytí firemních ztrát. Nicméně dnes již ZOK neukládá jeho povinnou tvorbu, a navíc jeho zůstatek nebývá nikterak vysoký.
-
Využití zůstatku jiného fondu tvořeného ze zisku (423, 427)
Menší četnost tohoto řešení souvisí jednak s tím, že tyto dobrovolné fondy firmy tvoří spíše jen výjimečně, a jednak s tím, že využitelnost těchto fondů značně omezují interní dokumenty dané firmy.
-
Využití zůstatku disponibilního kapitálového fondu (412, 413)
Tyto fondy ve většině účtových rozvrhů ani nefigurují, proto je jejich uplatnění v praxi okrajové.
-
Snížení základního kapitálu (ZK) na úhradu ztráty (411, 419)
Je nasnadě, že půjde o nejobtížnější, a tudíž o nejméně chtěný postup, navíc mnoho s. r. o. má základní
kapitál
spíše jen v symbolické výši – zvláště založené za účinnosti ZOK, který
de facto
zrušil povinné vklady, protože minimální zákonný vklad společníka 1 Kč není ani symbolický. Nicméně pokud byl základní
kapitál
„přestřelen“ nepeněžitými vklady, může jít o „bezbolestnou“ alternativu řešení účetní ztráty.
O každém řešení musí rozhodnout valná hromada s. r. o., což předznamenává
účetní podklad – usnesení valné hromady
. Výjimkou je „nouzová“ varianta převodu účetní ztráty do dalších let, kterou musí iniciativně zaúčtovat firemní účetní, pokud by nejvyšší orgán do konce běžného účetního období o (celé) ztrátě nerozhodl.
Příklad 3
Úhrada ztráty z více zdrojů
Hospodaření s. r. o. skončilo účetní ztrátou 500 000 Kč. Společníci rozhodli o její úhradě následovně:
-
z nerozděleného zisku minulých let 20 %,
-
z rezervního fondu 10 %,
-
z ostatního kapitálového fondu dalších 20 %,
-
zbylá polovina ztráty bude převedena k řešení do příštích let.
Touto vnitřní úhradou ztráty v účetní jednotce nedošlo ke změně výše vlastního kapitálu. Na počátku byl zachycen na pěti účtech v úhrnné výši –50 000 Kč (200 000 – 500 000 + 100 000 + 50 000 + 100 000) a na konci rovněž ve výši –50 000 Kč (200 000 – 250 000). Dodejme, že záporný vlastní
kapitál
není dlouhodobě dobrou vizitkou a v případě úvěrů a zápůjček od spojených osob se v souladu s § 25 odst. 1 písm. w) ZDP (tzv. test nízké kapitalizace) stávají všechny úroky (byť v obvyklé výši) daňově neuznatelnými.
Příklad 4
Snížení základního kapitálu za účelem úhrady ztráty s. r. o.
Hospodaření s. r. o. skončilo účetní ztrátou 400 000 Kč, načež valná hromada rozhodla snížit o ni poměrně vysoký základní
kapitál
600 000 Kč, který vzešel z dřívějšího nepeněžitého vkladu jejích společníků.
 
Externí řešení účetní ztráty
Pohodlné vykazování ztráty z minulých let není dobrou vizitkou firmy. Především je to varovný signál pro peněžní ústavy a brzda získávání úvěrů, vede ke zvýšené opatrnosti i ze strany obchodních partnerů. Ovšem tento handicap ještě nemusí
a priori
znamenat špatnou likviditu, nesolventnost ani předlužení firmy. Přesto by měla převládat snaha o zahlazení ztráty, a to i přesto, že toto „vnitřní“ zadlužení samo o sobě nemusí pro podnik znamenat hrozbu likvidace nebo insolvence. Interní řešení ztráty narážejí na mantinely dostatečných DAL zůstatků příslušných protiúčtů a jednoduché přeúčtování loňského ztrátového VH do ztrát minulých let (MD 429 / D 431) je vždy jen dočasné. A pokud firma bojuje o přežití, nemůže příliš sázet na to, že kumulované ztráty v dohledné době pokryje z budoucího zisku, a tak se dostane na pořad dne snaha vyvést ztrátu někam „ven“ a zvolit tak externí řešení. To spočívá prakticky v tom, že se na úhradě ztráty podílí jiné osoby, hlavně společníci.
Nejčastějším externím řešením účetní ztráty s. r. o. je forma příplatku společníků
mimo základní
kapitál
, což je
de facto
předepsání ztráty s. r. o. k úhradě jejím členům. Je jasné, že v praxi nepůjde o společníky vyhledávané opatření, a to zejména dosahuje-li kumulovaná účetní ztráta firmy již poměrně značné výše. Ovšem sanace ztráty není nutně jediným důvodem pro takovéto příplatky. V praxi s. r. o. – zvláště u těch, které již za sebou táhnou nemalé břemeno dluhů – jde o poměrně vhodnou alternativu, jak jednoduše a rychle dostat peníze společníka do firmy. Na rozdíl od populární zápůjčky (půjčky), která je cizím kapitálem zvyšujícím dluhy s. r. o.,
je příplatek kapitálem vlastním (není dluhem)
, který ale může být přesto společníkovi případně i vrácen zpět.
Asi je vhodné alespoň stručně zdůraznit, že účetní ztráta s. r. o. je věcně zcela odlišnou situací od její více či méně naléhavé potřeby peněžních prostředků, byť příčiny a důsledky mohou být v mnohém společné. Sebevětší peněžní zápůjčkou (dříve půjčka) svému s. r. o. společník nevyřeší (neuhradí) její účetní ztrátu. Ukažme si základní účetní rozdíl mezi oběma věcně blízkými způsoby,
jak může společník rychle, jednoduše a bez větší administrativy dostat své vlastní peněžní prostředky do s. r. o.
: zápůjčkou
versus
příplatkem mimo ZK.
Přijetí zápůjčky
(50) – byť je věřitelem společník – se u vydlužitele s. r. o. projeví v rozvaze jednak zvýšením peněžních prostředků (oběžná aktiva), a jednak
vzrostou také dluhy s. r. o. představující cizí zdroje.
Naproti tomu
příplatek společníka mimo ZK
(50) – ať už povinný nebo dobrovolný – cizí zdroje (dluhy) nezvýší, naopak z pohledu věřitelů s. r. o., resp. veřejnosti,
příznivě zvyšuje vlastní
kapitál
(jako zisk). Díky tomu se z ekonomického hlediska vylepšuje poměr mezi vlastním a cizím kapitálem a klesá ukazatel zadlužení. Problémem je ale vracení takto vložených peněz společníkovi (nejde o závazek s. r. o.) i daň z příjmů.
Příplatek mimo základní
kapitál
(ZK) může být pro společníky buď povinný – pak se hovoří o tzv. příplatkové povinnosti – nebo dobrovolný. Právní úprava příplatku byla odlišná před 1. 1. 2014, přičemž tato dřívější pravidla ještě nemůžeme zcela pominout. V této staré právní úpravě dneska stále ještě setrvává většina s. r. o. založených před rokem 2014, a to nepřímo skrze společenskou smlouvu. Rozlišujeme tři skupiny s. r. o.:
1.
S. r. o. založené po 1. 1. 2014
– tyto obchodní
korporace
se plně řídí novou právní úpravou ZOK.
2.
S. r. o. založené před 1. 1. 2014
, tedy za éry nyní již zrušeného ObchZ, které se rozhodly nevratně podřídit nové právní úpravě ZOK jako celku – učinily „generální opt-in“ dle § 777 odst. 5 ZOK.
3.
S. r. o. založené před 1. 1. 2014
, tedy opět ještě podle ObchZ, které se nepodřídily nové právní úpravě ZOK. Tyto firmy se řídí i nadále převážně historickou právní úpravou ObchZ. Přičemž dle přechodného ustanovení § 777 odst. 1 a 4 ZOK platí i pro ně jistá tzv. donucovací ustanovení ZOK.
Příplatek – ať už povinný nebo dobrovolný – nemá vliv na výši vkladu společníka ani na ZK s. r. o.
Což je ale jen právní hledisko ObchZ, resp. ZOK. Naproti tomu účetně společník o něj přesto zvyšuje ocenění podílu v s. r. o. (např. MD 061 / D 379), a současně zvyšuje také daňovou nabývací cenu svého podílu podle § 24 odst. 7 ZDP:
„Vkladem se pro účely tohoto zákona rozumí vklad do základního kapitálu včetně jiného plnění ve prospěch vlastního kapitálu.“.
Rozdílnost oproti ZK ctí i účtování u dotyčné s. r. o., která jej zanese ve prospěch ostatních kapitálových fondů (např. MD 355 / D 413).
„Stará“ právní úprava příplatku podle § 121 ObchZ:
-
Valná hromada mohla uložit společníkům
povinný peněžitý příplatek
na vytvoření vlastního kapitálu mimo jejich vklady
až do poloviny ZK podle výše vkladů
. Předpokladem ovšem bylo, že to umožňovala již společenská smlouva. Pokud tuto problematiku společenská smlouva výslovně neřešila, nebylo možno toto plnění po společnících vyžadovat; ledaže by nejprve změnili společenskou smlouvu.
-
Vedle tohoto povinného příplatku mohli společníci s. r. o. prakticky bez omezení poskytnout své společnosti
dobrovolný
peněžitý příspěvek mimo její ZK, což ale
musela schválit valná hromada
.
Nová právní úprava příplatku podle § 139 odst. 2, § 162 až 166 ZOK:
-
Společenská smlouva může určit, že valná hromada je oprávněna usnesením společníkům s. r. o. uložit
povinnost
poskytnout peněžitý příplatek.
Společenská smlouva určí, jakou výši nesmí příplatky ve svém souhrnu překročit
, jinak se k usnesení valné hromady o příplatkové povinnosti nepřihlíží. Příplatky poskytují společníci podle poměru svých podílů, ledaže společenská smlouva určí jinak.
-
Společník může
se souhlasem jednatele
společnosti poskytnout dobrovolný příplatek i tehdy, pokud tak nestanoví společenská smlouva. V tomto případě navíc může jít také o nepeněžitý příplatek, u něhož se uplatní pravidla jako u nepeněžitých vkladů, tedy je nutné ocenění znalcem, jehož zaplatí s. r. o.
Příplatkovou povinnost může založit pouze společenská smlouva
, která umožní valné hromadě, aby usnesením společníkům uložila povinnost poskytnout peněžitý příplatek. Přičemž by společenská smlouva měla určovat, jakou výši nesmí příplatky ve svém souhrnu překročit, jinak se k usnesení valné hromady o příplatkové povinnosti nepřihlíží.
Příplatky poskytují společníci podle poměru svých podílů.
Příplatkovou povinnost
musí splnit každý společník, jinak bude navíc platit úrok z prodlení
(16 %
p. a.
)
a valná hromada jej kvůli tomu může i vyloučit.
Výjimkou je společník, který pro příplatkovou povinnost nehlasoval, tento je oprávněn vystoupit ze s. r. o. Toto vše ovšem platí pouze za předpokladu, že společenská smlouva nestanoví jinak.
Alternativní
dobrovolný příplatek
mimo ZK s. r. o. může společník poskytnout kdykoli, k čemuž
postačí souhlas valné hromady, resp. nově pouze jednatele
, a to klidně i když tuto možnost výslovně neřeší společenská smlouva. A pokud by si to společník posléze rozmyslil a dobrovolný příplatek neposkytl, neuplatní se donucovací sankční systém příplatkové povinnosti – žádný úrok z prodlení ani nehrozí vyloučení společníka.
Příklad 5
Úhrada ztráty z příplatku společníků
Za rok 2016 měla s. r. o. ztrátu 200 000 Kč. Valná hromada v souladu se společenskou smlouvou uložila oběma společníkům – jejichž poměr vkladů je 80 / 20 – přispět na zvýšení vlastního kapitálu příplatkem mimo ZK.
Jak bylo řečeno,
příplatek zvýší nabývací cenu podílu
v s. r. o., kterou společník daňově uplatní jako výdaj při prodeji podílu (není-li osvobozen od daně) dle § 24 odst. 2 písm. w) ZDP, nebo při vyčíslení srážkové daně z vypořádacího podílu, případně u podílu na likvidačním zůstatku s. r. o. [viz § 36 odst. 2 písm. e) a f) ZDP].
Jak ve „staré“, tak i v nové právní úpravě přitom platí, že valná hromada může rozhodnout o tom, že poskytnutý příplatek bude vrácen společníkovi v rozsahu, v jakém převyšuje ztrátu s. r. o. K čemuž dále už jen ZOK dodává, že nerozhodne-li valná hromada jinak,
vrací se příplatek společníkovi poměrně podle výše, v jakém jej poskytl, přičemž nejdříve (přednostně) se vrací ten povinný
. Přitom s. r. o. musí splnit obecně platnou podmínku vyplácení vlastního kapitálu, že si tímto odčerpáním peněz nepřivodí úpadek (insolvenci).
Případné vrácení (části) příplatku neovlivní účetní výsledek hospodaření ani základ daně dotyčné s. r. o. Ovšem
u společníka představuje vrácení (části) příplatku mimo ZK zdanitelný příjem
. Zdá se to poněkud nespravedlivé, vždyť při poskytnutí příplatku nešlo o daňový výdaj a
de facto
jsou mu vraceny tytéž prostředky, a situace je tedy obdobná vracení jistiny zápůjčky. Tak tomu ale není, zápůjčka představuje trvalou pohledávku společníka vůči s. r. o., naproti tomu příplatek mimo ZK se stal majetkem s. r. o., aniž by měl společník pohledávku (právo) na vrácení. Navíc v mezidobí mohlo dojít ke změně společníků, načež by byl příplatek vrácen jiné osobě.
Tento druh příjmu byl od roku 2015 nově doplněn do předmětu „srážkové daně“ v § 36 odst. 2 písm. e) ZDP:
„Zvláštní sazba daně
z příjmů pro poplatníky uvedené v § 2 a 17, pokud není v odstavci 1 nebo 5 stanoveno jinak, činí 15 %, a to:
(…)
z vrácení
emisního ážia,
příplatku mimo základní
kapitál
nebo těmto plněním obdobná plnění; tento
příjem se snižuje o nabývací cenu podílu
na obchodní korporaci, je-li plátci poplatníkem prokázána…“.
Příklad 6
Vrácení příplatku vloženého předchozím společníkem
Pan Jan v roce 2016 vložil do své firmy Honza, s. r. o., peněžitý příplatek mimo ZK 500 000 Kč, z čehož 200 000 Kč bylo obratem využito k úhradě účetní ztráty společnosti. V roce 2017 od tohoto jediného společníka Jana koupila celý podíl v s. r. o. paní Lenka – s ohledem na špatné obchodní výsledky firmy – za sjednanou cenu jen 200 000 Kč, která se tak u Lenky stala nabývací cenou podílu v Honza, s. r. o. Nový společník (společnice) rozhodl o „vrácení“ celého zůstatku příplatku mimo ZK 300 000 Kč. Tento příjem paní Lenky podléhá srážkové dani, kterou má za úkol zúřadovat s. r. o. coby plátce příjmu i plátce daně. Základem pro výpočet této daně se sazbou 15 % je příjem z titulu „vráceného“ příplatku (300 000 Kč) snížený o nabývací cenu podílu prokázanou společníkem (200 000 Kč). Výsledná srážková daň tak činí 15 % ze základu daně 100 000 Kč = 15 000 Kč, proto Honza, s. r. o., vyplatí paní Lence částku po zdanění ve výši 285 000 Kč. Nabývací cena podílu je nyní již nulová.
Spíše jen výjimečně se můžeme ve firemní praxi s. r. o. setkat
se smlouvou o tiché společnosti
(§ 2747 až 2757 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění zákona č. 460/2016 Sb.), kterou se zavazuje:
-
tichý společník
k vkladu, kterým se bude podílet na výsledcích podnikání podnikatele, a
-
podnikatel
platit tichému společníkovi podíl na zisku (a to z čistého zisku po zdanění a po odečtení případného povinného přídělu do fondu, s nímž podnikatel nesmí libovolně nakládat).
Předmětem vkladu tichého společníka může být v zásadě cokoli, zpravidla jde o peníze. Vkládá-li se nemovitá věc, nabývá k ní podnikatel na dobu trvání tiché společnosti pouze užívací a požívací právo. O přijetí vkladu účtuje přijímající podnikatel zpravidla ve prospěch ostatních dlouhodobých závazků např. na účtu 479.
Tichý společník se podílí na zisku nebo na ztrátě podnikatele v ujednané výši, přitom se
na ztrátě musí podílet stejně jako na zisku
; k opačnému smluvnímu ujednání se nepřihlíží. Podíl na zisku tichého společníka – ať už jde o osobu fyzickou či právnickou – podléhá srážkové dani ve výši 15 % podle § 36 odst. 2 písm. d) ZDP. Vklad tichého společníka se nezvyšuje o jeho podíl na zisku, který nevybere.
O podíl tichého společníka na ztrátě se jeho vklad snižuje (MD 479 / D 431)
; tichý společník ale není povinen vklad o podíl na ztrátě doplnit. Jestliže podnikatel v dalším období – po účetní ztrátě, kterou zčásti sanoval z vkladu tichého společníka – dosáhne účetního zisku, tak má tichý společník nárok na podíl na zisku (MD 431 / D 379). Na rozdíl od dřívější právní úpravy tiché společnosti v obchodním zákoníku (§ 677 odst. 1 ObchZ) již ale nová právní úprava nestanoví, že se má nejprve doplnit vklad tichého společníka do původní výše a teprve zbývající část že představuje zdanitelný podíl na zisku. Pročež již nyní podle převažujících právních výkladů toto dorovnání vkladu nelze osvobodit od daně dle § 19 odst. 1 písm. k) ZDP, ale celý podíl na zisku tichého společníka v plném rozsahu podléhá srážkové dani 15 %, i když zčásti jen dorovnal jeho původní vklad, z něhož „ukousl“ povinný podíl na ztrátě podnikatele.
Zdroj: Odborný portál DAUC.cz, 2017.