Plnění osvobozená od DPH s nárokem na odpočet daně

Vydáno: 32 minut čtení

Pro účely zákona č. 235/2004 Sb. , o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH “), je nutno rozlišovat plnění, která jsou osvobozena od daně s nárokem na odpočet daně, a plnění, která jsou osvobozena od daně bez nároku na odpočet daně. V tomto článku se budeme zabývat plněními, která jsou podle současného znění ZDPH osvobozena od daně s nárokem na odpočet daně. Ačkoli se u těchto plnění neuplatňuje daň na výstupu, lze u souvisejících přijatých zdanitelných plnění za stanovených podmínek standardním způsobem uplatňovat odpočet daně na vstupu.

Plnění osvobozená od DPH s nárokem na odpočet daně
Ing.
Jiří
Vychopeň
Podle § 63 odst. 1 ZDPH jsou od daně s nárokem na odpočet daně osvobozena za podmínek stanovených v § 64 až 71f ZDPH tato plnění:
a)
dodání zboží do jiného členského státu (§ 64 ZDPH),
b)
pořízení zboží z jiného členského státu (§ 65 ZDPH),
c)
vývoz zboží (§ 66 ZDPH),
d)
poskytnutí služby do třetí země (§ 67 ZDPH),
e)
osvobození ve zvláštních případech (§ 68 ZDPH),
f)
přeprava a služby přímo vázané na dovoz a vývoz zboží (§ 69 ZDPH),
g)
přeprava osob (§ 70 ZDPH),
h)
dovoz zboží (§ 71 ZDPH),
i)
dovoz zboží v osobních zavazadlech cestujícího nebo člena posádky letadla a dovoz pohonných hmot cestujícím (§ 71a až 71f ZDPH),
j)
dovoz zboží, které je přepraveno ze třetí země, a ukončení odeslání nebo přepravy tohoto zboží je v jiném členském státě a dodání tohoto zboží do jiného členského státu je osvobozeno od daně (§ 71g ZDPH).
Při uskutečnění plnění osvobozeného od daně s nárokem na odpočet daně musí být na daňovém dokladu uveden
odkaz na příslušné ustanovení ZDPH, ustanovení předpisu Evropské unie nebo jiný údaj uvádějící, že toto plnění je osvobozeno od daně
. Je samozřejmé, že u plnění osvobozeného od daně s nárokem na odpočet daně by se na daňovém dokladu neměla uvádět sazba daně a výše daně, ačkoli je v § 29 odst. 3 písm. c) bodu 1 ZDPH stanoveno, že v případě plnění osvobozeného od daně daňový doklad tyto údaje „nemusí obsahovat“.
Od 1. 7. 2017 platí nové znění § 63 odst. 2 ZDPH, podle kterého u plnění, která jsou osvobozena od daně s nárokem na odpočet daně, vzniká povinnost jej
přiznat ke dni jeho uskutečnění
, pokud zákon nestanoví jinak. Podle uvedeného ustanovení se nepostupuje v těchto případech:
-
Při dodání zboží do jiného členského státu, na které se vztahuje osvobození od daně s nárokem na odpočet daně, vzniká plátci podle § 22 ZDPH povinnost
přiznat uskutečnění tohoto dodání k 15. dni v měsíci, který následuje po měsíci, v němž bylo zboží odesláno nebo přepraveno do jiného členského státu
.
Pokud byl ale daňový doklad vystaven před 15. dnem měsíce, který následuje po měsíci, v němž bylo zboží odesláno nebo přepraveno do jiného členského státu, je plátce povinen
přiznat uskutečnění tohoto dodání ke dni vystavení daňového dokladu
.
-
Dovoz zboží osvobozený od daně podle § 71g odst. 1 ZDPH (tj. dovoz zboží, které je přepraveno ze třetí země, a ukončení odeslání nebo přepravy je v jiném členském státě a dodání tohoto zboží do jiného členského státu je osvobozeno od daně) je podle § 71g odst. 3 ZDPH plátce povinen
uvést do daňového přiznání za zdaňovací období, ve kterém bylo zboží do tohoto celního režimu propuštěno
.
V