Plnění osvobozená od DPH s nárokem na odpočet daně

Vydáno: 32 minut čtení

Pro účely zákona č. 235/2004 Sb. , o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH “), je nutno rozlišovat plnění, která jsou osvobozena od daně s nárokem na odpočet daně, a plnění, která jsou osvobozena od daně bez nároku na odpočet daně. V tomto článku se budeme zabývat plněními, která jsou podle současného znění ZDPH osvobozena od daně s nárokem na odpočet daně. Ačkoli se u těchto plnění neuplatňuje daň na výstupu, lze u souvisejících přijatých zdanitelných plnění za stanovených podmínek standardním způsobem uplatňovat odpočet daně na vstupu.

Plnění osvobozená od DPH s nárokem na odpočet daně
Ing.
Jiří
Vychopeň
Podle § 63 odst. 1 ZDPH jsou od daně s nárokem na odpočet daně osvobozena za podmínek stanovených v § 64 až 71f ZDPH tato plnění:
a)
dodání zboží do jiného členského státu (§ 64 ZDPH),
b)
pořízení zboží z jiného členského státu (§ 65 ZDPH),
c)
vývoz zboží (§ 66 ZDPH),
d)
poskytnutí služby do třetí země (§ 67 ZDPH),
e)
osvobození ve zvláštních případech (§ 68 ZDPH),
f)
přeprava a služby přímo vázané na dovoz a vývoz zboží (§ 69 ZDPH),
g)
přeprava osob (§ 70 ZDPH),
h)
dovoz zboží (§ 71 ZDPH),
i)
dovoz zboží v osobních zavazadlech cestujícího nebo člena posádky letadla a dovoz pohonných hmot cestujícím (§ 71a až 71f ZDPH),
j)
dovoz zboží, které je přepraveno ze třetí země, a ukončení odeslání nebo přepravy tohoto zboží je v jiném členském státě a dodání tohoto zboží do jiného členského státu je osvobozeno od daně (§ 71g ZDPH).
Při uskutečnění plnění osvobozeného od daně s nárokem na odpočet daně musí být na daňovém dokladu uveden
odkaz na příslušné ustanovení ZDPH, ustanovení předpisu Evropské unie nebo jiný údaj uvádějící, že toto plnění je osvobozeno od daně
. Je samozřejmé, že u plnění osvobozeného od daně s nárokem na odpočet daně by se na daňovém dokladu neměla uvádět sazba daně a výše daně, ačkoli je v § 29 odst. 3 písm. c) bodu 1 ZDPH stanoveno, že v případě plnění osvobozeného od daně daňový doklad tyto údaje „nemusí obsahovat“.
Od 1. 7. 2017 platí nové znění § 63 odst. 2 ZDPH, podle kterého u plnění, která jsou osvobozena od daně s nárokem na odpočet daně, vzniká povinnost jej
přiznat ke dni jeho uskutečnění
, pokud zákon nestanoví jinak. Podle uvedeného ustanovení se nepostupuje v těchto případech:
-
Při dodání zboží do jiného členského státu, na které se vztahuje osvobození od daně s nárokem na odpočet daně, vzniká plátci podle § 22 ZDPH povinnost
přiznat uskutečnění tohoto dodání k 15. dni v měsíci, který následuje po měsíci, v němž bylo zboží odesláno nebo přepraveno do jiného členského státu
.
Pokud byl ale daňový doklad vystaven před 15. dnem měsíce, který následuje po měsíci, v němž bylo zboží odesláno nebo přepraveno do jiného členského státu, je plátce povinen
přiznat uskutečnění tohoto dodání ke dni vystavení daňového dokladu
.
-
Dovoz zboží osvobozený od daně podle § 71g odst. 1 ZDPH (tj. dovoz zboží, které je přepraveno ze třetí země, a ukončení odeslání nebo přepravy je v jiném členském státě a dodání tohoto zboží do jiného členského státu je osvobozeno od daně) je podle § 71g odst. 3 ZDPH plátce povinen
uvést do daňového přiznání za zdaňovací období, ve kterém bylo zboží do tohoto celního režimu propuštěno
.
V § 21 odst. 9 ZDPH je stanoveno, že pro stanovení dne uskutečnění plnění u plnění osvobozených od daně platí odstavce 1 až 8 obdobně. To znamená, že i u plnění osvobozených od daně se stanoví
den uskutečnění plnění obdobně jako při uskutečnění zdanitelných plnění
(to ale neplatí při dodání zboží do třetí země, u kterého se podle § 66 odst. 3 ZDPH za den uskutečnění plnění považuje den výstupu zboží z území Evropské unie).
Při stanovení hodnoty plnění osvobozených od daně s nárokem na odpočet daně se postupuje podle § 36 ZDPH a při opravě hodnoty těchto plnění se postupuje podle § 42 a 43 ZDPH, tj. obdobně jako při opravě základu daně u zdanitelných plnění.
Podle § 4a odst. 1 ZDPH se
úplaty za plnění osvobozená od daně s nárokem na odpočet daně s místem plnění v tuzemsku zahrnují do obratu
pro účely tohoto zákona.
 
Osvobození od daně při dodání zboží do jiného členského státu
Dodáním zboží do jiného členského státu
se podle § 13 odst. 2 ZDPH pro účely tohoto zákona rozumí dodání zboží, které je skutečně odesláno nebo přepraveno do jiného členského státu. Podle § 3 odst. 1 ZDPH se pro účely tohoto zákona členským státem rozumí území členského státu Evropské unie s výjimkou jeho území, na které se nevztahuje Smlouva o Evropské unii a Smlouva o fungování Evropské unie, přičemž jiným členským státem se rozumí členský stát s výjimkou tuzemska. V § 3 odst. 2 ZDPH jsou uvedena území, která se pro účely daně z přidané hodnoty nepovažují za území členského státu Evropské unie (např. Kanárské ostrovy, Normanské ostrovy, ostrov Helgoland, území Büsingen, Ceuta, Melilla, italské vody jezera Lugano).
Podle § 13 odst. 6 ZDPH se za dodání zboží do jiného členského státu považuje také:
-
přemístění obchodního majetku plátcem do jiného členského státu pro účely uskutečňování jeho ekonomických činností v tomto jiném členském státě a
-
přemístění zboží pořízeného podle § 16 odst. 4 ZDPH plátcem z tuzemska do jiného členského státu.
Dodání zboží do jiného členského státu plátcem osobě registrované k dani v jiném členském státě
je podle § 64 odst. 1 ZDPH osvobozeno od daně s nárokem na odpočet daně za těchto podmínek:
-
dodávané zboží je odesláno nebo přepraveno z tuzemska do jiného členského státu plátcem nebo pořizovatelem nebo zmocněnou třetí osobou a
-
pro pořizovatele je pořízení zboží předmětem daně z přidané hodnoty v tom členském státě, do kterého bylo zboží pořízeno.
Příklad 1
Českému dodavateli zboží poskytne slovenský odběratel své maďarské DIČ, přičemž podle smlouvy bude zboží dodavatelem přepraveno z České republiky do Maďarska. Pro českého dodavatele bude dodání zboží osvobozeno od daně s nárokem na odpočet daně podle § 64 odst. 1 ZDPH.
Osvobození od daně se nevztahuje na dodání zboží do jiného členského státu osobě, pro kterou pořízení zboží v jiném členském státě není předmětem daně.
Podle § 4 odst. 1 písm. f) ZDPH se pro účely tohoto zákona osobou registrovanou k dani rozumí osoba, které bylo přiděleno daňové identifikační číslo pro účely daně z přidané hodnoty v rámci obchodování mezi členskými státy. Ke splnění podmínky odeslání nebo přepravení zboží z tuzemska do jiného členského státu musí zboží prokazatelně fyzicky opustit území České republiky.
Dodání nového dopravního prostředku do jiného členského státu plátcem osobě v jiném členském státě, který je odeslán nebo přepraven z tuzemska plátcem nebo osobou, která nový dopravní prostředek pořizuje, nebo zmocněnou třetí osobou
, je podle § 64 odst. 2 ZDPH osvobozeno od daně s nárokem na odpočet daně. Podle § 19 odst. 1 ZDPH platí, že plátce, který dodává za úplatu nový dopravní prostředek do jiného členského státu osobě registrované k dani v jiném členském státě, uskutečňuje plnění osvobozené od daně s nárokem na odpočet daně. V § 19 odst. 4 ZDPH je stanoveno, že plátce, který dodává za úplatu nový dopravní prostředek do jiného členského státu osobě, která není registrována k dani v jiném členském státě, uskutečňuje plnění osvobozené od daně s nárokem na odpočet daně za těchto podmínek:
-
nový dopravní prostředek je přemístěn do jiného členského státu a
-
plátce společně s pořizovatelem předloží místně příslušnému správci daně hlášení o dodání nového dopravního prostředku do jiného členského státu ve lhůtě pro podání daňového přiznání, ke kterému plátce předloží kopii vystaveného daňového dokladu.
Okruh zboží, které se pro účely ZDPH považuje za nový dopravní prostředek, je vymezen v § 4 odst. 4 písm. b) ZDPH.
Příklad 2
Český plátce prodá v tuzemsku slovenskému občanovi nový osobní automobil, který si slovenský občan odveze na Slovensko a tam si ho zaregistruje. Prodej automobilu bude v tomto případě plněním osvobozeným od daně s nárokem na odpočet daně. Současně s daňovým přiznáním za příslušné zdaňovací období podá plátce místně příslušnému správci daně hlášení o dodání nového dopravního prostředku do jiného členského státu.
Dodání zboží, které je předmětem spotřební daně, do jiného členského státu plátcem osobě povinné k dani, která není registrovaná k dani v jiném členském státě, nebo právnické osobě, která není registrovaná k dani v jiném členském státě
, je podle § 64 odst. 3 ZDPH osvobozeno od daně s nárokem na odpočet daně za těchto podmínek:
-
dodávané zboží je odesláno nebo přepraveno z tuzemska do jiného členského státu plátcem nebo pořizovatelem nebo zmocněnou třetí osobou a
-
odeslání nebo přeprava zboží je uskutečněna podle zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a
-
povinnost platit spotřební daň vzniká pořizovateli v členském státě ukončení odeslání nebo přepravy zboží.
Příklad 3
Český plátce, výrobce alkoholických nápojů, dodává tyto nápoje z daňového skladu v režimu podmíněného osvobození od spotřební daně do Německa osobě povinné k dani, která není registrována k dani z přidané hodnoty. Jelikož německému odběrateli při pořízení zboží podléhajícího spotřební dani vzniká povinnost přiznat spotřební daň v Německu, pro českého plátce se v tomto případě jedná o dodání zboží do jiného členského státu, které je podle § 64 odst. 3 ZDPH osvobozeno od daně s nárokem na odpočet daně.
Přemístění obchodního majetku plátce z tuzemska do jiného členského státu pro účely jeho podnikání podle § 13 odst. 6 ZDPH
je podle § 64 odst. 4 ZDPH osvobozeno od daně s nárokem na odpočet daně za těchto podmínek:
-
plátce prokáže, že zboží bylo přemístěno do jiného členského státu, a
-
přemístěné zboží bylo předmětem daně při pořízení zboží v tomto členském státě.
Příklad 4
Český plátce, který má provozovnu na území Slovenské republiky, přemístí z České republiky do slovenské provozovny zboží pro účely provádění ekonomických činností prostřednictvím této provozovny na Slovensku. Toto přemístění zboží se podle § 13 odst. 6 ZDPH považuje za dodání zboží za úplatu a za podmínek stanovených v § 64 ZDPH se jedná o plnění osvobozené od daně s nárokem na odpočet daně.
Podle § 64 odst. 5 ZDPH lze dodání zboží do jiného členského státu prokázat:
a)
písemným prohlášením pořizovatele nebo zmocněné třetí osoby, že zboží bylo přepraveno do jiného členského státu, nebo
b)
jinými důkazními prostředky (např. potvrzením pořizovatele o uskutečněné přepravě zboží do jiného členského státu, smlouvou o přepravě zboží do jiného členského státu uzavřenou s dopravcem, dokladem o uskladnění zboží v jiném členském státě, dokladem o přihlášení nového dopravního prostředku v jiném členském státě apod.).
Dodání zboží do jiného členského státu, které je osvobozeno od daně s nárokem na odpočet daně podle § 64 ZDPH, se v přiznání k dani z přidané hodnoty uvádí následovně:
-
dodání zboží do jiného členského státu osobě registrované k dani v jiném členském státě, přemístění obchodního majetku plátce z tuzemska do jiného členského státu a dodání nového dopravního prostředku do jiného členského státu osobě registrované k dani v jiném členském státě na řádku 20 (hodnota uvedených plnění se podle § 102 odst. 1 ZDPH uvádí v souhrnném hlášení),
-
dodání nového dopravního prostředku osobě neregistrované k dani v jiném členském státě na řádku 23 (hodnota tohoto plnění se podle § 19 odst. 4 ZDPH neuvádí v souhrnném hlášení).
 
Osvobození od daně při pořízení zboží z jiného členského státu
Podle § 16 odst. 1 ZDPH se pro účely tohoto zákona
pořízením zboží z jiného členského státu
rozumí nabytí práva nakládat jako vlastník se zbožím od osoby registrované k dani v jiném členském státě, která není osvobozenou osobou podle § 4 odst. 1 písm. n) ZDPH, pokud je zboží odesláno nebo přepraveno z jiného členského státu do členského státu od něj odlišného:
a)
osobou, která uskutečňuje dodání zboží,
b)
pořizovatelem, kterým se pro daný účel rozumí osoba, která pořizuje zboží z jiného členského státu, nebo zmocněnou třetí osobou.
Pořízení zboží z jiného členského státu je podle § 65 ZDPH osvobozeno od daně s nárokem na odpočet daně za těchto podmínek:
-
dodání takového zboží plátcem v tuzemsku by bylo v každém případě osvobozeno od daně,
-
dovoz takového zboží by byl osvobozen od daně (viz § 71 ZDPH), nebo
-
pořizovatel má nárok na vrácení daně na vstupu podle § 82a až 83 ZDPH, s výjimkou nároku na vrácení daně v poměrné výši.
Příklad 5
Český plátce pořizuje z Polska zboží (rakve a smuteční ozdoby), na které by se podle § 71 odst. 2 písm. j) bodu 8. ZDPH v případě jeho dovozu ze třetí země do tuzemska vztahovalo osvobození od daně bez nároku na odpočet daně, a z toho důvodu je pořízení tohoto zboží z jiného členského státu do tuzemska osvobozeno od daně s nárokem na odpočet daně podle § 65 ZDPH.
 
Osvobození od daně při vývozu zboží
Podle § 66 odst. 1 ZDPH se pro účely tohoto zákona
vývozem zboží
rozumí výstup zboží z území Evropské unie na území třetí země, jestliže zboží bylo propuštěno do celního režimu vývozu, pasivního zušlechťovacího styku nebo vnějšího tranzitu, nebo bylo zpětně vyvezeno. Od 29. 7. 2016 se již za vývoz zboží nepovažuje umístění nebo dodání zboží do svobodného pásma nebo svobodného skladu v tuzemsku.
Třetí zemí se podle § 3 odst. 1 písm. d) ZDPH pro účely tohoto zákona rozumí území mimo území Evropské unie.
Vývoz zboží do třetí země je podle § 66 odst. 2 ZDPH osvobozen od daně s nárokem na odpočet daně za podmínky, že plátcem dodávané zboží je odesláno nebo přepraveno z tuzemska do třetí země:
-
prodávajícím nebo jím zmocněnou osobou (např. přepravcem), nebo
-
kupujícím nebo jím zmocněnou osobou, jestliže kupující nemá v tuzemsku sídlo ani místo pobytu, ani provozovnu, s výjimkou zboží přepravovaného kupujícím za účelem vybavení nebo zásobení rekreačních lodí nebo letadel, popřípadě jiného prostředku pro dopravu pro soukromé použití.
Příklad 6
Český plátce dodá zboží slovenskému odběrateli registrovanému k dani na Slovensku, přičemž podle smlouvy bude zboží přepraveno spediční firmou na Ukrajinu, kde má slovenský odběratel provozovnu. Jelikož bude zboží přepraveno z tuzemska do třetí země, bude se jednat o vývoz zboží osvobozený od daně s nárokem na odpočet daně podle § 66 odst. 2 ZDPH.
Jak bylo již dříve uvedeno, podle § 66 odst. 3 ZDPH se pro účely tohoto zákona při dodání zboží do třetí země považuje za den uskutečnění plnění den výstupu zboží z území Evropské unie.
Příklad 7
Český plátce, který dodává zboží do Ruska, navrhl dne 29. 10. 2017 vnitrozemskému celnímu úřadu propuštění zboží do celního režimu vývoz a v uvedeném dnu bylo rozhodnuto o propuštění zboží do tohoto celního režimu. K vystoupení zboží z území Evropské unie však došlo až dne 12. 11. 2017. V tomto případě plátce uvede vývoz zboží do daňového přiznání za zdaňovací období měsíce listopadu 2017.
Výstup zboží z území Evropské unie je podle § 66 odst. 4 ZDPH plátce povinen prokázat:
a)
rozhodnutím celního úřadu o vývozu zboží do třetí země, nebo
b)
jinými důkazními prostředky v případě ústního celního prohlášení pro vývoz zboží.
V daňovém přiznání se hodnota plnění při uskutečněném vývozu zboží uvádí na řádku 22.
 
Osvobození od daně při poskytnutí služby do třetí země
Poskytnutí služby do třetí země
je podle § 67 ZDPH osvobozeno od daně s nárokem na odpočet daně za těchto podmínek:
-
poskytnutou službou jsou práce na movitém majetku (např. opravy, údržba, renovace, smontování, kompletace, zušlechtění, zhodnocení), který je pořízen nebo dovezen za účelem provedení těchto prací v tuzemsku a následně je odeslán nebo přepraven do třetí země osobou, která tuto službu poskytla, nebo osobou, pro kterou je tato služba poskytnuta, nebo zmocněnou třetí osobou, a
-
jedná se přitom o poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku, a
-
služba je poskytnuta osobě, která nemá v tuzemsku sídlo ani provozovnu.
Z § 9 odst. 2 a § 10g písm. b) ZDPH vyplývá, že u služby práce na movité věci může být podmínka poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku splněna jen tehdy, pokud příjemce této služby není osobou povinnou k dani (pokud je služba práce na movité věci poskytnuta osobě povinné k dani, pak je podle § 9 odst. 1 ZDPH místem plnění místo, kde má tato osoba sídlo, a v takovém případě se nejedná o plnění osvobozené od daně s nárokem na odpočet daně podle § 67 ZDPH).
Příklad 8
Ruský občan, který není osobou povinnou k dani, pošle do České republiky poškozený hudební nástroj, který mu zde český plátce opraví a po opravě jej odešle zpět do Ruska. Jedná se o poskytnutí služby do třetí země, které je osvobozeno od daně s nárokem na odpočet daně.
Hodnota plnění osvobozeného od daně s nárokem na odpočet daně podle § 67 ZDPH se v daňovém přiznání uvádí na řádku 26.
 
Osvobození od daně ve zvláštních případech
V § 68 ZDPH jsou vymezeny ve vazbě na evropskou směrnici o DPH
zvláštní případy plnění osvobozených od daně s nárokem na odpočet daně
, např.:
-
dodání, úprava, oprava, údržba nebo nájem námořních lodí používaných k plavbě po volném moři a přepravujících osoby za úplatu nebo používaným k obchodní, průmyslové nebo rybářské činnosti, včetně nájmu těchto námořních lodí s posádkou, dále dodání, nájem, oprava nebo údržba zařízení včetně rybářského vybavení, které je na těchto lodích instalováno nebo používáno, a také dodání zboží pro zásobení těchto lodí;
-
dodání, úprava, oprava, údržba nebo nájem letadel, včetně nájmu letadel s posádkou, které jsou užívány leteckými společnostmi provozujícími zejména přepravu osob a zboží mezi jednotlivými členskými státy a dále mezi členskými státy a třetími zeměmi, dále dodání, nájem, oprava nebo údržba zařízení, které je na těchto letadlech instalováno nebo používáno, a také dodání zboží pro zásobení těchto letadel;
Příklad 9
Český plátce provede na tuzemském letišti opravu porouchaného zařízení instalovaného v letadle ruské letecké společnosti provozujícího přepravu osob mezi Českou republikou a Ruskem. Bude se jednat o plnění osvobozené od daně s nárokem na odpočet daně podle § 68 ZDPH.
-
dodání zboží nebo poskytnutí služby diplomatické misi, konzulárnímu úřadu, zvláštní misi, zastupitelství mezinárodní organizace a jejich členům a úředníkům, a to v mezích a za podmínek upravených v mezinárodních smlouvách zakládajících tyto mise, úřady nebo organizace, v dohodách o umístění jejich sídla nebo v jiných právních předpisech, pokud mají tyto mise, úřady nebo zastupitelství sídlo v jiném členském státě;
Osvobození od daně se v těchto případech uplatní, pouze pokud plátce uskutečňující tato dodání nebo poskytnutí prokáže nárok na osvobození těchto dodání nebo poskytnutí osvědčením o osvobození od daně potvrzeným příslušným orgánem členského státu, na jehož území je sídlo těchto misí, úřadů nebo organizací.
Diplomatická mise, konzulární úřad, zvláštní mise, zastupitelství mezinárodní organizace se sídlem v tuzemsku a jejich členové nebo úředníci, pokud jsou osobami požívajícími výsad a imunit podle § 80 ZDPH, jsou povinni na vyžádání osoby registrované k dani v jiném členském státě, která těmto osobám dodává zboží nebo poskytuje službu, které jsou osvobozeny od daně, požádat správce daně o potvrzení osvědčení o osvobození od daně, a to v mezích a za podmínek upravených v mezinárodních smlouvách zakládajících tyto mise, úřady nebo organizace, v dohodách o umístění jejich sídla, v jiných právních předpisech nebo v protokolu a v dohodách o jeho provádění, pokud tím není narušena hospodářská soutěž.
Diplomatická mise, konzulární úřad, zvláštní mise, zastupitelství mezinárodní organizace, jejich členové nebo úředníci anebo subjekty Evropské unie jsou oprávněni od osoby registrované k dani v jiném členském státě pořizovat zboží nebo službu, které jsou osvobozeny od daně, pouze v rozsahu stanoveném principem vzájemnosti a v případě, kdy princip vzájemnosti nelze uplatnit, v rozsahu stanoveném v § 80 ZDPH. Pro stanovení tohoto rozsahu se započítává i výše daně vrácené podle § 80 ZDPH.
-
dodání zboží nebo poskytnutí služby uskutečněné v tuzemsku, které jsou určeny pro použití ozbrojenými silami ostatních členských států Severoatlantické smlouvy nebo států zúčastněných v Partnerství pro mír nebo civilními zaměstnanci je doprovázejícími nebo k zásobení jejich jídelen, pokud se tyto síly podílejí na společném obranném úsilí;
Státy zúčastněné v Partnerství pro mír mají nárok na osvobození od daně v těchto případech pouze v rozsahu stanoveném příslušnou mezinárodní smlouvou.
-
dodání zboží humanitárním a dobročinným organizacím, které je v rámci své humanitární, dobročinné nebo vzdělávací činnosti mimo území Evropské unie odešlou nebo přepraví do třetí země;
Příklad 10
Český plátce dodá humanitární organizaci zboží určené pro pomoc lidem postiženým záplavami v Indii a humanitární organizace v rámci své činnosti na území postiženém uvedenou živelnou pohromou zajistí přepravu zboží na určené místo. Dodání zboží bude v tomto případě osvobozeno od daně s nárokem na odpočet daně podle § 68 ZDPH.
-
poskytnutí služby osobou, která jedná jménem a na účet jiné osoby, která spočívá v zajištění plnění osvobozeného od daně podle § 66 až 69 ZDPH, s výjimkou zajištění přepravy zboží mezi členskými státy uvedené v § 68 odst. 15 ZDPH (tj. přepravy nebo odeslání zboží na ostrovy tvořící autonomní oblasti Azory a Madeira, z těchto ostrovů nebo mezi těmito ostrovy) a zajištění plnění uskutečněného ve třetí zemi.
Hodnota plnění osvobozených od daně s nárokem na odpočet daně podle § 68 ZDPH se v daňovém přiznání uvádí na řádku 26.
 
Osvobození od daně při přepravě a službách přímo vázaných na dovoz a vývoz zboží
Při vývozu zboží
je osvobozeno od daně poskytnutí:
a)
přepravy zboží,
b)
služby přímo vázané na vývoz zboží (např. naložení zboží, vystavení přepravních a celních dokladů), s výjimkou poskytnutí služby osvobozené od daně bez nároku na odpočet daně (viz § 51 ZDPH).
Příklad 11
Český plátce poskytne jinému českému plátci, který uskutečňuje vývoz zboží na Ukrajinu, službu přepravy tohoto zboží z tuzemska na Ukrajinu. Tato přeprava zboží bude osvobozena od daně podle § 69 ZDPH.
Při dovozu zboží je osvobozeno od daně poskytnutí:
a)
přepravy zboží,
b)
služby přímo vázané na dovoz zboží (např. vyložení zboží, přeložení zboží, vyřizování celních formalit), je-li hodnota této služby zahrnuta do základu daně při dovozu zboží (viz § 38 odst. 1 ZDPH), s výjimkou poskytnutí služby osvobozené od daně bez nároku na odpočet daně (viz § 51 ZDPH).
Příklad 12
Český plátce poskytne jinému českému plátci, který dováží zboží z Ruska do České republiky, službu vykládky dováženého zboží na místě určení v tuzemsku. Jedná se o službu přímo vázanou na dovoz zboží, která je osvobozena od daně podle § 69 ZDPH.
Osvobození od daně při uskutečňování přepravy při dovozu zboží nebo vývozu zboží je plátce, který uskutečňuje přepravu při dovozu zboží nebo vývozu zboží, povinen doložit:
a)
přepravním dokladem,
b)
smlouvou o přepravě věci, nebo
c)
jinými důkazními prostředky.
Hodnota plnění osvobozených od daně s nárokem na odpočet daně podle § 69 ZDPH se v daňovém přiznání uvádí na řádku 26.
 
Osvobození od daně při přepravě osob
Podle § 70 ZDPH je v tuzemsku osvobozena od daně s nárokem na odpočet daně
přeprava osob a jejich zavazadel, která se uskutečňuje mezi jednotlivými členskými státy nebo mezi členskými státy a třetími zeměmi, a také služby přímo související s touto přepravou
. Za služby přímo související s touto přepravou osob se považují zejména služby zajištění přepravy osob jménem a na účet jiné osoby, prodej přepravních dokladů, vystavení dokladů, vytvoření rezervace a její změna a výměna přepravních dokladů.
Osvobození od daně s nárokem na odpočet daně podle § 70 ZDPH se týká pravidelné i nepravidelné přepravy osob a vztahuje se i na případy, kdy je přeprava osob v tuzemsku prováděna osobami, které jsou registrovány k dani v jiném členském státě, nebo zahraniční osobou povinnou k dani. Zpáteční přeprava se považuje za samostatnou přepravu.
Příklad 13
Německý přepravce, který je registrován k dani v Německu, přepravuje české turisty z Prahy do Švýcarska a zpět. Úsek této přepravy na území České republiky je osvobozen od daně s nárokem na odpočet daně. Na přepravu osob na území jiných států se osvobození od daně podle ZDPH nevztahuje, ale přeprava osob může být i v jiných státech osvobozena od daně podle předpisů platných v těchto členských státech.
Hodnota plnění osvobozeného od daně s nárokem na odpočet daně podle § 70 ZDPH se v daňovém přiznání uvádí na řádku 26.
 
Osvobození od daně při dovozu zboží
Podle § 20 ZDPH se pro účely tohoto zákona
dovozem zboží
rozumí vstup zboží z třetí země na území Evropské unie, přičemž pro tyto účely se za dovoz zboží považuje také vstup zboží na území Evropské unie z území uvedených v § 3 odst. 2 ZDPH (např. z Kanárských nebo Normanských ostrovů).
Podle § 71 je dovoz zboží osvobozen od daně s nárokem na odpočet daně např. v těchto případech:
-
předmětem dovozu je zboží, jehož dodání plátcem v tuzemsku by bylo v každém případě osvobozeno od daně,
-
dováženému zboží je přiznáno osvobození od cla podle přímo použitelného předpisu Evropské unie, pokud se jedná např. o:
-
zboží dovážené v zásilkách neobchodní povahy, jde-li o dovoz kávy nebo čaje, vztahuje se osvobození od daně na množství do:
1.
500 g kávy, nebo 200 g kávového extraktu a esence,
2.
100 g čaje, nebo 40 g čajového extraktu a esence,
-
osobní majetek fyzických osob,
1.
které se stěhují ze zahraničí do tuzemska,
2.
dovážený při příležitosti sňatku,
3.
nabytý děděním,
-
výbavu, studijní potřeby a vybavení obývaných domácností žáků nebo studentů,
-
přemístění obchodního majetku a ostatního zařízení při přemístění obchodního závodu,
-
zboží dovážené ke zkouškám, analýzám nebo pokusům,
-
bezúplatně nabyté zboží dovážené ve prospěch osob se zdravotním postižením pro účely vzdělávání, zaměstnávání a sociální rozvoj,
-
zboží dovážené ve prospěch obětí katastrof,
-
zásilky určené subjektům příslušným ve věcech ochrany autorských práv nebo průmyslového či obchodního vlastnictví,
-
turistický propagační materiál,
-
materiál k upevnění a ochraně zboží při přepravě,
-
stelivo, píce a krmivo pro zvířata během jejich přepravy,
-
pohonné hmoty a maziva nacházející se v silničních motorových vozidlech a speciálních kontejnerech.
-
dovoz zboží, jehož úhrnná hodnota nepřesahuje 22 EUR, s výjimkou alkoholických nápojů, parfémů, toaletní vody, tabáku a tabákových výrobků,
-
dovoz sbírkových a uměleckých předmětů vzdělávací, vědecké nebo kulturní povahy, které nejsou určeny k prodeji a které dovážejí muzea a galerie, pokud jsou dováženy bezúplatně, nebo pokud jsou dováženy za úplatu a nejsou dodány osobou povinnou k dani,
-
dovoz vratných obalů bez úplaty či za úplatu,
-
dovoz zboží osobám požívajícím diplomatických výsad a imunit, a to v rozsahu vyplývajícím z mezinárodních smluv, které jsou součástí českého právního řádu, pokud bylo tomuto zboží přiznáno osvobození od cla.
U vráceného zboží je podle § 71 odst. 5 ZDPH přiznán nárok na osvobození od daně pouze osobě, která předmětné zboží vyvezla, pokud bylo tomuto zboží přiznáno osvobození od cla.
Příklad 14
Českému plátci, který uskutečnil vývoz zboží z tuzemska do Ruska, bylo z důvodu zjištění podstatných vad toto zboží vráceno zpět do tuzemska, přičemž podle celních předpisů bylo tomuto vrácenému zboží přiznáno osvobození od cla. V tomto případě bude vrácenému zboží přiznáno i osvobození od daně z přidané hodnoty podle § 71 ZDPH.
 
Osvobození od daně při dovozu zboží v osobních zavazadlech cestujícího nebo člena posádky letadla a při dovozu pohonných hmot cestujícím
Podle § 71a odst. 1 ZDPH je v tuzemsku osvobozen od daně s nárokem na odpočet daně
příležitostný dovoz zboží v osobních zavazadlech cestujícího
, pokud je toto zboží určeno k osobnímu užívání cestujícím, k užívání členy jeho rodiny nebo jako dar a z povahy ani množství zboží nelze usuzovat, že je dováženo pro obchodní účely (dále jen „dovoz zboží cestujícím“), a pokud jsou splněny podmínky uvedené v § 71b až 71d a v § 71f ZDPH.
Podle § 71a odst. 2 ZDPH se pro účely tohoto zákona osobními zavazadly cestujícího rozumí:
-
zavazadla, která cestující předkládá při svém příjezdu celnímu úřadu, a
-
zavazadla, která celnímu úřadu předloží později, pokud prokáže, že byla zapsána jako doprovodná zavazadla v okamžiku jeho odjezdu u společnosti, která zajišťovala jeho přepravu.
Podle § 71b ZDPH je v tuzemsku osvobozen od daně s nárokem na odpočet daně:
-
dovoz zboží cestujícím v letecké dopravě do výše hodnoty zboží odpovídající částce 430 EUR na osobu,
-
dovoz zboží cestujícím v rámci rekreačního nebo sportovního létání do výše hodnoty zboží odpovídající částce 300 EUR na osobu.
Při dovozu zboží cestujícím mladším patnácti let se uvedené částky v obou případech snižují na částku 200 EUR na osobu.
Do celkové výše hodnoty zboží osvobozeného od daně podle § 71b ZDPH se nezapočítává hodnota:
a)
zboží uvedeného v § 71c, 71d a 71f ZDPH,
b)
zboží, které je dočasně dovezeno cestujícím do tuzemska,
c)
zboží dováženého nazpět po jeho dočasném vývozu cestujícím,
d)
léčiv nezbytných pro osobní potřebu cestujícího.
Podle § 71c ZDPH je v tuzemsku osvobozen od daně s nárokem na odpočet daně dovoz zboží cestujícím v případě, že se jedná o tabákové výrobky, a to nejvýše v rozsahu:
a)
200 cigaret,
b)
100 doutníků o hmotnosti jednoho kusu nejvýše 3 gramy,
c)
50 doutníků o hmotnosti jednoho kusu vyšší než 3 gramy, nebo
d)
250 g tabáku ke kouření.
Osvobození od daně podle § 71c ZDPH se nevztahuje na zboží dovezené cestujícím mladším sedmnácti let.
Podle § 71d ZDPH je v tuzemsku osvobozen od daně s nárokem na odpočet daně dovoz zboží cestujícím v případě, že se jedná o dovoz alkoholu a alkoholických nápojů, s výjimkou tichého vína a piva, a to nejvýše v rozsahu:
a)
1 litru alkoholického nápoje, jehož skutečný obsah lihu přesahuje 22 % objemových, nebo nedenaturovaného alkoholu s obsahem lihu nejméně 80 % objemových, nebo
b)
2 litrů alkoholického nápoje, jehož skutečný obsah alkoholu nepřesahuje 22 % objemových.
Při dovozu tichého vína a piva je v tuzemsku osvobozen od daně dovoz zboží cestujícím v množství nejvýše 4 litry tichého vína na osobu a 16 litrů piva na osobu.
Osvobození od daně podle § 71d ZDPH se nevztahuje na zboží dovezené cestujícím mladším sedmnácti let.
Podle § 71f ZDPH je v tuzemsku osvobozen od daně s nárokem na odpočet daně:
-
dovoz pohonných hmot v běžné nádrži motorového dopravního prostředku a
-
dovoz pohonných hmot v množství nejvýše 10 litrů v přenosné nádrži v jednom motorovém dopravního prostředku.
Podle § 71e ZDPH je v tuzemsku osvobozen od daně s nárokem na odpočet daně:
-
dovoz zboží při výkonu práce členem posádky letadla, které je používáno k přepravě mezi třetími zeměmi a tuzemskem, nebo
-
dovoz zboží členem posádky letadla v rámci rekreačního nebo sportovního létání do výše hodnoty zboží odpovídající částce 300 EUR na osobu.
Ustanovení § 71a až 71d ZDPH se pro dovoz zboží členem posádky letadla, které je používáno k přepravě mezi třetími zeměmi a tuzemskem nebo v rámci rekreačního nebo sportovního létání, použijí obdobně.
 
Osvobození při dovozu zboží, které je přepraveno ze třetí země, a ukončení odeslání nebo přepravy tohoto zboží je v jiném členském státě a dodání tohoto zboží do jiného členského státu je osvobozeno od daně
Podle § 71g odst. 1 ZDPH je osvobozen od daně s nárokem na odpočet daně
dovoz zboží, při kterém vzniká povinnost přiznat daň v tuzemsku, pokud je zboží odesláno nebo přepraveno ze třetí země, a ukončení odeslání nebo přepravy zboží je v jiném členském státě a dodání tohoto zboží do jiného členského státu je osvobozeno od daně podle § 64 ZDPH
.
Pokud ale dochází k dodání zboží do jiného členského státu podle § 64 odst. 1 ZDPH (tj. v případě, že zboží je dodáváno osobě registrované k dani v jiném členském státě), nebo se jedná o přemístění obchodního majetku podle § 64 odst. 4 ZDPH, je osvobození od daně s nárokem na odpočet daně při dovozu zboží podmíněno tím, že plátce v okamžiku propuštění zboží do celního režimu volného oběhu poskytne celnímu úřadu:
a)
své daňové identifikační číslo,
b)
daňové identifikační číslo osoby registrované k dani v jiném členském státě, které je zboží odesláno nebo přepraveno, popřípadě své daňové identifikační číslo, přidělené pro účely daně z přidané hodnoty v jiném členském státě, která jsou uvedena v písemném rozhodnutí celního úřadu o propuštění zboží do celního režimu volného oběhu, a
c)
podklady, které dokazují, že dovezené zboží je bezprostředně určeno k odeslání nebo přepravě do jiného členského státu.
V daňovém přiznání se hodnota dovezeného zboží, které je osvobozeno od daně s nárokem na odpočet daně podle § 71g ZDPH, uvádí na řádku 32.
Zdroj: Odborný portál DAUC.cz, 2017.