Závazné posouzení správce daně v daňové legislativě

Vydáno: 16 minut čtení

Ve třech zákonech nalezneme tzv. editační povinnost správce daně spočívající v tom, že na základě žádosti poplatníka je správce daně povinen vydat rozhodnutí o závazném posouzení daňových důsledků vymezených v příslušných ustanoveních zákona o editační povinnosti. Zásady řízení o závazném posouzení správce daně jsou stanoveny v daňovém řádu .

Závazné posouzení správce daně v daňové legislativě
Ing.
Ivan
Macháček
Řízení o závazném posouzení dle daňového řádu
Zásady řízení o závazném posouzení správce daně jsou stanoveny v § 132 a 133 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“). Správce daně vydá daňovému subjektu na jeho žádost rozhodnutí o závazném posouzení daňových důsledků, které pro něj vyplynou z daňově rozhodných skutečností již nastalých nebo očekávaných, a to v případech, kdy tak stanoví zákon.
Z výše uvedeného textu ustanovení § 132 odst. 1 daňového řádu vyplývá, že závazné posouzení správcem daně může poplatník vyžadovat pouze u daňových skutečností obsažených v příslušném daňovém zákoně,
v současné době je to v zákoně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“),
v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“),
a v zákoně č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o evidenci tržeb“).
Výrok rozhodnutí správce daně o závazném posouzení obsahuje:
náležitosti rozhodnutí správce daně vymezené v § 102 odst. 1 daňového řádu,
tedy:
označení správce daně, který rozhodnutí