Dílo dle občanského zákoníku

Vydáno: 27 minut čtení

Následující příspěvek se věnuje podrobněji aspektům týkajícím se díla dle nového občanského zákoníku , zmíněna je ale i úprava ve starém občanském zákoníku a vybraná ustanovení obchodního zákoníku . Výklad se zabývá mimo jiné právní úpravou a vymezením díla, způsobem provádění díla, vlastnickým právem k předmětu díla i cenou díla. Část příspěvku je věnována také situaci, kdy bylo dílo zadáno podle rozpočtu. Příspěvek dále také specifikuje práva a povinnosti objednatele a zhotovitele díla v situaci, kdy se objeví vady na díle. Část výkladu je pak zaměřena i na hlediska týkající se stavby jako předmětu díla.

Dílo dle občanského zákoníku
Ing.
Libor
Novotný
 
Právní úprava
Právní úpravu související s dílem nalezneme v § 2586 až 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“). Pro srovnání zde nechybí ani vybraná ustanovení zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník (dále jen „obchodní zákoník“), a zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník (dále jen „starý občanský zákoník“), které byly zrušeny a nahrazeny od 1. 1. 2014 výše uvedeným občanským zákoníkem. Důvodová zpráva k vládnímu návrhu na vydání občanského zákoníku (dále jen „důvodová zpráva“) mimo jiné uvádí, že osnova odstraňuje dualismus úpravy neobchodní a obchodní smlouvy o dílo, jehož zavedením se české právo řadilo mezi evropské kuriozity. Za základ návrhu nové úpravy byla vzata platná úprava obchodního zákoníku s přihlédnutím k některým zahraničním úpravám, protože pojetí smlouvy o dílo v platném občanském zákoníku je poplatné jeho původní koncepci z roku 1964 a vzoru občanského zákoníku z roku 1950. Důvodová zpráva dále uvádí, že v zájmu přehlednosti úpravy je návrh strukturován tak, že nejprve se navrhuje upravit smlouvu o dílo obecně a poté odchylky o ceně díla sjednané podle rozpočtu, o díle prováděném na nemovitých věcech a o dílech s nehmotným výsledkem.
 
Smlouva o dílo v občanském zákoníku
Podle § 2586 občanského zákoníku se smlouvou o dílo
zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu.
Platí, že cena díla je ujednána dostatečně určitě, je-li dohodnut alespoň způsob jejího určení, anebo je-li určena alespoň odhadem. Mají-li strany vůli uzavřít smlouvu bez určení ceny díla, platí za ujednanou cena placená za totéž nebo srovnatelné dílo v době uzavření smlouvy a za obdobných smluvních podmínek.
 
Co se rozumí dílem
Dílem
se podle občanského zákoníku
rozumí zhotovení určité věci, nespadá-li pod kupní smlouvu, a dále údržba, oprava nebo úprava věci, nebo činnost s jiným výsledkem.
Dílem se rozumí vždy zhotovení, údržba, oprava nebo úprava stavby nebo její části.
Důvodová zpráva uvádí, že dílo je pojato standardně jako činnost (práce), přičemž práce jako plnění smlouvy o dílo se od práce poskytované zaměstnancem na základě pracovní smlouvy liší zejména tím, že podle smlouvy o dílo vykonává zhotovitel činnost samostatně, podle vlastního rozvrhu, s vlastními prostředky a na vlastní riziko, nepodléhaje ani soustavnému dozoru, ani řízení objednatele.
Podle občanského zákoníku platí, že pokud záleží provedení díla ve zvláštních osobních schopnostech zhotov