Převedení věci do vlastnictví jiného

Vydáno: 60 minut čtení

Problematice převedení věci do vlastnictví jiného je v občanském zákoníku věnován díl 1 hlavy II (Závazky z právních jednání), části čtvrté (Relativní majetková práva). Tento díl občanského zákoníku se kromě koupě, která je upravena v § 2079 a následujících, zabývá také problematikou darování a směny. Následující příspěvek je zaměřen na úpravu koupě movité a nemovité věci, vedlejší ujednání při kupní smlouvě, na problematiku darování a směny, ale i na problematiku zvláštního ustanovení o prodeji zboží v obchodě a zvláštního ustanovení o koupi závodu.

Převedení věci do vlastnictví jiného
Ing.
Libor
Novotný
 
Koupě
V § 2079 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), nalezneme základní ustanovení, podle kterého se kupní smlouvou
prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a kupující se naproti tomu zavazuje, že věc převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu.
Přičemž platí, že pokud ze smlouvy nebo zvyklostí neplyne něco jiného, jsou prodávající a kupující zavázáni splnit své povinnosti současně. Občanský zákoník vymezuje, že
kupní cena
je ujednána dostatečně určitě, je-li ujednán alespoň způsob jejího určení, a že
náklady spojené s odevzdáním věci
v místě plnění nese
prodávající
a
náklady spojené s převzetím věci
nese
kupující.
Podle § 2082 občanského zákoníku přechází na kupujícího
nebezpečí škody
na věci současně s nabytím vlastnického práva. Nabude-li kupující vlastnické právo před odevzdáním věci, má prodávající až do odevzdání věci práva a povinnosti schovatele. Při uzavření smlouvy s
odkládací podmínkou
pak přechází nebezpečí škody na věci na kupujícího nejdříve dnem splnění podmínky. Tomu, kdo koupí budoucí užitky věci úhrnkem (jak stojí a leží – viz § 1918 občanského zákoníku) nebo s nadějí na nejisté budoucí užitky, patří všechny užitky řádně vytěžené. Nese však ztrátu, bylo-li jeho očekávání zmařeno. Důležitým ustanovením je také § 2084 občanského zákoníku, podle kterého prodávající upozorní kupujícího při ujednávání kupní smlouvy na vady věci, o nichž ví.
K výše uvedenému doplňme, že podle § 548 odst. 2 občanského zákoníku je
podmínka odkládací,
závisí-li na jejím splnění, zda právní následky jednání nastanou. Naproti tomu
podmínka je rozvazovací,
závisí-li na jejím splnění, zda právní následky již nastalé pominou.
Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník (dále jen „starý občanský zákoník“), vymezoval obecná ustanovení o kupní smlouvě v § 588 až 600. Důvodová zpráva k vládnímu návrhu občanského zákoníku mimo jiné uvádí, že úprava neobchodní a obchodní kupní smlouvy byla dosud oddělena a svěřena starému občanskému zákoníku i zákonu č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, (dále jen „obchodní zákoník”), v podobě tzv. komplexních úprav. Jejich dualismus vychází z duality soukromého práva promítnuté jak do kodifikace obecného občanského práva, tak i obchodního práva.
Než přejdeme k vymezení koupě movité a nemovité věci, zmiňme § 498 občanského zákoníku, který se zabývá definicí nemovité a movité věci. Nemovité věci jsou podle tohoto ustanovení pozemky a podzemní stavby se samostatným účelovým určením, jakož i věcná práva k nim, a práva, která za nemovité věci prohlásí zákon. Stanoví-li zákon, že určitá věc není součástí pozemku, a nelze-li takovou věc přenést z místa na místo bez porušení její podstaty, je i tato věc nemovitá. Veškeré další věci, ať je jejich podstata hmotná nebo nehmotná, jsou pak podle § 498 odst. 2 občanského zákoníku movité.
 
Koupě movité věci
Podle § 2085 občanského zákoníku se jako koupě movité věci posoudí
každá koupě, jejímž předmětem není nemovitá věc,
jakož i koupě součásti nemovité věci, má-li kupující podle smlouvy nabýt součást po oddělení jako věc movitou. Za kupní smlouvu se vždy považuje smlouva o dodání spotřebního zboží, které je nutné sestavit nebo vytvořit. Pokud mají strany vůli uzavřít kupní smlouvu bez určení kupní ceny, platí za ujednanou kupní cena, za niž se týž nebo srovnatelný předmět v době uzavření smlouvy a za obdobných smluvních podmínek obvykle prodává.
Občanský zákoník v § 2086 uvádí, že smlouva o dodání věci, která má být teprve vyrobena, se posoudí jako kupní smlouva, ledaže se ten, komu má být věc dodána, zavázal předat druhé straně podstatnou část toho, čeho je k vyrobení věci zapotřebí.
Za kupní smlouvu se nepovažuje smlouva, podle níž převážná část plnění dodavatele spočívá ve výkonu činnosti.
 
Povinnosti prodávajícího
Povinnosti prodávajícího jsou uvedeny v § 2087 až 2094 občanského zákoníku.
Prodávající kupujícímu odevzdá věc, jakož i doklady, které se k věci vztahují, a umožní kupujícímu nabýt vlastnického práva k věci v souladu se smlouvou,
přičemž platí, že prodávající splní povinnost odevzdat věc kupujícímu, umožní-li mu nakládat s věcí v místě plnění a včas mu to oznámí.
Pokud má kupující určit
dodatečně vlastnosti
předmětu koupě a neučiní-li to včas, určí je prodávající sám a oznámí kupujícímu, jaké vlastnosti určil. Přitom přihlédne k potřebám kupujícího, které zná. Kupující má právo sdělit prodávajícímu odchylné určení vlastností předmětu koupě, než jaké určil prodávající. Pokud to neučiní bez zbytečného odkladu po oznámení prodávajícího, je vázán tím, co určil prodávající.
V případě, že
má prodávající věc odeslat,
pak podle § 2090 občanského zákoníku odevzdá věc kupujícímu předáním prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího a umožní kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci. Pokud je kupujícím spotřebitel, použije se předchozí věta pouze tehdy, pokud dopravce určil kupující, aniž mu byl prodávajícím nabídnut. V opačném případě je věc kupujícímu odevzdána, až mu ji dopravce předá. Při odeslání nastanou účinky odevzdání věci kupujícímu jejím předáním dopravci, označí-li prodávající věc zjevně a dostatečně jako zásilku pro kupujícího. Neoznačí-li prodávající věc, nastanou účinky odevzdání, oznámí-li prodávající kupujícímu bez zbytečného odkladu, že mu věc odeslal, a určí-li ji dostatečně v oznámení. Bez tohoto oznámení je věc kupujícímu odevzdána, až předá-li mu ji dopravce.
Doba, v níž má prodávající plnit, běží ode dne účinnosti smlouvy.
Má-li však kupující splnit určitou povinnost ještě před odevzdáním věci, začíná doba, v níž má prodávající plnit, běžet ode dne splnění této povinnosti.
Dodá-li prodávající větší množství věcí, než bylo ujednáno, je kupní smlouva uzavřena i na přebytečné množství, ledaže je kupující bez zbytečného odkladu odmítl.
Prodávající předá kupujícímu doklady potřebné k převzetí a užívání věci.
Má-li k předání dojít při zaplacení kupní ceny, předá prodávající doklady v místě placení. Doklady, které se týkají přepravy a jsou nutné k převzetí věci a volnému nakládání s ní, předá prodávající kupujícímu bez zbytečného odkladu po jejich vydání. Jiné doklady určené ve smlouvě předá prodávající kupujícímu při odevzdání věci.
 
Předmět koupě
Podle § 2095 občanského zákoníku
odevzdá prodávající kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení.
Nejsou-li jakost a provedení ujednány, plní prodávající v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný ze smlouvy, jinak pro účel obvyklý.
Při určení jakosti nebo provedení podle smluveného vzorku nebo předlohy musí věc jakostí nebo provedením odpovídat vzorku nebo předloze.
Liší-li se jakost nebo provedení určené ve smlouvě a vzorek nebo předloha, rozhoduje smlouva. Určí-li smlouva a vzorek jakost nebo provedení věci rozdílně, nikoli však rozporně, musí věc odpovídat smlouvě i vzorku nebo předloze.
V případě, že není ujednáno, jak má být věc zabalena, pak podle § 2097 občanského zákoníku zabalí prodávající věc podle zvyklostí. Nejsou-li, pak způsobem potřebným pro uchování věci a její ochranu. Stejným způsobem opatří prodávající věc pro přepravu.
Vyplývá-li ze smlouvy nebo z povahy předmětu koupě, že množství je určeno jen přibližně, určí přesné množství prodávající.
Má se za to, že odchylka nesmí přesáhnout
pět procent
množství určeného ve smlouvě.
  
Práva z vadného plnění
Problematika práva z vadného plnění je upravena v § 2099 až 2112 občanského zákoníku. Platí, že
věc je vadná, nemá-li vlastnosti stanovené v § 2095 a 2096
občanského zákoníku (zabývající se předmětem koupě – viz výše). Za vadu se považuje také plnění jiné věci i vady v dokladech nutných pro užívání věci. Pokud plyne z prohlášení prodávajícího nebo z dokladu o předání, že prodávající dodal menší množství věcí, nevztahují se na chybějící věci ustanovení o vadách.
Podle § 2100 občanského zákoníku právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti. Povinnosti prodávajícího ze záruky za jakost tím nejsou dotčeny.
Při předčasném plnění
může prodávající odstranit vady do doby určené pro odevzdání věci. Výkonem svého práva nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené obtíže nebo výdaje. Právo kupujícího na náhradu škody tím není dotčeno. V tomto odstavci výše uvedené platí obdobně i pro vady dokladů.
Práva kupujícího z vadného plnění nejsou dotčena, způsobilo-li vadu použití věci, kterou kupující předal prodávajícímu. To neplatí, prokáže-li prodávající, že na nevhodnost předané věci kupujícího včas upozornil a kupující na jejím použití trval, nebo prokáže-li, že nevhodnost předané věci ani při vynaložení dostatečné péče nemohl zjistit. Pokud způsobil vadu věci postup prodávajícího podle návrhů, vzorků nebo podkladů, které mu kupující opatřil, použije se výše uvedené v tomto odstavci obdobně.
Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy.
To neplatí, ujistil-li ho prodávající výslovně, že věc je bez vad, anebo zastřel-li vadu lstivě. Podle § 2104 občanského zákoníku kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství.
Pokud prodávající odesílá věc, může kupující odložit prohlídku do doby, kdy je věc dopravena do místa určení. Je-li věc během přepravy směrována do jiného místa určení, anebo kupujícím dále odeslána, aniž měl možnost věc prohlédnout, a prodávající v době uzavření smlouvy věděl nebo musel vědět o možnosti takové změny místa určení nebo takového dalšího odeslání, může kupující prohlídku odložit do doby, kdy je věc dopravena do nového místa určení.
Pokud je vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má podle § 2106 občanského zákoníku kupující právo:
na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
na odstranění vady opravou věci,
na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
odstoupit od smlouvy.
Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího. To neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva podle § 2107 občanského zákoníku.
Ten stanovuje, že pokud je vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci. Volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady. Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může podle § 2107 občanského zákoníku kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.
Doplňme, že § 2002 občanského zákoníku mimo jiné vymezuje, že podstatné je takové porušení povinnosti, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala. V ostatních případech se má za to, že porušení podstatné není. Blíže viz § 2002 občanského zákoníku.
Podle § 2108 občanského zákoníku pak do odstranění vady nemusí kupující platit část kupní ceny odhadem přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu.
Při dodání nové věci vrátí kupující prodávajícímu na jeho náklady věc původně dodanou.
Kupující nemůže odstoupit od smlouvy ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí:
Došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci.
Použil-li kupující věc ještě před objevením vady.
Nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím.
Prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití. Stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.
Podle § 2111 občanského zákoníku platí, že
neoznámil-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.
Neoznámil-li kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci. K účinkům podle výše uvedeného v tomto odstavci soud přihlédne jen k námitce prodávajícího, že vada nebyla včas oznámena. Prodávající však nemá právo na námitku, je-li vada důsledkem skutečnosti, o které prodávající v době odevzdání věci věděl nebo musel vědět.
 
Záruka za jakost
Podle § 2113 občanského zákoníku se zárukou za jakost prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást věci.
Určují-li smlouva a prohlášení o záruce různé záruční doby, platí doba z nich nejdelší.
Ujednají-li však strany jinou záruční dobu, než jaká je vyznačena na obalu jako doba použitelnosti, má přednost ujednání stran.
Záruční doba běží od odevzdání věci kupujícímu.
Pokud byla věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení. Má-li koupenou věc uvést do provozu někdo jiný než prodávající, běží záruční doba až ode dne uvedení věci do provozu, pokud kupující objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí věci a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost.
Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího vnější událost.
To neplatí, způsobil-li vadu prodávající. Pro oznámení vady, na kterou se vztahuje záruka, a pro uplatnění práva z vadného plnění platí obdobně ustanovení § 2172 a 2173 občanského zákoníku, související s právy z vadného plnění.
 
Povinnosti kupujícího
Kupující zaplatí kupní cenu a věc převezme.
Podle § 2119 občanského zákoníku kupující nemusí kupní cenu zaplatit, dokud nemá možnost si věc prohlédnout. To neplatí, byl-li ujednán takový způsob předání věci, který možnost prohlídky vylučuje. Při určení ceny podle hmotnosti se má za to, že rozhoduje čistá hmotnost předmětu koupě. Pokud je kupující v prodlení s převzetím věci nebo s placením kupní ceny, uchová prodávající věc, může-li s ní nakládat, pro kupujícího způsobem přiměřeným okolnostem. V případě, že kupující převzal věc, kterou zamýšlí odmítnout, uchová ji způsobem přiměřeným okolnostem. Kdo uchovává věc pro druhou stranu, může ji zadržet, dokud mu druhá strana neuhradí účelně vynaložené náklady spojené s uchováním věci.
 
Nebezpečí škody na věci
Podle § 2121 občanského zákoníku platí, že
nebezpečí škody přechází na kupujícího převzetím věci.
Týž následek má, nepřevezme-li kupující věc, ač mu s ní prodávající umožnil nakládat.
V případě, že má kupující převzít věc od třetí osoby, přechází na něho nebezpečí škody okamžikem, kdy mohl s věcí nakládat, ne však dříve než v době určené jako čas plnění. Předá-li prodávající dopravci věc pro přepravu ke kupujícímu v místě určeném kupní smlouvou, přechází na kupujícího nebezpečí škody předáním věci dopravci v tomto místě, a nebylo-li místo smluveno, předáním prvnímu dopravci pro přepravu do místa určení. Je-li při uzavření smlouvy věc již přepravována, přechází nebezpečí škody na věci na kupujícího předáním věci prvnímu dopravci. Prodávající však nese škodu, k níž došlo před uzavřením smlouvy, a prodávající o ní věděl, anebo o ní vzhledem k okolnostem vědět měl.
Nebezpečí škody na věci určené podle druhu nepřejde na kupujícího, který věc nepřevzal, dříve než věc bude pro účel smlouvy dostatečně oddělena a odlišena od jiných věcí téhož druhu.
Škoda na věci, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže prodávající škodu způsobil porušením své povinnosti.
Předchozí věta se nepoužije, uplatnil-li kupující právo žádat dodání náhradní věci, nebo odstoupil-li od smlouvy.
 
Svépomocný prodej
Podle § 2126 občanského zákoníku platí, že prodlením strany s převzetím věci vzniká druhé straně právo věc po předchozím upozornění na účet prodlévajícího vhodným způsobem prodat poté, co prodlévajícímu poskytla dodatečnou přiměřenou lhůtu k převzetí. To platí i tehdy, prodlévá-li strana s placením, kterým je předání věci podmíněno. Pokud hrozí věci rychlá zkáza a není-li na upozornění čas, není upozornění nutné.
 
Koupě nemovité věci
Občanský zákoník v § 2128 stanovuje, že při prodeji a koupi nemovité věci vyžaduje kupní smlouva formu podle § 560 občanského zákoníku (tj. písemnou formu). Pro ujednání o výhradě vlastnického práva, o právu zpětné koupě, o zákazu zcizení nebo zatížení, o výhradě předkupního práva nebo lepšího kupce, jakož i pro ujednání o koupi na zkoušku však postačí i jiná forma, nemá-li být takovým ujednáním k nemovité věci zřízeno věcné právo.
Pokud se zřizuje ujednáním o výhradě vlastnického práva, právu zpětné koupě, zákazu zcizení nebo zatížení, o výhradě předkupního práva nebo lepšího kupce nebo ujednáním o koupi na zkoušku věcné právo k věci zapsané do veřejného seznamu, vzniká takové právo až zápisem do veřejného seznamu.
Podle § 2129 občanského zákoníku má kupující právo na přiměřenou slevu z kupní ceny, nemá-li pozemek výměru určenou v kupní smlouvě. Nemá-li však pozemek výměru zapsanou ve veřejném seznamu, má kupující právo na přiměřenou slevu z kupní ceny, jen bylo-li to ujednáno.
Na tomto místě zmiňme ustanovení § 1 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „katastrální zákon“), podle kterého je katastr nemovitostí veřejný seznam, který obsahuje soubor údajů o nemovitých věcech vymezených tímto zákonem zahrnující jejich soupis, popis, jejich geometrické a polohové určení a zápis práv k těmto nemovitým věcem. Dále zde nalezneme, že katastr nemovitostí je zdrojem informací, které slouží k ochraně práv k nemovitým věcem, pro účely daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění, k ochraně životního prostředí, k ochraně nerostného bohatství, k ochraně zájmů státní památkové péče, pro rozvoj území, k oceňování nemovitých věcí, pro účely vědecké, hospodářské a statistické a pro tvorbu dalších informačních systémů sloužících k výše uvedeným účelům.
Podle § 3 odst. 1 katastrálního zákona se v katastru nemovitostí evidují:
pozemky v podobě parcel,
budovy, kterým se přiděluje číslo popisné nebo evidenční, pokud nejsou součástí pozemku nebo práva stavby,
budovy, kterým se číslo popisné ani evidenční nepřiděluje, pokud nejsou součástí pozemku ani práva stavby, jsou hlavní stavbou na pozemku a nejde o drobné stavby,
jednotky vymezené podle občanského zákoníku,
jednotky vymezené podle zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů,
právo stavby,
nemovité věci, o nichž to stanoví jiný právní předpis.
Neoznámil-li kupující prodávajícímu skrytou vadu stavby spojené se zemí pevným základem do pěti let od nabytí,
soud kupujícímu právo z vadného plnění nepřizná, namítne-li prodávající, že vada nebyla včas oznámena. Prodávající však nemá právo na námitku, je-li vada důsledkem skutečnosti, o které prodávající v době odevzdání věci věděl nebo musel vědět.
V případě, že strany ujednají, kdy má kupující nemovitou věc převzít, náleží kupujícímu od ujednané doby převzetí plody a užitky nemovité věci. Ve stejné době přejde nebezpečí škody na věci na kupujícího. Podle § 2131 občanského zákoníku pak platí, že
v ostatním se na smlouvu o koupi nemovité věci použijí přiměřeně ustanovení o koupi movitých věcí.
Podle § 6 katastrálního zákona se zápisy týkající se práv do katastru nemovitostí provádějí vkladem, záznamem nebo poznámkou. Vklad je zápis do katastru nemovitostí, kterým se zapisují věcná práva, práva ujednaná jako věcná práva, nájem a pacht. Záznam je zápis do katastru nemovitostí, kterým se zapisují práva odvozená od vlastnického práva. Poznámka je zápis do katastru nemovitostí, kterým se zapisují významné informace týkající se evidovaných nemovitých věcí nebo v katastru nemovitostí zapsaných vlastníků a jiných oprávněných.
Vkladem se podle § 11 katastrálního zákona do katastru nemovitostí zapisuje vznik, změna, zánik, promlčení a uznání existence nebo neexistence těchto práv:
vlastnické právo,
právo stavby,
věcné břemeno,
zástavní právo,
budoucí zástavní právo,
podzástavní právo,
předkupní právo,
budoucí výměnek,
přídatné spoluvlastnictví,
správa svěřenského fondu,
výhrada vlastnického práva,
výhrada práva zpětné koupě,
výhrada práva zpětného prodeje,
zákaz zcizení nebo zatížení,
výhrada práva lepšího kupce,
ujednání o koupi na zkoušku,
nájem, požádá-li o to vlastník nebo nájemce se souhlasem vlastníka,
pacht, požádá-li o to vlastník nebo pachtýř se souhlasem vlastníka,
vzdání se práva na náhradu škody na pozemku.
Vkladem se do katastru nemovitostí dále zapisuje rozdělení práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám.
 
Vedlejší ujednání při kupní smlouvě
Důvodová zpráva k vládnímu návrhu občanského zákoníku uvádí, že vedlejší ujednání při kupní smlouvě mají velký praktický význam, a z toho důvodu věnují standardní zákoníky pozornost jejich úpravě, a že platné právo upravuje demonstrativně výhradu vlastnictví, předkupní právo a právo zpětné koupě a koupi na zkoušku a cenovou doložku. Zmíněná důvodová zpráva také uvádí, že osnova z této úpravy vychází, přejímá ji v podstatném rozsahu, ale ve shodě se standardními evropskými zákoníky rozšiřuje výslovně upravené doložky ještě o výhradu zpětného prodeje a výhradu lepšího kupce, přičemž ponechává i nadále výčet vedlejších ujednání jako demonstrativní. K významnějším posunům pak podle důvodové zprávy k vládnímu návrhu občanského zákoníku dochází v návrhu úpravy ujednání o výhradě vlastnického práva a o právu předkupním.
 
Výhrada vlastnického práva
Vyhradí-li si prodávající k věci vlastnické právo, pak se podle § 2132 občanského zákoníku má za to, že se kupující stane vlastníkem teprve
úplným zaplacením kupní ceny.
Nebezpečí škody na věci však na kupujícího přechází již jejím převzetím.
Pokud je nabytí vlastnického práva kupujícím
podmíněno zaplacením kupní ceny ve splátkách,
nezakládá prodlení kupujícího se splátkou nepřesahující desetinu kupní ceny samo o sobě právo prodávajícího od smlouvy odstoupit a požadovat vrácení věci, pokud kupující splátku zaplatí nejpozději v době splatnosti následující splátky a společně s ní.
Podle § 2134 občanského zákoníku pak
výhrada vlastnického práva působí vůči věřitelům kupujícího pouze tehdy,
bylo-li ujednání pořízeno ve formě veřejné listiny, popřípadě bylo-li pořízeno v písemné formě a podpisy stran úředně ověřeny, leč tehdy až ode dne úředního ověření podpisů. Je-li však výhrada vlastnického práva ujednána ohledně věci zapsané do veřejného seznamu, působí vůči třetím osobám, jen byla-li do tohoto seznamu zapsána.
V souvislosti s výhradou vlastnictví starý občanský zákoník v § 601 vymezoval, že pokud má vlastnictví k prodané movité věci přejít na kupujícího až po zaplacení ceny, musí být tato výhrada dohodnuta písemně, a že pokud nevyplývá ze smlouvy něco jiného, přechází nebezpečí nahodilé zkázy a nahodilého zhoršení na kupujícího odevzdáním věci.
 
Výhrada zpětné koupě
S výhradou zpětné koupě se setkáme v § 2135 občanského zákoníku a následujících, kde je uvedeno, že
z ujednání o výhradě zpětné koupě vzniká kupujícímu povinnost převést na požádání věc prodávajícímu za úplatu zpět.
Kupující vrátí prodávajícímu věc v nezhoršeném stavu a prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu. Tím jsou vyrovnány i užitky z peněz a plody z věci snad vytěžené.
Výhrada zpětné koupě zavazuje dědice a právo na zpětnou koupi lze zcizit, jen je-li to výslovně ujednáno.
V případě, že
kupující vynaložil na věc náklad k jejímu zlepšení,
anebo mimořádný náklad pro její zachování, náleží mu stejná náhrada jako poctivému držiteli. Pokud se ale vrácení věci zmaří nebo zhorší její hodnota z důvodů, za které kupující odpovídá, nahradí prodávajícímu škodu.
Pokud
nebyla ujednána lhůta, ve které má prodávající právo žádat vrácení věci,
pak podle § 2137 občanského zákoníku platí vzhledem k movité věci za ujednanou tříletá lhůta a vzhledem k nemovité věci desetiletá lhůta.
Byla-li výhrada zpětné koupě ujednána k věci zapsané do veřejného seznamu jako právo věcné,
lze věc zatížit pouze se souhlasem toho, pro koho je právo zpětné koupě ve veřejném seznamu zapsáno.
Ve starém občanském zákoníku bychom nalezli v § 607 a následujících problematiku práva zpětné koupě, kdy v § 607 starého občanského zákoníku se dočteme, že kdo prodá movitou věc s výhradou, že má právo žádat vrácení věci do určité doby po koupi, vrátí-li kupujícímu zaplacenou cenu, má právo zpětné koupě, přičemž smlouva o právu zpětné koupě musí být uzavřena písemně.
 
Výhrada zpětného prodeje
Podle § 2139 občanského zákoníku pak platí, že ustanovení o zpětné koupi se obdobně použijí i na ujednání, kterým si kupující vymíní, že věc prodá prodávajícímu zpět.
 
Předkupní právo
S předkupním právem se můžeme setkat v § 2140 až 2149 občanského zákoníku. Platí, že
ujedná-li si předkupník k věci předkupní právo, vzniká dlužníku povinnost nabídnout věc předkupníkovi ke koupi, pokud by ji chtěl prodat třetí osobě (koupěchtivému).
Předkupní právo lze zvláštním ujednáním rozšířit i na jiné způsoby zcizení. Předkupní právo lze také ujednat i mimo souvislost s kupní smlouvou.
Náleží-li předkupní právo několika osobám společně, mohou je uplatnit jen v celku.
Zanikne-li však předkupní právo některé z nich, nebo neuplatní-li je, mohou zbývající předkupníci předkupní právo uplatnit v celku. Výhrada předkupního práva zavazuje dědice a předkupní právo lze zcizit, je-li to výslovně ujednáno. Povinnost prodávajícího nabídnout věc předkupníkovi ke koupi dospěje uzavřením smlouvy s koupěchtivým.
Pokud je předkupní právo zřízeno jako právo věcné, opravňuje předkupníka domáhat se vůči nástupci druhé strany, jenž věc nabyl koupí nebo způsobem postaveným ujednáním o předkupním právu koupi na roveň, aby mu věc za příslušnou úplatu převedl.
Nabude-li nástupce vlastnické právo k věci jiným způsobem, přechází na něho povinnost nabídnout předkupníkovi věc ke koupi za podmínek, kterými byl vázán jeho předchůdce. Nekoupí-li předkupník nabídnutou věc, zůstává mu předkupní právo zachováno.
Pokud koupěchtivý věděl o předkupním právu nebo musel-li o něm vědět, pak podle § 2145 občanského zákoníku platí, že smlouva je uzavřena s rozvazovací podmínkou uplatnění předkupního práva. Ujedná-li prodávající s koupěchtivým, že od smlouvy s ním odstoupí, pokud předkupník uplatní své právo, nebo že se závazek změní nebo zruší, pokud předkupník své právo neuplatní, jsou taková ujednání vůči předkupníkovi neúčinná. K opačnému ujednání se nepřihlíží.
Nabídku učiní prodávající předkupníkovi ohlášením všech podmínek.
Při nabídce se vyžaduje oznámení obsahu smlouvy uzavřené s koupěchtivým. Nabídka ke koupi nemovité věci vyžaduje písemnou formu. Přijme-li předkupník nabídku, uskuteční se koupě mezi prodávajícím a předkupníkem za týchž podmínek, jaké prodávající dohodl s koupěchtivým.
Předkupník zaplatí kupní cenu v ujednané lhůtě, jinak do osmi dnů po nabídce u věci movité a u nemovité věci do tří měsíců po nabídce.
Neučiní-li to, předkupní právo zanikne. Odložil-li prodávající koupěchtivému zaplacení kupní ceny na pozdější dobu nebo povolil-li mu placení ve splátkách, může se předkupník domáhat téže výhody, zajistí-li odloženou platbu dostatečnou jistotou.
Podle § 2149 občanského zákoníku zaplatí předkupník kupní cenu ve výši nabídnuté koupěchtivým a splní podmínky nabídnuté koupěchtivým vedle kupní ceny. Zavázal-li se koupěchtivý k vedlejšímu plnění, které předkupník poskytnout nemůže, zaplatí prodávajícímu jeho hodnotu. Nelze-li vedlejší plnění vyrovnat ani odhadní cenou, předkupní právo zanikne. To neplatí, byla-li by smlouva s koupěchtivým podle rozumného očekávání uzavřena i bez závazku k vedlejšímu plnění. Zavázal-li se koupěchtivý koupit věc společně s jinými za souhrnnou cenu, zaplatí předkupník poměrnou část souhrnné ceny. Prodávající může požadovat, aby předkupník koupil s věcí vše, co od ní nemůže být odděleno bez poškození.
Předkupní právo upravoval starý občanský zákoník v § 602 až 606, kde mimo jiné stanovoval, že kdo prodá věc s výhradou, že mu ji kupující nabídne ke koupi, kdyby ji chtěl prodat, má předkupní právo, přičemž takové právo lze dohodnout i pro případ jiného zcizení věci než prodejem.
 
Koupě na zkoušku
Podle § 2150 občanského zákoníku platí, že ten,
kdo koupí věc na zkoušku, kupuje s podmínkou, že věc ve zkušební lhůtě schválí.
Neujednají-li strany zkušební lhůtu, činí u movitých věcí tři dny a u nemovitých věcí jeden rok od uzavření smlouvy. Plyne-li však z jednání o uzavření smlouvy, že věc má být prohlédnuta nebo vyzkoušena po odevzdání, běží zkušební doba ode dne odevzdání.
Nepřevzal-li kupující věc, má podmínka povahu podmínky odkládací.
Tato podmínka se považuje za zmařenou, jestliže kupující nesdělí prodávajícímu ve zkušební době, že věc schvaluje.
Převzal-li kupující věc, má podmínka povahu podmínky rozvazovací.
Platí, že kupující věc schválil, neodmítl-li ji ve zkušební době. Kupující nemá právo věc odmítnout, nemůže-li ji vrátit ve stavu, v jakém ji převzal. Ke změnám vyvolaným vyzkoušením věci se pak podle § 2151 odst. 3 občanského zákoníku nepřihlíží.
 
Výhrada lepšího kupce
Podle § 2152 občanského zákoníku platí, že uzavřením
kupní smlouvy s výhradou lepšího kupce nabývá prodávající právo dát přednost lepšímu kupci,
přihlásí-li se v určené lhůtě. Tato lhůta činí u movitých věcí tři dny a u nemovitých věcí jeden rok od uzavření smlouvy. Zda je nový kupec lepší, rozhoduje prodávající. Může dát zejména přednost novému kupci, třebaže první nabízí vyšší cenu. Obdobně jako u koupě na zkoušku se posoudí, ve kterých případech má výhrada lepšího kupce povahu podmínky odkládací a v kterých povahu podmínky rozvazovací.
 
Cenová doložka
S cenovou doložkou se setkáme v § 2154 a následujících občanského zákoníku. Pokud je ujednána
cenová doložka,
upraví se kupní cena věci dodatečně s přihlédnutím k výrobním nákladům. Neurčí-li se, které náklady jsou rozhodné, mění se kupní cena v poměru k cenovým změnám hlavních surovin potřebných k vyrobení věci.
Pokud strany neurčí, která doba rozhoduje pro posouzení cenových změn, přihlédne se k cenám v době uzavření smlouvy a v době, kdy měl prodávající věc dodat. Má-li se dodání věci uskutečnit během určité lhůty, rozhoduje doba skutečného včasného plnění, jinak konec této lhůty.
Pokud prodávající dodá věc s prodlením a jsou-li ceny rozhodných složek výrobních nákladů nižší než ceny určené podle předchozího odstavce, přihlíží se k nižším cenám.
Práva a povinnosti stran z cenové doložky zaniknou, neuplatní-li oprávněná strana svá práva u druhé strany bez zbytečného odkladu po dodání věci.
 
Jiná vedlejší ujednání
Podle § 2157 občanského zákoníku platí, že pokud strany ujednají jiné výhrady nebo podmínky připouštějící změnu nebo zánik práv a povinností z kupní smlouvy, zaniká výhrada nebo podmínka nejpozději do jednoho roku od účinnosti kupní smlouvy, pokud ji neuplatnil v této lhůtě ten, kdo je z výhrady nebo podmínky oprávněn.
Starý občanský zákoník pak v souvislosti s jinými vedlejšími ujednáními v § 610 uváděl mimo jiné, že účastníci mohou písemnou smlouvou dohodnout i jiná vedlejší ujednání mající povahu výhrad a podmínek připouštějících zánik právního vztahu založeného kupní smlouvou.
 
Zvláštní ustanovení o prodeji zboží v obchodě
Podle § 2158 občanského zákoníku platí, že pokud je
prodávajícím podnikatel,
platí pro prodej při jeho podnikatelské činnosti kromě obecných ustanovení o kupní smlouvě i ustanovení tohoto pododdílu, ledaže je kupujícím také podnikatel a při uzavření smlouvy je z okolností zřejmé, že se koupě týká také jeho podnikatelské činnosti. Plnění, která se při prodeji věci obvykle neposkytují, je pak třeba zvláště ujednat.
Pokud prodávající dodá věc na místo určené kupujícím, převezme kupující věc při dodání a v ostatních případech převezme kupující věc při prodeji. V případě, že kupující nepřevezme věc v době uvedené v předchozí větě, náleží prodávajícímu
úplata za uskladnění.
Neujednají-li její výši strany, platí za ujednanou výše obvyklá.
Podle § 2160 občanského zákoníku pak
převzetím koupené věci nabývá kupující k věci vlastnické právo
.
Při samoobslužném prodeji nabývá kupující vlastnické právo k věci zaplacením kupní ceny.
Do té doby může kupující vrátit věc na původní místo. Vznikne-li na věci škoda před zaplacením kupní ceny, nahradí se podle obecných ustanovení.
 
Jakost při převzetí
Podle § 2161 občanského zákoníku
prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady.
Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal:
má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.
Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.
Podle § 2162 občanského zákoníku pak platí, že připouští-li to povaha koupě, má kupující právo, aby byla věc před ním překontrolována nebo aby byly předvedeny její funkce. U zuživatelné věci se vyznačí doba nejkratší trvanlivosti, popřípadě, u věci podléhající rychlé zkáze, doba, po kterou lze věc použít. Má-li věc vadu, která nebrání užívat věc k určenému účelu, lze ji prodat jen za nižší cenu, než je obvyklá cena bezvadné věci. Prodávající kupujícího upozorní, že věc má vadu a o jakou vadu se jedná, není-li to zřejmé již z povahy prodeje.
  
Práva z vadného plnění
Podle § 2165 občanského zákoníku je
kupující oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí.
Pokud je na prodávané věci, na jejím obalu, v návodu připojenému k věci nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost.
Ustanovení § 2165 občanského zákoníku se nepoužije:
u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,
u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo
vyplývá-li to z povahy věci.
V případě, že o to kupující požádá, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění. Prodávající má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. V potvrzení uvede i své jméno, sídlo a identifikující údaj, popřípadě i další údaje potřebné ke zjištění jeho totožnosti. Pokud je to potřebné, vysvětlí prodávající v potvrzení srozumitelným způsobem obsah, rozsah, podmínky a dobu trvání své odpovědnosti, i způsob, jakým lze uplatnit práva z ní plynoucí. V potvrzení prodávající zároveň uvede, že další práva kupujícího, která se ke koupi věci vážou, nejsou dotčena. Nesplnění těchto povinností není na újmu platnosti potvrzení. Nebrání-li tomu povaha věci, lze výše uvedené potvrzení nahradit dokladem o zakoupení věci obsahujícím uvedené údaje.
Ujednají-li prodávající a kupující zkrácení doby pro uplatnění práv z vadného plnění, pak se podle § 2168 občanského zákoníku nepřihlíží k takovému ujednání. To neplatí, pokud strany zkrátily tuto dobu na polovinu zákonné doby při koupi již použitého spotřebního zboží. Ujednaly-li si zkrácení větší, platí za ujednanou polovina zákonné doby.
Podle § 2169 občanského zákoníku pak platí, že pokud věc nemá vlastnosti stanovené v § 2161 občanského zákoníku, který se zabývá problematikou jakosti při převzetí, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti. Není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.
Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.
Právo z vadného plnění kupujícímu podle § 2170 občanského zákoníku nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil. Má-li věc vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu. Práva z vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého věc byla koupena. Je-li však ve výše zmíněném potvrzení podle § 2166 občanského zákoníku uvedena jiná osoba určená k opravě, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u toho, kdo je určen k provedení opravy. Osoba takto určená k opravě provede opravu ve lhůtě dohodnuté mezi prodávajícím a kupujícím při koupi věci.
Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu druhá strana v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání. Ujednají-li strany ještě předtím, než kupující může uplatnit právo z vady věci, že se jeho práva omezí nebo že zanikají, nepřihlíží se k tomu.
 
Zvláštní ustanovení o koupi závodu
Důvodová zpráva k vládnímu návrhu občanského zákoníku uvádí, že v souvislosti s koupí se navrhuje zařadit i zvláštní ustanovení týkající se koupě a prodeje obchodního závodu, protože není důvod konstruovat v tom směru zvláštní (samostatný) smluvní typ v obchodním zákoníku. I prodej obchodního závodu je variantou koupě a do občanského zákoníku stačí zapracovat odchylky od obecné úpravy nebo její doplnění o speciální ustanovení. Dle důvodové zprávy k vládnímu návrhu občanského zákoníku se přitom respektuje, že současná praxe je na zvláštní ustanovení tohoto druhu zvyklá, a proto se navrhuje zachovat zvláštnosti této koupě, jak je upravoval obchodní zákoník, přičemž se proti jeho úpravě redukuje rozsah těchto ustanovení o to, co vyplývá již z obecné úpravy.
Nejprve uveďme, že podle § 502 občanského zákoníku je obchodní závod (dále jen „závod“) organizovaný soubor jmění, který podnikatel vytvořil a který z jeho vůle slouží k provozování jeho činnosti, přičemž se má za to, že závod tvoří vše, co zpravidla slouží k jeho provozu.
Podle § 2175 občanského zákoníku
koupí závodu nabývá kupující vše, co k závodu jako celku náleží.
O koupi závodu se jedná i v případě, že strany z koupě jednotlivou položku vyloučí, aniž tím celek ztratí vlastnost závodu. Koupě závodu se považuje za převod činnosti zaměstnavatele. Podle občanského zákoníku se má za to, že je kupní cena ujednána na základě údajů o převáděném jmění v účetních záznamech o prodávaném závodu a ve smlouvě ke dni jejího uzavření. Má-li smlouva nabýt účinnosti později, mění se kupní cena v závislosti na zvýšení nebo snížení jmění, k němuž došlo v mezidobí.
Koupí závodu se kupující stává věřitelem pohledávek a dlužníkem dluhů, které k závodu náleží.
Z dluhů však kupující přejímá jen ty, o jejichž existenci věděl nebo ji alespoň musel rozumně předpokládat. Neudělil-li věřitel souhlas k převzetí dluhu kupujícím, ručí prodávající za splnění dluhu. Nabytí pohledávek kupujícím se jinak řídí ustanoveními o postoupení pohledávek. Prodávající oznámí bez zbytečného odkladu svým věřitelům a dlužníkům, jejichž pohledávky a dluhy kupující koupí závodu nabyl, že závod prodal a komu.
Podle § 2178 občanského zákoníku se zakazuje převést prodejem závodu na kupujícího právo vyplývající z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, u něhož to vylučuje smlouva, kterou bylo právo prodávajícímu poskytnuto, nebo vylučuje-li to povaha takového práva.
V zápisu o předání závodu strany uvedou výčet všeho, co závod zahrnuje a co se kupujícímu předává, jakož i všeho, co chybí, ač to podle smlouvy nebo účetních záznamů závod spoluvytváří.
Prodávající nejpozději v zápisu kupujícího upozorní na vady předmětu prodeje, o kterých ví, nebo o kterých vědět měl a mohl. Neuvede-li se v zápisu věc náležející k závodu, nabývá ji kupující společně se závodem. Neuvede-li se v zápisu dluh, kupující jej nabývá, musel-li jeho existenci alespoň rozumně předpokládat.
Pokud je kupující zapsán ve veřejném rejstříku, nabývá vlastnické právo k závodu jako celku zveřejněním údaje, že uložil doklad o koupi závodu do sbírky listin podle jiného právního předpisu. Není-li kupující zapsán do veřejného rejstříku, nabývá vlastnické právo k závodu jako celku účinností smlouvy. Ustanoveními uvedenými výše v tomto odstavci nejsou dotčeny povinnosti zapsat práva k věcem podle jiných právních předpisů, ani omezení vyplývající z licenčních nebo obdobných smluv.
Zhorší-li se prodejem závodu dobytnost pohledávky, má věřitel prodávajícího, který s prodejem nesouhlasil, právo domáhat se, aby soud rozhodl, že prodej závodu je vůči němu neúčinný. Toto právo zaniká, neuplatní-li je věřitel do jednoho měsíce ode dne, kdy se o prodeji dozvěděl, nejpozději však do tří let ode dne účinnosti smlouvy.
Odstoupí-li některá ze stran od smlouvy, přecházejí podle § 2182 občanského zákoníku na prodávajícího pohledávky a dluhy, které k závodu náleží. Z dluhů však prodávající nabývá jen ty, o jejichž existenci věděl nebo ji alespoň musel rozumně předpokládat. Neudělil-li věřitel souhlas k převzetí dluhu prodávajícím, ručí kupující za jeho splnění. Nabytí pohledávek prodávajícím se jinak řídí ustanoveními o postoupení pohledávek. Kupující oznámí svým věřitelům a dlužníkům, jejichž pohledávky a dluhy prodávající nabyl, bez zbytečného odkladu, že závazek zanikl odstoupením od smlouvy. Ustanovení občanského zákoníku zabývající se zvláštním ustanovením o koupi závodu, která jsou vymezena v § 2175 až 2183 se obdobně použijí i na jiné převody vlastnického práva k závodu a na prodej nebo jiný převod části závodu tvořící samostatnou organizační složku.
V § 476 až 488a dnes již zrušeného obchodního zákoníku byla vymezena problematika smlouvy o prodeji podniku, kdy podle § 476 obchodního zákoníku se smlouvou o prodeji podniku prodávající zavazuje odevzdat kupujícímu podnik a převést na něj vlastnické právo k podniku a kupující se zavazuje převzít závazky prodávajícího související s podnikem a zaplatit kupní cenu, přičemž tato smlouva vyžadovala písemnou formu.
V § 409 až 470 obchodního zákoníku bychom pak našli problematiku kupní smlouvy, přičemž kupní smlouvou se podle tohoto ustanovení prodávající zavazuje dodat kupujícímu movitou věc (zboží) určenou jednotlivě nebo co do množství a druhu a převést na něho vlastnické právo k této věci a kupující se zavazuje zaplatit kupní cenu. Ve zmíněné zákonné úpravě nechybělo mimo jiné ani vymezení problematiky vady zboží, záruky za jakost, nároků z vad zboží, nebezpečí škody na zboží či zvláštní ustanovení o náhradě škody.
 
Neúměrné zkrácení
Zmiňme ještě § 1793 a následujících občanského zákoníku, zabývající se problematikou neúměrného zkrácení. K problematice neúměrného zkrácení důvodová zpráva k vládnímu návrhu občanského zákoníku mimo jiné uvádí, že se navrhuje upravit institut neúměrného zkrácení
(
laesio enormis
),
známého z některých úprav (například z rakouské i z návrhu československého občanského zákoníku z roku 1937) též jako zkrácení přes polovici. V úpravě tohoto institutu se odráží zásada ekvivalence v tom smyslu, že plnění i protiplnění nemají být v příkrém rozporu a že mají odpovídat zásadám spravedlnosti.
Podle § 1793 odst. 1 občanského zákoníku platí, že
zaváží-li se strany k vzájemnému plnění a je-li plnění jedné ze stran v hrubém nepoměru k tomu, co poskytla druhá strana, může zkrácená strana požadovat zrušení smlouvy a navrácení všeho do původního stavu,
ledaže jí druhá strana doplní, oč byla zkrácena, se zřetelem k ceně obvyklé v době a místě uzavření smlouvy. To neplatí, pokud se nepoměr vzájemných plnění zakládá na skutečnosti, o které druhá strana nevěděla ani vědět nemusela. (Uvedené se nepoužije pro případ nabytí na komoditní burze, při obchodu s investičním nástrojem podle jiného zákona, v dražbě či způsobem postaveným veřejné dražbě naroveň, ani pro případ sázky nebo hry, anebo při narovnání nebo novaci, pokud byly poctivě učiněny.)
Právo podle § 1793 občanského zákoníku nevzniká, pokud důvod nepoměru vzájemných plnění vyplývá ze zvláštního vztahu mezi stranami, zejména pokud zkrácená strana měla úmysl plnit zčásti za úplatu a zčásti bezúplatně, nebo jestliže již nelze výši zkrácení zjistit. Právo podle § 1793 občanského zákoníku nevzniká ani tehdy, vzdala-li se jej zkrácená strana výslovně a prohlásila-li, že plnění přijímá za mimořádnou cenu ze zvláštní obliby, anebo souhlasila-li s neúměrnou cenou, ač jí skutečná cena plnění byla nebo musela být známa. Právo podle § 1793 občanského zákoníku zaniká, není-li uplatněno do jednoho roku od uzavření smlouvy. Blíže k neúměrnému zkrácení viz § 1793 až 1795 občanského zákoníku.
 
Lichva
Důvodová zpráva k vládnímu návrhu občanského zákoníku uvádí, že zákaz lichevních smluv se objevuje v řadě občanských kodexů Evropy (například Německo, Nizozemí, Rakousko atd.). Navržená úprava bere v úvahu tyto zahraniční vzory, ale zejména vychází z vládního návrhu československého občanského zákoníku z roku 1937 a přihlíží rovněž k pojetí lichvy v § 218 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Podle § 1796 občanského zákoníku
je neplatná smlouva, při jejímž uzavírání někdo zneužije tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyslnosti druhé strany a dá sobě nebo jinému slíbit či poskytnout plnění, jehož majetková hodnota je k vzájemnému plnění v hrubém nepoměru.
V § 1797 občanského zákoníku je pak uvedeno, že podnikatel, který uzavřel smlouvu při svém podnikání, nemá právo požadovat zrušení smlouvy podle § 1793 odst. 1 občanského zákoníku (viz výše), ani se nemůže dovolat neplatnosti smlouvy podle § 1796 občanského zákoníku.
 
Darování
Důvodová zpráva k vládnímu návrhu občanského zákoníku uvádí, že osnova odlišuje darování a ostatní
liberality
, které jsou bez právních následků. Podstata darování je v tom, že dárce převede věc obdarovanému bezplatně do vlastnictví nebo slíbí tak učinit a obdarovaný dar nebo slib daru přijme. Pojmovým znakem darovací smlouvy jsou takové projevy vůle dárce a obdarovaného, z nichž je smluvníkům zřejmé, že na sebe berou právní závazek, a konsens těchto projevů. Naproti tomu u jiných liberalit není vůle stran smluvně se vázat. Proto také na ně nelze vztáhnout ustanovení o darování.
Darovací smlouvou dárce bezplatně převádí vlastnické právo k věci nebo se zavazuje obdarovanému věc bezplatně převést do vlastnictví a obdarovaný dar nebo nabídku přijímá.
Občanský zákoník dále v § 2055 uvádí, že plnění z pouhé společenské úsluhy není darováním, je-li z chování stran zřejmé, že se nechtějí smluvně vázat.
Kdo druhému dar jen slíbí, není zavázán darovat, ale ten, kdo slib obdržel, má právo, aby mu slibující nahradil náklady účelně vynaložené v očekávání daru.
Podle § 2057 občanského zákoníku vyžaduje
při darování věci zapsané do veřejného seznamu smlouva písemnou formu.
Písemnou formu vyžaduje smlouva také tehdy, nedojde-li k odevzdání věci zároveň s projevem vůle darovat a přijmout dar.
Dárce je zavázán k odevzdání daru, není však povinen platit úrok z prodlení.
Dárce může darovat třeba i všechen svůj současný majetek. Smlouva, kterou někdo daruje svůj budoucí majetek, platí jen potud, pokud nepřesahuje polovinu tohoto majetku. Darování věci, kterou dárce nemá, je platné, jen zaváže-li se dárce ve smlouvě věc nabýt.
Pokud se zavázal dárce odevzdat dar po uzavření smlouvy, může od smlouvy odstoupit a odevzdání daru odepřít, změní-li se po uzavření smlouvy okolnosti do té míry, že by plnění podle smlouvy vážně ohrozilo dárcovu výživu nebo plnění dárcovy vyživovací povinnosti. Odevzdal-li již dárce část daru, může od smlouvy odstoupit jen ohledně toho, co dosud nesplnil.
Bylo-li někomu něco dáno z uznání nebo vzhledem k jeho zásluhám nebo jako zvláštní odměna, je to darování, pokud na to příjemce neměl již dříve právo.
Bylo-li ujednáno, že i dárce bude navzájem obdarován, jedná se o darování jen vzhledem k tomu, oč hodnota plnění jedné strany převyšuje hodnotu plnění druhé strany.
 
Darování podpory
Podle § 2062 občanského zákoníku platí, že pokud se dárce zaváže obdarovaného pravidelně podporovat, přechází právo na podporu i povinnost k podpoře na dědice dárce a obdarovaného, jen pokud to bylo výslovně ujednáno.
 
Darování pro případ smrti
Darování závislé na podmínce, že obdarovaný dárce přežije, se posuzuje zpravidla jako odkaz. Na tomto místě zmiňme, že podle § 1477 občanského zákoníku se
odkazem odkazovníku zřizuje pohledávka na vydání určité věci, popřípadě jedné či několika věcí určitého druhu, nebo na zřízení určitého práva.
Podle ustanovení o darování se řídí, přijme-li obdarovaný dar a vzdá-li se dárce výslovně práva dar odvolat a vydá o tom obdarovanému listinu. Tím není dotčen § 2057 občanského zákoníku (který mimo jiné určuje, že při darování věci zapsané do veřejného seznamu vyžaduje smlouva písemnou formu).
Pokud bylo darováno s příkazem, může dárce požadovat splnění příkazu, pouze pokud již sám plnil. Je-li splnění příkazu ve veřejném zájmu, může splnění příkazu po dárcově smrti požadovat také příslušný orgán veřejné moci nebo právnická osoba oprávněná takový zájem hájit. Doplňme, že podle § 2430 občanského zákoníku se příkazní smlouvou příkazník zavazuje obstarat záležitost příkazce. Blíže k problematice příkazu viz § 2430 a následující občanského zákoníku.
Podle § 2065 občanského zákoníku pak platí, že
pokud daruje někdo vědomě cizí věc a zatají-li to obdarovanému, nahradí škodu, která z toho vznikne.
Dárce škodu obdarovanému nahradí i v případě, že škoda vznikla z vady darované věci, pokud dárce o vadě věděl a obdarovaného na ni neupozornil. V těchto případech může obdarovaný také od smlouvy odstoupit a dar vrátit.
 
Zvláštní ustanovení o platnosti darování
Zvláštní ustanovení o platnosti darování je zaneseno do § 2066 a 2067 občanského zákoníku, podle nichž platí, že
osoba omezená ve svéprávnosti je způsobilá darovat a přijmout dar malé hodnoty nebo dar vzhledem k okolnostem obvyklý.
Darování osobě, která provozuje zařízení, kde se poskytují zdravotnické nebo sociální služby, anebo osobě, která takové zařízení spravuje nebo je v něm zaměstnána, je neplatné, stalo-li se v době, kdy dárce byl v péči takového zařízení nebo jinak přijímal jeho služby. Předchozí věta se nepoužije, je-li obdarovaný osobou dárci blízkou.
 
Odvolání daru
 
Odvolání daru pro nouzi
Upadne-li dárce po darování do takové nouze, že nemá ani na nutnou výživu vlastní nebo nutnou výživu osoby, k jejíž výživě je podle zákona povinen, může podle § 2068 občanského zákoníku dar odvolat a požadovat po obdarovaném, aby mu dar vydal zpět nebo zaplatil jeho obvyklou cenu, nanejvýš však v tom rozsahu, v jakém se dárci nedostává prostředků k uvedené výživě. Obdarovaný se může této povinnosti zprostit poskytováním toho, co je k této výživě potřeba. Obdarovaný nemá povinnost popsanou výše v tomto odstavci, je-li sám v obdobné nouzi jako dárce.
Pokud bylo obdarováno více osob, je ta, která byla obdarována dříve, povinna plnit jen v tom rozsahu, v jakém k výživě nestačí příspěvek později obdarovaného. Právo odvolat dar nepřechází na dárcovy dědice. Leč neuplatní-li dárce své právo, má ten, komu je dárce podle zákona povinen výživou, právo požadovat za stejných podmínek, aby mu obdarovaný doplnil to, čeho mu dárce nemůže poskytnout.
Právo odvolat dar nemá dárce, který si stav nouze přivodil úmyslně nebo z hrubé nedbalosti.
 
Odvolání daru pro nevděk
V případě, že obdarovaný ublížil dárci úmyslně nebo z hrubé nedbalosti tak, že zjevně porušil dobré mravy, může dárce, neprominul-li to obdarovanému, od darovací smlouvy pro jeho nevděk odstoupit.
Byl-li dar již odevzdán, má dárce právo požadovat vydání celého daru, a není-li to možné, zaplacení jeho obvyklé ceny. Odůvodňují-li to okolnosti, považuje se za nevděk vůči dárci také zjevné porušení dobrých mravů vůči osobě obdarovanému blízké. Nevděk činí obdarovaného co do jeho osoby nepoctivým držitelem.
Právo odvolat dar přechází na dárcova dědice, zabránil-li obdarovaný dárci v odvolání daru nebo zabránila-li v tom dárci vyšší moc. Dárce může dar pro nevděk odvolat do jednoho roku ode dne, co obdarovaný dárci ublížil, ale dozví-li se o tom dárce později, do jednoho roku ode dne, kdy získal vědomost o důvodu pro odvolání daru. Dědic dárce může dar odvolat nejpozději do jednoho roku od smrti dárce. Pokud je dar odvolán později a namítne-li obdarovaný opožděné odvolání daru, soud k odvolání nepřihlédne.
Pro darování podle § 2076 občanského zákoníku platí, že pokud se dárce při darování mezi živými předem vzdá práva odvolat dar pro nouzi nebo nevděk, nepřihlíží se k tomu. Pojí-li se s darem povinnost zavazující obdarovaného podle darovací smlouvy, ruší se odvoláním daru pro budoucnost.
Nemá-li již obdarovaný dar ani jeho plnou hodnotu, zavazuje ho odvolání daru k vydání toho, co mu z obohacení ještě zbývá.
To neplatí, zbavil-li se daru, aby vydání zmařil, anebo odvolal-li dar pro nevděk samotný dárce.
Starý občanský zákoník definoval darovací smlouvu v § 628 až 630, kde uváděl, že darovací smlouvou dárce něco bezplatně přenechává nebo slibuje obdarovanému, a ten dar nebo slib přijímá. Darovací smlouva musí být písemná, je-li předmětem daru nemovitost a u movité věci, nedojde-li k odevzdání a převzetí věci při darování. Neplatná je darovací smlouva, podle níž má být plněno až po dárcově smrti. Dále také uváděl, že dárce je povinen při nabídce daru upozornit na vady, o nichž ví. Má-li věc vady, na které dárce neupozornil, je obdarovaný oprávněn věc vrátit. V § 630 starého občanského zákoníku bychom nalezli, že dárce se může domáhat vrácení daru, jestliže se obdarovaný chová k němu nebo členům jeho rodiny tak, že tím hrubě porušuje dobré mravy.
 
Směna
Problematice směny je věnován § 2184 až 2188 občanského zákoníku. Nalezneme zde,
že směnnou smlouvou se každá ze stran zavazuje převést druhé straně vlastnické právo k věci výměnou za závazek druhé strany převést vlastnické právo k jiné věci.
Platí, že strany si odevzdají věci v tom stavu, v jakém byly v okamžiku uzavření smlouvy.
Důvodová zpráva k vládnímu návrhu občanského zákoníku k problematice směny uvádí, že při směnné smlouvě se strany zavazují převést si vzájemně vlastnické právo k určitým věcem
(
res
pro re data).
Závazek míří k výměně majetkových hodnot, nezavazuje se tudíž jedna strana dodat věc straně druhé
a
vice versa
,
strana se zavazuje věc za věc směnit a je zavázána jen k výměně.
Pokud dojde k nahodilé zkáze věci před přechodem nebezpečí škody na věci, pak se podle § 2185 občanského zákoníku hledí na smlouvu, jako by nebyla uzavřena. Dojde-li před odevzdáním věci k jejímu nahodilému zhoršení do té míry, že hodnota věci klesne pod polovinu, má druhá strana právo od smlouvy odstoupit. Jiné nahodilé zhoršení věci nebo její postižení břemeny jde k tíži zcizitele. K nepatrnému snížení hodnoty se nepřihlíží. Při směně věcí úhrnkem (jak stojí a leží – viz § 1918 občanského zákoníku) postihuje nahodilá zkáza nebo nahodilé zhoršení jednotlivých věcí přejímatele, nebyl-li tím jinak celek znehodnocen pod polovinu ceny.
Při odeslání věci přechází
nebezpečí škody
na věci na přejímatele převzetím věci. Určil-li však či schválil, jak mu věc má být odeslána, přechází na přejímatele nebezpečí škody na věci již odesláním.
Plody a užitky
ze směněné věci náležejí zciziteli až do doby, kdy má podle smlouvy věc odevzdat. Od uplynutí této doby náležejí plody a užitky přejímateli, i když mu věc nebyla ještě odevzdána.
V ostatním se na směnnou smlouvu přiměřeně použijí ustanovení o kupní smlouvě
s tím, že se každá ze stran považuje ohledně věci, kterou směnou dává, za stranu prodávající, a ohledně věci, kterou přijímá, za stranu kupující.
Zdroj: Odborný portál DAUC.cz, 2017.