Elektronická podání orgánům finanční správy

Vydáno: 28 minut čtení

Podání při správě daní obecně upravuje zákon č. 280/2009 Sb. , daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád “), jenž patří do oblasti daňového práva procesního. Úvodem je třeba předeslat, že jakékoliv podání se činí u příslušného správce daně, jímž se rozumí, jednoduše řečeno, ten správce daně, který je věcně a místně příslušný se danou věcí zabývat. Věcná příslušnost, či jinak příslušnost kompetenční, je vymezením pravomocí správce daně. Pro určení místní příslušnosti správce daně je rozhodující, kdo je daňovým subjektem a co je předmětem daně. Obě uvedené příslušnosti upravují právní předpisy. Primárně je to zákon č. 456/2011 Sb. , o Finanční správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a potom již zmíněný daňový řád .

Elektronická podání orgánům finanční správy
Ing.
Pavel
Matějka
 
Formy podání
Jakou formou lze při správě daní činit podání upravuje § 71 odst. 1 daňového řádu, jenž stanoví, že podání lze učinit písemně, ústně do protokolu nebo datovou zprávou podepsanou způsobem, se kterým jiný právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu, nebo s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky. Podání činěná písemně či ústně do protokolu představují klasickou formu podání, která existuje již dlouhou dobu. Vzhledem k rozvoji elektronické komunikace je však stále více užíváno elektronické formy podání, resp. podání tzv. datovou zprávou. Tato forma podání je v mnoha případech uložena přímo zákonem. Pod datovou zprávou je třeba si představit nejen podání prostřednictvím datové schránky, ale jakékoliv elektronicky učiněné podání. Podání, které je učiněno prostřednictvím datové zprávy s využitím dálkového přístupu, se přijímá na technickém zařízení správce daně nebo prostřednictvím datové schránky správce daně. Podání učiněné písemně nebo datovou zprávou může být správcem daně na žádost podatele potvrzeno. Jde-li o datovou zprávu zasílanou na technické zařízení správce daně, je přijetí podání potvrzeno tímto zařízením s uvedením časového údaje o přijetí této datové zprávy. K elektronicky učiněným podáním je však důležité dodat, že k tomu, aby takto učiněné podání mělo předpokládané účinky pro správu daní, musí být podepsáno způsobem, s nímž jiný právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu, nebo musí být učiněno s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky.
 
Elektronické podání
 
Podání prostřednictvím účetního programu
V praxi lze podání učinit elektronicky třemi způsoby. Za prvé je to odeslání prostřednictvím na trhu dostupného účetního programu, který je nastaven tak, že umožňuje vytvoření souboru obsahujícího podání ve stanoveném formátu a struktuře. Formát a strukturu datové zprávy stanoví Pokyn GFŘ-D-24, kterým se stanovuje formát a struktura datové zprávy, vydaný pod č. j. 156035/15/7100-40123-050030. Z tohoto pokynu vyplývá, že podání vymezená v § 72 odst. 1 daňového řádu, včetně žádosti o zrušení registrace, a další podání, u nichž právní předpis stanoví povinnost podávání datovou zprávou ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně, musí být učiněna ve formátu XML a ve struktuře odpovídající příslušnému XSD schématu definovanému a zveřejněnému na internetové adrese http://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_pub/epo2_info/popis_struktury_seznam.faces.
Některé účetní programy umožňují takové podání podepsat uznávaným elektronickým podpisem a následně odeslat správci daně. Jiné účetní programy umožňují připravené podání pouze načíst do aplikace EPO, o níž budou bližší informace uvedeny dále, a až poté odeslat. Je však nutno upozornit, že pokud je prostřednictvím některého z účetních programů správci daně odesíláno obsáhlejší podání, například kontrolní hlášení, je třeba toto podání komprimovat metodou ZIP. Uvedenou komprimací se obecně rozumí takové zpracování dat, které má za cíl zmenšit jejich objem, přičemž jsou zachovány informace v datech obsažené.
 
Aplikace EPO
Druhým způsobem je odeslání prostřednictvím tzv. aplikace EPO. Tato aplikace je volně přístupná, a to na internetové adrese www.daneelektronicky.cz. Zde se nacházejí hypertextové odkazy, prostřednictvím nichž se lze vždy dostat k potřebnému formuláři. Prostřednictvím aplikace EPO lze však učinit také podání, která nemají svůj vlastní, správcem daně stanovený, formulář. Pomocí aplikace EPO je možné vyplnit, zkontrolo