Automobil podnikatele a zaměstnance na pracovní cestě

Vydáno: 18 minut čtení

V první části příspěvku si rozebereme problematiku daňového řešení výdajů při použití automobilu podnikatele k pracovní cestě dle § 24 odst. 2 písm. k) ZDP . Budeme vycházet ze situace, že podnikatel má četnější pracovní cesty, takže pro něho není výhodné uplatňovat paušální výdaj na dopravu dle § 24 odst. 2 písm. zt) ZDP . Druhá část příspěvku rozebírá oblast poskytování cestovních náhrad v případě, kdy zaměstnanec použije k pracovní cestě na žádost svého zaměstnavatele soukromý automobil, a to ve smyslu znění § 157 odst. 3 zákoníku práce .

Automobil podnikatele a zaměstnance na pracovní cestě
Ing.
Ivan
Macháček
 
Automobil Podnikatele
 
Automobil zahrnutý do obchodního majetku, pořizovaný na finanční leasing a najatý automobil
Při použití automobilu zahrnutého do obchodního majetku, nebo pořizovaného na finanční leasing, resp. v případě najatého automobilu, se postupuje podle § 24 odst. 2 písm. k) bod 1 ZDP
(zákon č. 586/1992 Sb.).
Vozidlem v nájmu se rozumí rovněž vozidlo najaté v půjčovně vozidel.
Daňově uznatelnými výdaji
jsou výdaje spojené s pracovní cestou, včetně výdajů na pracovní cesty spolupracujících osob a společníků v. o. s. a komplementářů k. s. Mezi tyto výdaje počítáme
výdaje na pohonné hmoty spotřebované silničním motorovým vozidlem v prokázané výši
doložené doklady o jejich nákupu.
Nájmem dopravního prostředku se zabývá § 23212325 občanského zákoníku – zákon č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (jedná se o operativní leasing). Nájemní smlouvou se pronajímatel zavazuje přenechat nájemci na určitou dobu užívání dopravního prostředku a nájemce se zavazuje platit za to pronajímateli nájemné.
Jak vyplývá z pokynu GFŘ D-22 bod 22 k § 24 odst. 2 ZDP, pro účely uplatnění daňových výdajů na pohonné hmoty podle § 24 odst. 2 písm. k) zákona, pokud správce daně nestanoví jinak, vede poplatník evidenci jízd tak, aby takto vynaložené výdaje mohl prokázat. V evidenci jízd jsou uváděny minimálně tyto údaje: datum jízdy, cíl jízdy, účel jízdy, ujeté kilometry. Dále poplatník vede údaje o typu vozidla, registrační značce (státní poznávací značce), stavu ujetých kilometrů k 1. 1. (případně k datu zahájení činnosti nebo zahájení používání vozidla) a k 31. 12. kalendářního roku (případně k datu ukončení činnosti nebo ukončení používání vozidla).
Mezi daňově uznatelné výdaje patří dále výdaje (náklady) na veškeré opravy a údržbu vozidla, silniční dálniční nálepku, zákonné pojištění odpovědnosti, havarijní pojištění, náje