Otázky a odpovědi: Rezervní fond příspěvkové organizace

Vydáno: 2 minuty čtení

Ke konci roku 2020 nebyl na bankovním účtu příspěvkové organizace zřízené obcí dostatek peněžních prostředků k pokrytí rezervního fondu. Dle všeho, co mám k dispozici a nalezla jsem na internetu, se o fondu účtuje – tedy patrně o časovém nesouladu mezi výnosy a náklady – ve chvíli, kdy je příspěvková organizace ve ztrátě (což nebyla), nebo i v případě, že není dostatek peněz na účtu k pokrytí rezervního fondu. V roce 2021 na účet dorazily všechny neuhrazené platby, tak se rozdíl dorovnal. O čerpání fondu však v roce 2020 účtováno nebylo – pokud tedy mělo, můžete mi prosím poradit, jak vše opravit, když v roce 2021 je vše již srovnané?

Otázky a odpovědi: Rezervní fond příspěvkové organizace
Ing.
Zdeněk
Morávek
Je otázkou, kam přesně dotaz míří. Rezervní fond příspěvkové organizace zřízené obcí upravuje § 30 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Rezervní fond je tvořen ze zlepšeného výsledku hospodaření na základě schválení zřizovatelem, dále peněžními dary a do rezervního fondu se také převádí nespotřebované
dotace
z rozpočtu EU a EHP podle § 28 odst. 6 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
Rezervní fond, s výjimkou účelově určených peněžních darů a prostředků převedených podle § 28 odst. 3, používá příspěvková organizace:
k dalšímu rozvoji své činnosti,
k časovému překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady,
k úhradě případných sankcí uložených jí za porušení rozpočtové kázně,
k úhradě své ztráty za předchozí léta.
Jedná se o peněžní fond, to znamená, že tvorba rezervního fondu musí být doprovázena také příslušným převodem peněžních prostředků, pokud jsou vedeny na samostatném bankovním účtu, nebo zaúčtováním na příslušný analytický účet účtu 241, pokud je krytí rezervního fondu sledováno pouze účetně. V takovém případě by se nemělo stát, že rezervní fond není krytý, jak už jsem zmiňoval, minimálně z toho důvodu, že se jedná o fond peněžní. Podle mého názoru tak nebyl důvod k čerpání rezervního fondu jenom z toho důvodu, že na bankovním účtu nebyl dostatek peněžních prostředků, ale správný postup měl být takový, že rezervní fond měl být vykázán jako krytý a na analytice běžného bankovního účtu měl být vykázán záporný stav. Souhlasím tedy s postupem, že v roce 2020 nebylo o čerpání rezervního fondu účtováno (nejedná se o nesoulad mezi výnosy a náklady, ale spíše o nesoulad mezi příjmy a výdaji) a v roce 2021 byl stav postupně narovnán, jak docházelo i k inkasu příjmů. Žádné jiné účtování se podle mého názoru neprovádí.
Zdroj: Odborný portál DAUC.cz, 2021.