Odpočet na odborné vzdělávání

Vydáno: 16 minut čtení

Položky odčitatelné od základu daně představují položky, kterými se snižuje základ daně, nikoliv daň. Jejich efekt tedy není tak velký jako v případě slev na dani, přesto by bylo velkou chybou je v praxi opomenout a neuplatnit. Mohou je uplatnit jak fyzické, tak i právnické osoby. Právní úprava je obsažena v § 34 a násl. zákona č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP “). Mezi tyto položky odčitatelné od základu daně patří daňová ztráta, odpočet na podporu výzkumu a vývoje, odpočet na podporu odborného vzdělávání. V následujícím příspěvku se budeme blíže zabývat odpočtem na podporu odborného vzdělávání, který je vymezen v § 34f až 34h ZDP . Jedná se o úpravu, která byla do ZDP zavedena od 1. 1. 2014. Důvodem pro zavedení tohoto odpočtu byla nutnost prohloubení spolupráce škol a zaměstnavatelů především v oblasti sdílení výrobních (učebních) prostředků, předávání zkušeností a získávání pracovních návyků žáků a studentů přímo na pracovišti zaměstnavatele.

Odpočet na odborné vzdělávání
Ing.
Zdeněk
Morávek,
daňový poradce
 
Zúčastněné právní subjekty
Škola
musí být zřízena podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zapsaná v rejstříku škol a školských zařízení nebo v případě veřejných, státních nebo soukromých vysokých škol působících podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o vysokých školách“).
Zaměstnavatelem
je
a)
fyzická či právnická osoba odlišná od školy a školského zařízení, která spolu se školou uzavřela smlouvu o obsahu a rozsahu praktického vyučování, odborné praxe nebo příslušné vzdělávací činnosti a o podmínkách pro jejich konání, na jejímž pracovišti se uskutečňuje praktické vyučování, odborná praxe nebo část akreditovaného studijního programu, za předpokladu, že tato osoba má oprávnění k činnosti související s daným oborem vzdělání nebo studijním programem, nebo
b)
právnická osoba, která nahradila smlouvu o obsahu a rozsahu praktického vyučování nebo odborné praxe se školou prohlášením o odborném vzdělávání, ve kterém je vymezen obsah a rozsah praktického vyučování nebo odborné praxe a podmínky jejího konání. V tomto případě se jedná o situaci, kdy činnost školy