Otázky a odpovědi: Správné časové rozúčtování výnosů COVID - Gastro

Vydáno: 3 minuty čtení

Dostali jsme kompenzaci COVID – Gastro – Uzavřené provozovny za období 9. 10. 2020 až 10. 1. 2021. Bylo nám uznáno 79 dní, 400 Kč za každého zaměstnance. Jak výnosy rozdělit za rok 2020 a 2021 – kolik dní v roce 2020 a kolik dní do roku 2021? Jak se přišlo k číslu 79 dní? Nejsou to ani pracovní dny, ani kalendářní dny.

Otázky a odpovědi: Správné časové rozúčtování výnosů COVID – Gastro
Ing.
Ivana
Pilařová
COVID – Gastro je provozní dotací. Zaúčtování dotačních titulů se řídí především Interpretací NÚR I-14 Okamžik vykázání nároku na přijetí, nebo vrácení
dotace
. Pro dodržení věrného a poctivého zobrazení při vykázání
dotace
jsou rozhodující následující skutečnosti:
a)
Dotace
se zaúčtuje tak, aby byl dodržen akruální princip jejího vykázání. Úkolem této zásady je zabezpečit věcnou a časovou souměřitelnost nákladů a výnosů týkajících se dané
dotace
tak, aby nedošlo ke zkreslení výsledku hospodaření vykázáním nákladu v jiném období, než ve kterém by byla vykázána
dotace
na úhradu tohoto nákladu. Podmínkou pro dodržení této zásady ale je, že o dotaci nemůže být účtováno dříve, než je splněna podmínka v bodu b). Poslední věta je důležitá, neboť upřednostňuje bod b) před zásadou časové a věcné souvislosti.
b)
Pro vykázání
dotace
není důležité, kdy byla finančně vypořádána, ale rozhodující je okamžik, ve kterém se proces jejího schvalování dostane do takové fáze, kdy je její poskytnutí nepochybné (tzv. nezpochybnitelný okamžik přiznání
dotace
).
Z výše uvedeného je zřejmé, že je nutné definovat „nezpochybnitelný okamžik přiznání dotace“, což je moment, kdy je
dotace
finálně schválena (nejedná se o moment přijetí dotačních prostředků). Z dotazu soudím, že žádost byla podána až v roce 2021, pak nezpochybnitelný okamžik nastane samozřejmě také v roce 2021. Mohlo však být podáno i více žádostí a tím nastat i více okamžiků (pak se každý dotační titul řeší samostatně). Samotné podání žádosti nedeterminuje moment započetí účtování, podstatný je vznik nezpochybnitelného okamžiku. Pokud tento okamžik nastal v roce 2021, pak budete účtovat následovně:
1.
Okamžik přiznáni dotace: MD 378/D 346 (347)
2.
Zúčtování do výnosů podle zásady časové a věcné souvislosti s náklady, ke kterým se
dotace
váže (tento moment nemůže nastat dříve než bod 1, a to i za cenu nedodržení časové souvislosti nákladu a výnosu): MD 346/D 648Je tedy zřejmé, že k rozdělení výnosů nedojde, všechny budou zaúčtovány do období, ve kterém vznikl nezpochybnitelný okamžik přiznání
dotace
.
3.
Přijetí finančních prostředků: MD 221/D 378
Je zřejmé, že ani datum přijetí peněžních prostředků ani datum podání žádosti není určující pro účtování výnosu z provozní
dotace
.
Nemohu odpovědět na správnost počtu dní, které byly v dotaci (ne)zohledněny. Toto je věcí poskytovatele
dotace
, odpověď nelze nalézt ani v účetních, ani v daňových předpisech.
Zdroj: Odborný portál DAUC.cz, 2021.

Související dokumenty