Poskytnuté zálohy vedené v cizí měně aneb interpretace Národní účetní rady I-43

Vydáno: 17 minut čtení

V minulém čísle časopisu jsme se zamýšleli nad ekonomickou podstatou kursových přepočtů cizoměnových pohledávek k rozvahovému dni (interpretace NÚR I-42). Interpretace NÚR I-43 je volným pokračováním, které se odvíjí z velmi podobné ekonomické podstaty. Pojednává o zálohách, které účetní jednotka vede v cizí měně. Obvykle se jedná o zálohy, které byly v cizí měně přímo poskytnuty, případně byly zaplaceny v české měně, ale na cizoměnovou hodnotu budoucího plnění. Pro zjednodušení je budeme dále nazývat „cizoměnové zálohy“.

Poskytnuté zálohy vedené v cizí měně aneb interpretace Národní účetní rady I-43
Ing.
Ivana
Pilařová
Podstatou a úkolem
interpretace
je zodpovědět na otázky:
Co je podstatnou poskytnuté zálohy?
Kdy je záloha pohledávkou (a kdy není)?
Jakým způsobem vykazovat zálohy v rozvaze?
Kdy jsou k záloze vykazovány kursové rozdíly?
Nejdříve si však zrekapitulujme „obvyklý“, tedy historický postup, podle kterého jsme s cizoměnovými zálohami zacházeli doposud a nastíníme nový postup, který navrhuje
interpretace
.
 
Historický přístup k cizoměnovým zálohám
Účetní jednotky k rozvahovému dni považují poskytnuté zálohy bez rozdílu účelu, na který byly poskytnuty, za cizoměnové pohledávky. K rozvahovému dni přistupují k jejich kursovému přepočtu se vznikem kursových rozdílů. Ocenění následně pořízeného aktiva je vyjádřeno v peněžních jednotkách české měny s použitím měnového kursu platného v okamžiku dodání. S určením přesného dne dodání zboží nebo poskytnutí služby v právním slova smyslu bývá někdy potíž, a tak některé účetní jednotky v souladu s ČÚS 001, bodem 2.4.3. považují za okamžik uskutečnění účetního případu den vystavení, resp. přijetí cizoměnové faktury. Dochází k vyúčtování zálohy, při němž dochází znovu ke kursovému přepočtu a vykázání kursových rozdílů.
Příklad 1
Historické zachycení cizoměnové zálohy
Účetní jednotka v listopadu 2019 poskytla dodavateli 100% zálohu na nákup zboží, jehož cena je stanovena a placena v EUR. Tento postup je v daném případě podmínkou toho, aby dodavatel zboží objednal. Zboží přišlo v lednu 2020, faktura je k dodávce přiložena a zní na hodnotu zálohy v EUR, doplatek je tak logicky nulový.
Datum
Popis
Aktuální kurs
7. 11. 2019
poskytnutá záloha ve výši 100% hodnoty na nákup materiálu ve výši 1 000 EUR
24,900 Kč/EUR
31. 12. 2019
rozvahový den
25,000 Kč/EUR
16. 1. 2020
dodání materiálu
25,500 Kč/EUR
Účetní jednotka používá aktuální kurs ČNB, zásoby účtuje způsobem A, příjemku oceňuje kursem platným k datu doručení faktury odběrateli, neboť od daného dodavatele vždy zásilka zboží obsahuje také fakturu.
Účet 152 je určen k zachycení zálohy na zboží.
Účtování
Datum
Text
EUR
kurs
MD
D
7.11.2019
platba zálohy
1 000
24,900
24 900
152
221
31.12.2019
kursový rozdíl na účtu zálohy
25,000

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví