Zrušení superhrubé mzdy od ledna 2021

Vydáno: 12 minut čtení
Zrušení superhrubé mzdy od ledna 2021
Ing.
Ivan
Macháček
Jak tomu v naší republice v poslední době obvykle bývá, podstatné daňové zákony jsou po obtížném způsobu jejich projednávání publikovány ve Sbírce zákonů až v závěru kalendářního roku s účinností od 1. 1. následujícího kalendářního roku. Jinak tomu nebylo ani v závěru loňského roku. Tentokrát však došlo ke zveřejnění tzv. daňového balíčku pro rok 2021 ve Sbírce zákonů až 31. 12. 2020, a to pod číslem 609/2020 Sb. A přitom například v zákonu o daních z příjmů dochází k podstatným změnám. Jednak jde o zrušení superhrubé mzdy, ale i o zrušení solidárního zdanění, zavedení dvou sazeb daně z příjmů fyzických osob, zvýšení základní slevy na dani na poplatníka, zavedení stravenkového paušálu, změny v odpisování majetku a další. V tomto článku se blíže zaměříme na přínos zrušení superhrubé mzdy u poplatníků s různě vysokými příjmy ze závislé činnosti.
Zrušení superhrubé mzdy a úpravy v jednotlivých ustanoveních ZDP
Dosud bylo v obsáhlém § 6 odst. 12 ZDP stanoveno, že základem daně (dílčím základem daně) jsou příjmy ze závislé činnosti, zvýšené o částku odpovídající pojistnému na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistnému na veřejné zdravotní pojištění, které je z těchto příjmů podle zvláštních právních předpisů povinen platit zaměstnavatel (jedná se o částku 33,8 % z hrubé mzdy zaměstnance). Tento a následující text tohoto paragrafu je zcela zrušen a je nahrazen jedinou větou:
„Základem daně (dílčím základem daně) jsou příjmy ze závislé činnosti“.
Daň z příjmů ze závislé činnosti (resp. měsíční záloha na daň z příjmů ze závislé činnosti) se tak počínaje měsícem lednem 2021 nepočítá ze superhrubé mzdy, ale jenom z hrubé mzdy zaměstnance, tedy z výrazně nižší částky.
K obdobné úpravě došlo v § 6 odst. 13 a dále došlo v § 6 ke zrušení odstavce 14 a 15 ZDP.
V , který se týká
vybírání a placení záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, došlo v souvislosti se zrušením superhrubé mzdy ke změně tohoto odstavce.
Nově se zde uvádí, že plátce daně vypočte zálohu na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti ze základu pro výpočet zálohy. Tato záloha se spravuje jako daň podle daňového řádu.
Základem pro výpočet zálohy je úhrn příjmů ze závislé činnosti zúčtovaných nebo vyplacených poplatníkovi za kalendářní měsíc
nebo za zdaňovací období, s výjimkou příjmu, který není předmětem daně, jenž je od daně osvobozen nebo z něhož je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně.
Základ pro výpočet zálohy do 100 Kč se zaokrouhlí na celé koruny nahoru a nad 100 Kč na celé stokoruny nahoru
.
Současně zákon č. 609/2020 Sb. jednak zavádí dvě sazby daně z příjmů fyzických osob a jednak nad rámec původního vládního návrhu zákona zvyšuje základní slevu na dani na poplatníka (tato od roku 2008 zůstávala stejná navzdory inflaci i růstu mezd). V § 35ba odst. 1 písm. a) ZDP se
zvyšuje základní sleva na dani na poplatníka z dosavadních 24 840 Kč na částku 27 840 Kč pro rok 2021 a na částku 30 840 Kč pro rok 2022.
Nově
zákon v § 16 ZDP obsahuje dvě sazby daně z příjmů fyzických osob
. Sazba daně z příjmů fyzických osob podle nového znění § 16 odst. 1 ZDP činí
15 % pro část základu daně do 48násobku průměrné mzdy
a
23 % pro část základu daně přesahující 48násobek průměrné mzdy
. Daň se podle § 16 odst. 2 ZDP vypočte ze základu daně sníženého o nezdanitelné části základu daně a o položky odčitatelné od základu daně a zaokrouhleného na celé sto Kč dolů, a to jako součet součinů příslušné části takového základu daně a sazby pro tuto část základu daně.
Pro rok 2021 vyplývá výše průměrné mzdy z nařízení vlády č. 381/2020 Sb. a činí 35 441 Kč.
Ze znění § 16 odst. 1 ZDP pak vyplývá, že
do částky základu daně 48
×
35 441 Kč = 1 701 168 Kč se použije sazba daně ve výši 15 %, nad tuto výši základu daně se použije sazba daně 23 %.
Zvýšená sazba daně 23 % nahrazuje dosavadní solidární zvýšení daně
ve výši 7 % z kladného rozdílu mezi součtem příjmů zahrnovaných do dílčího základu daně podle § 6 a dílčího základu daně podle § 7 ZDP a 48násobkem průměrné mzdy, jak bylo prezentováno v dosavadním znění § 16a ZDP. Toto znění § 16a je zrušeno a nově je v tomto paragrafu obsažen výpočet daně pro samostatný základ daně. Uvádí se zde, že sazba daně pro samostatný základ daně činí 15 %. Daň se vypočte jako součin samostatného základu daně zaokrouhleného na celé sto Kč dolů a sazby daně pro tento základ daně.
Způsob výpočtu daně je obsažen v novém ustanovení § 16ab ZDP
. Daň poplatníka se vypočte jako součet daně podle § 16 snížené o slevy na dani a daně podle § 16a. Pokud je daňový
bonus
podle § 35c odst. 3 ZDP vyšší nebo roven dani podle § 16a, sníží se o tuto daň daňový
bonus
a daň poplatníka se rovná nule. Pokud je daňový
bonus
podle § 35c odst. 3 nižší než daň podle § 16a, daňový
bonus
je roven nule a daň poplatníka se rovná dani podle § 16a snížené o daňový
bonus
podle § 35c odst. 3 ZDP.
V novém
se uvádí, že
sazba zálohy činí 15 % pro část základu pro výpočet zálohy do 4násobku průměrné mzdy a 23 % pro část základu pro výpočet zálohy přesahující 4násobek průměrné mzdy. U příjmů zaměstnance v přepočtu na jeden měsíc půjde v roce 2021 o hraniční částku měsíční hrubé mzdy 141 764 Kč. Nad tuto výši je nutno počítat měsíční zálohu na daň se sazbou daně 23 %.
Záloha se vypočte jako součet součinů příslušné části základu pro výpočet zálohy a sazby zálohy pro tuto část základu pro výpočet zálohy.
S ohledem na zrušení solidárního zvýšení daně dochází ke
zrušení stávajícího § 38g odstavec 4
(týkal se povinnosti podat daňové přiznání poplatníkem, u něhož se daň zvyšuje o solidární zvýšení daně) a ke
zrušení § 38ha ZDP
(týkal se solidárního zvýšení daně u zálohy na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti).
Mezi metodikou výpočtu solidárního zvýšení daně a nové progresivní sazby daně z příjmů fyzických osob ve výši 23 % nalezneme významný rozdíl v neprospěch poplatníka s vyššími různými druhy příjmů.
Zatímco solidární zvýšení daně se vztahovalo pouze na příjmy ze závislé činnosti (§ 6 ZDP) a dílčí základ daně ze samostatné činnosti (§ 7 ZDP), nová progresivní sazba daně 23 % se vztahuje na celkový základ daně z příjmů fyzické osoby přesahující 48násobek měsíční průměrné mzdy
. Jedná se o celkový základ daně, jehož součástí jsou i dílčí základy daně z kapitálového majetku, z nájmu a z ostatních příjmů.
Porovnání zdanění zaměstnanců v roce 2021 oproti roku 2020
Jistě každý zaměstnanec právem očekává navýšení čisté mzdy v důsledku zrušení superhrubé mzdy a počítání měsíčních záloh na dani a celkové roční daně z příjmů přímo z hrubé mzdy zaměstnance, bez jejího navýšení o částku odpovídající pojistnému na sociální a zdravotní pojištění, které je z těchto příjmů povinen platit zaměstnavatel. Toto navýšení čisté mzdy však není u všech zaměstnanců stejné, protože záleží na výši příjmů, a tedy na výši odpadlého navýšení odpovídající pojistnému na sociální a zdravotní pojištění, které je z těchto příjmů povinen platit zaměstnavatel. Uvedeme si proto několik příkladů výpočtu čisté mzdy, ve kterých porovnáme její výši v roce 2021 (po zrušení superhrubé mzdy) s rokem 2020 (s výpočtem ze superhrubé mzdy) u zaměstnance s různě vysokou měsíční hrubou mzdou. Pro zjednodušení výpočtu a rozsahu tabulky nebudeme uvažovat s žádným odpočtem nezdanitelné části základu daně a ze slev na dani zohledníme pouze základní slevu na dani na poplatníka. Pro detailní výpočet rozdílů v obou letech budeme v roce 2021 vycházet z navýšení měsíční základní slevy na poplatníka na 2 320 Kč. Budeme předpokládat, že ve všech příkladech zaměstnanec učinil u zaměstnavatele prohlášení k dani.
Zaměstnanec s měsíční hrubou mzdou 20 000 Kč
Údaje v Kč
Měsíc 1
12/2020
Měsíc 1
12/2021
Výše hrubé mzdy
20 000
20 000
Pojistné hrazené zaměstnavatelem (33,8 %)
6 760
6 760
Superhrubá mzda po zaokrouhlení na stovky
26 800
zrušena
Daň 15 %
4 020
3 000
Základní sleva na dani na poplatníka
2 070
2 320
Pojistné hrazené zaměstnancem (11 %)
2 200
2 200
Čistá mzda
15 850
17 120
Navýšení čisté mzdy
1 270
Zaměstnanec s měsíční hrubou mzdou 30 000 Kč
Údaje v Kč
Měsíc 1
12/2020
Měsíc 1
12/2021
Výše hrubé mzdy
30 000
30 000
Pojistné hrazené zaměstnavatelem (33,8 %)
10 140
10 140
Superhrubá mzda po zaokrouhlení na stovky
40 200
zrušena
Daň 15 %
6 030
4 500
Základní sleva na dani na poplatníka
2 070
2 320
Pojistné hrazené zaměstnancem (11 %)
3 300
3 300
Čistá mzda
22 740
24 520
Navýšení čisté mzdy
1 780
Zaměstnanec s měsíční hrubou mzdou 35 000 Kč (cca průměrná mzda v roce 2021)
Údaje v Kč
Měsíc 1
12/2020
Měsíc 1
12/2021
Výše hrubé mzdy
35 000
35 000
Pojistné hrazené zaměstnavatelem (33,8 %)
11 830
11 830
Superhrubá mzda po zaokrouhlení na stovky
46 900
zrušena
Daň 15 %
7 035
5 250
Základní sleva na dani na poplatníka
2 070
2 320
Pojistné hrazené zaměstnancem (11 %)
3 850
3 850
Čistá mzda
26 185
28 220
Navýšení čisté mzdy
2 035
Zaměstnanec s měsíční hrubou mzdou 50 000 Kč
Údaje v Kč
Měsíc 1
12/2020
Měsíc 1
12/2021
Výše hrubé mzdy
50 000
50 000
Pojistné hrazené zaměstnavatelem (33,8 %)
16 900
16 900
Superhrubá mzda po zaokrouhlení na stovky
66 900
zrušena
Daň 15 %
10 035
7 500
Základní sleva na dani na poplatníka
2 070
2 320
Pojistné hrazené zaměstnancem (11 %)
5 500
5 500
Čistá mzda
36 535
39 320
Navýšení čisté mzdy
2 785
Zaměstnanec s měsíční hrubou mzdou 70 000 Kč
Údaje v Kč
Měsíc 1
12/2020
Měsíc 1
12/2021
Výše hrubé mzdy
70 000
70 000
Pojistné hrazené zaměstnavatelem (33,8 %)
23 660
23 660
Superhrubá mzda po zaokrouhlení na stovky
93 700
zrušena
Daň 15 %
14 055
10 500
Základní sleva na dani na poplatníka
2 070
2 320
Pojistné hrazené zaměstnancem (11 %)
7 700
7 700
Čistá mzda
50 315
54 120
Navýšení čisté mzdy
3 805
Zaměstnanec s měsíční hrubou mzdou 100 000 Kč
Údaje v Kč
Měsíc 1
12/2020
Měsíc 1
12/2021
Výše hrubé mzdy
100 000
100 000
Pojistné hrazené zaměstnavatelem (33,8 %)
33 800
33 800
Superhrubá mzda po zaokrouhlení na stovky
133 800
zrušena
Daň 15 %
20 070
15 000
Základní sleva na dani na poplatníka
2 070
2 320
Pojistné hrazené zaměstnancem (11 %)
11 000
11 000
Čistá mzda
71 000
76 320
Navýšení čisté mzdy
5 320
Zaměstnanec s měsíční hrubou mzdou 130 000 Kč
Údaje v Kč
Měsíc 1
12/2020
Měsíc 1
12/2021
Výše hrubé mzdy
130 000
130 000
Pojistné hrazené zaměstnavatelem (33,8 %)
43 940
43 940
Superhrubá mzda po zaokrouhlení na stovky
174 000
zrušena
Daň 15 %
26 100
19 500
Základní sleva na dani na poplatníka
2 070
2 320
Pojistné hrazené zaměstnancem (11 %)
14 300
14 300
Čistá mzda
91 670
98 520
Navýšení čisté mzdy
6 850
Zaměstnanec s měsíční hrubou mzdou 150 000 Kč
V tomto příkladu musíme zahrnout v roce 2020 solidární zvýšení daně a v roce 2021 uvažovat dvě sazby daně 15 % a 23 % i při výpočtu měsíční zálohy na daň.
Provedení výpočtu solidárního zvýšení daně v roce 2020:
1.
Maximální roční vyměřovací základ pro výpočet pojistného na sociální pojištění činil 1 672 080 Kč, takže plnou výši měsíčního pojistného na sociální pojištění hrazeného zaměstnavatelem 24,8 % z hrubé mzdy bylo možno uplatnit pouze od ledna do listopadu. Za prosinec zůstal vyměřovací základ ve výši 1 800 000 Kč – 1 672 080 Kč = 127 920 Kč. Proto uvažujeme pro srovnání roku 2020 s rokem 2021 pouze údaje pro měsíc leden až listopad, které jsou shodné.
2.
Výpočet daně ve výši 15 % vychází ze superhrubé mzdy: 200 700 Kč × 0,15 = 30 105 Kč.
3.
Výpočet solidárního zvýšení daně činí: (150 000 Kč – 139 340 Kč) × 0,07 = 746,20 Kč.
Stanovení zálohy na daň při zohlednění dvou sazeb daně v roce 2021:
1.
Maximální roční vyměřovací základ pro výpočet pojistného na sociální pojištění činí 1 701 168 Kč, takže plnou výši měsíčního pojistného na sociální pojištění hrazeného zaměstnavatelem 24,8 % z hrubé mzdy je možno uplatnit pouze do měsíce listopad. Za prosinec zůstává vyměřovací základ ve výši 1 800 000 Kč – 1 701 168 Kč = 98 832 Kč. Proto uvažujeme pro srovnání roku 2021 s rokem 2020 pouze údaje pro měsíc leden až listopad, které jsou shodné.
2.
Výpočet daně ve výši 15 % vychází ze základu daně 141 764 Kč se zaokrouhlením na stovky nahoru: 141 800 Kč × 0,15 = 21 270 Kč.
3.
Výpočet daně ve výši 23 % vychází ze základu daně 150 000 Kč – 141 800 Kč = 8 200 Kč, tedy daň činí 8 200 Kč × 0,23 = 1 886 Kč.
Údaje v Kč
Měsíc 1
11/2020
Měsíc 1
11/2021
Výše hrubé mzdy
150 000
150 000
Pojistné hrazené zaměstnavatelem (33,8 %)
50 700
50 700
Superhrubá mzda
200 700
zrušena
Daň 15 %
30 105
21 270
Solidární zvýšení daně
746,20
zrušeno
Daň 23 % z částky nad 141 764 Kč
neexistuje
1 886
Celková daň po zaokrouhlení
30 852
23 156
Základní sleva na dani na poplatníka
2 070
2 320
Pojistné hrazené zaměstnancem (11 %)
16 500
16 500
Čistá mzda
104 718
112 664
Navýšení čisté mzdy
7 946
Zdroj: Odborný portál DAUC.cz, 2021. Zveřejněno v časopise Účetnictví v praxi 3/2021.