Brexit z pohledu DPH

Vydáno: 14 minut čtení

O silvestrovské půlnoci přestalo platit přechodné období po vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Velká Británie se stala z pohledu daně z přidané hodnoty třetí zemí. Při prodeji zboží do Velké Británie naroste administrativa ohledně celního řízení, ale prokazování osvobození od DPH se tím paradoxně usnadní. Dodání se již nebudou vykazovat v souhrnném hlášení a všechna unijní potvrzení o obdržení zboží v zásadě nahradí rozhodnutí celního úřadu o výstupu zboží z EU, tedy alespoň tam, kde zboží půjde v celním režimu vývozu.

Brexit z pohledu DPH
Ing.
Petr
Vondraš,
daňový poradce BDO Czech Republic s.r.o.
 
Dodání zboží z ČR do Velké Británie
Prodej zboží pro zákazníka ve Velké Británii, jehož přeprava započala po 1. 1. 2021 již bude probíhat v režimu vývozu. Pro osvobození bude český plátce muset splnit podmínky dané ustanovením § 66 zákona o DPH. Stejně jako v případě osvobození při dodání do jiného členského státu musí být zboží u vývozu přepraveno z tuzemska prodávajícím nebo kupujícím nebo jimi zmocněnými subjekty. Pozor si je ale potřeba dát na to, aby kupující neměl v tuzemsku sídlo nebo provozovnu – toto omezení osvobození u dodání zboží do EU neplatilo.
Příklad 1
Český plátce přijal v lednu 2021 objednávku od jiného českého plátce na dodání stroje do Německa a do Velké Británie. V obou případech zajišťuje přepravu strojů kupující český plátce prostřednictvím najatých autodopravců. U dodání do Německa poskytne kupující českému plátci své německé DIČ a ten mu po ověření splnění dalších podmínek daných § 64 zákona o DPH prodá stroj v režimu osvobozeného dodání do jiného členského státu. U dodání do Velké Británie musí český plátce zatížit prodej českou DPH, protože kupující má sídlo v ČR.
I když se prodávající snažili odeslat zboží z ČR do Velké Británie v prosinci s předstihem, existovaly dodávky, které do Anglie dorazily až první lednové dny. Podle dohody o vystoupení byly tyto dodávky ještě považovány za dodání do jiného členského státu a čeští plátci je v daňovém přiznání vykáží na řádku 20 při splnění ostatních podmínek pro osvobození a uvedou je v souhrnném hlášení, a to i v případě, kdy tato dodání budou vykazovat až v daňovém přiznání za leden.
Příklad 2
Český plátce předal 29. 12. přepravci zboží pro osobu registrovanou k DPH z Velké Británie. Zákazník v anglickém Bristolu zboží obdržel 4. 1. odpoledne poté, co zboží v tento den překročilo hranice Velké Británie. Fakturu za zboží vystavil český plátce taktéž 4. 1., a proto ji v souladu s § 22 vykáže v daňovém přiznání za leden.
Prokázání, že zboží bylo přepraveno mimo Evropskou unii, je jednoduší než prokázání, že zboží bylo dodáno do jiného státu EU, protože v případě režimu vývozu získá prodávající od třetí strany silný důkaz v podobě rozhodnutí celního úřadu, kde je výstup zboží z území EU potvrzen. Ohlídat si tak pro osvobození musí již jen splnění podmínky, že zboží přepravoval on nebo kupující nebo zmocněnci. Oproti tomu při dodání zboží do jiného státu EU musí prodávající doložit pro osvobození DIČ kupujícího, vyplnit souhrnné hlášení a přepravu prokázat ideálně na základě dvou neodporujících si důkazních prostředků získaných od subjektů nezávislých na prodávajícím a kupujícím. V tomto srovnání se prodej do EU zjednoduší.
 
Režim skladu
Brexitem a následným koncem přechodného období přestala ve vztahu k Velké Británii platit zjednodušení, která mohou využívat členské státy EU. Jedním z nich je režim skladu. Je třeba mít na paměti, že od 1. 1. 2021 nelze vycházet z předpokladů, jak funguje DPH v EU. Velká Británie již těmito pravidly není vázána a je potřeba vždy u tamního daňového poradce ověřit, zda či jaká povinnost českému subjektu při dodání zboží nebo poskytnutí služby může vzniknout. Pokud při naskladňování zboží v konsignačním skladu bude DPH z dovozu odvádět zákazník z Velké Británie, může být toto dodávání pro českého plátce administrativně jednodušší než současný unijní režim skladu. V režimu skladu nevzniká při splnění podmínek povinnost registrace prodávajícího ve státě skladu, ale musí dodávku dvakrát vykázat v souhrnném hlášení a vést předepsanou evidenci. V případě nynějšího dodání do skladu ve Velké Británii vykáže český plátce dodání jako vývoz a pokud povinnosti související s dovozem vyřídí kupující, žádné další povinnosti z pohledu DPH se na českého dodavatele nebudou v ČR ani ve Velké Británii vztahovat. Otázkou, kterou bude muset vyřešit je, co se zbožím, které přivezl do skladu ještě před 31. 12. 2020. Jeho dodání nastane odběrem ze skladu ze strany zákazníka, tedy ve Velké Británii po 1. 1. 2021, a bude proto podléhat pravidlům DPH Velké Británie. Z pohledu české DPH by mohl být tento prodej vykázán na řádku 26 daňového přiznání.
 
Třístranný obchod
Od ledna již není možné zjednodušení ve formě třístranného obchodu využít, pokud bude součástí dodání území Velké Británie nebo subjekt z Velké Británie nebude registrovaný ve státě Evropské unie.
Příklad 3
Český plátce odešle zboží do Německa pro zákazníka z Velké Británie, který je vyfakturuje osobě registrované k dani v Německu. Český plátce musí vystavit fakturu s českou DPH, pokud mu zákazník z Velké Británie neposkytne daňové číslo některého ze států EU. Pokud by zákazník z Velké Británie získal v Německu z titulu pořízení zboží německé DIČ a následně je poskytl českému plátci, mohl by plátce v souladu s § 43 provést opravu výše daně a vykázat dodání zboží do Německa jako osvobozené plnění pro osobu registrovanou k dani v jiném členském státě (zákazníka z Velké Británie v Německu).
Český plátce odešle zboží do Velké Británie pro zákazníka z Německa. Protože se jedná o vývoz, může při splnění všech podmínek daných § 66 český plátce prodej osvobodit od DPH.
 
Zasílání zboží, prodej neplátci
Pravidla se v souvislosti s brexitem změní i e-shopům a dalším plátcům, kteří do konce roku 2020 zasílali zboží do Velké Británie buď s českou daní, nebo s daní Velké Británie. Od ledna bude každé odeslání zboží do Velké Británie vývozem a v českém daňovém přiznání se objeví na řádku 22.
 
Opravný doklad k plněním z roku 2020
V souladu s § 42 zákona o DPH platí, že pokud bylo zboží prodáno v roce 2020 v režimu dodání do jiného členského státu, bude ve stejném režimu i dobropis vztahující se k tomuto dodání, byť k němu dojde až v průběhu roku 2021.
Příklad 4
Plátce prodal v prosinci 2020 stroj do Velké Británie v hodnotě 150 000 € a vykázal jeho dodání na řádku 20 daňového přiznání. Po několika měsících provozu odběratel zjistil, že zmetkovost produktů z tohoto stroje je vyšší, než očekával, a s dodavatelem se dohodl na slevě ve výši 15 000 €, na kterou vystavil plátce opravný doklad, a vykázal ji s mínusem na řádku 20 daňového přiznání.
 
Pořízení zboží / dovoz
Stejně jako prodej zboží do Velké Británie přestal být od nového roku dodáním zboží a začal být vývozem, tak i nákup z Velké Británie již není pořízením zboží, ale dovozem. V praxi to znamená, že daňovým dokladem již nebude vlastní faktura, ale rozhodnutí o propuštění zboží do celního režimu, ve kterém vznikla povinnost přiznat nebo zaplatit daň z dovozu. Zboží zakoupené z Velké Británie se přestane uvádět v kontrolním hlášení a místo na řádcích 3 nebo 4 daňového přiznání bude vykazováno na řádcích 7 nebo 8 podle příslušné sazby daně.
Pokud zboží odeslané v prosinci z Velké Británie dorazí plátci do ČR až v lednu, bude český plátce u tohoto zboží přiznávat daň v režimu pořízení zboží z jiného členského státu, a to i v případě, kdy toto zboží odeslané v prosinci překročilo hranici Evropské unie až v lednu.
Příklad 5
Český plátce si 29. 12. objednal zboží ve Velké Británii, kde je tamní dodavatel ještě týž den předal přepravci. Český plátce zboží obdržel 4. 1. odpoledne poté, co zboží v tento den překročilo hranice Evropské unie. Fakturu za zboží vystavil prodávající taktéž 4. 1., a proto ji český plátce v souladu s § 25 zákona o DPH vykáže v daňovém přiznání za leden.
 
Intrastat
Vzhledem k tomu, že intrastatová hlášení se týkají pohybu zboží v rámci Evropské unie, tak dodání zboží do Velké Británie a pořízení zboží z Velké Británie se již od ledna 2021 nebude vykazovat v intrastatových hlášeních.
 
Postup při obchodování se zbožím pro Severní Irsko
Podle dohody o vystoupení bude mít Severní Irsko minimálně ještě 4 roky postavení členského státu EU s daňovým identifikačním číslem, které bude mít předponu „XI“. Při prodeji zboží zákazníkovi ze Severního Irska v rámci EU na jeho DIČ s předponou „XI“ se bude jednat o dodání zboží v rámci EU, nikoliv o vývoz. Zákazníkům v Severním Irsku bude nadále možné zboží z ČR zasílat a osoby registrované k dani ze Severního Irska budou moci být zapojeny do třístranných obchodů.
 
Vrácení DPH
Čeští plátci mohou ještě za rok 2020 požádat o vrácení britské daně. Lhůta pro podání žádosti ale nebude do obvyklého 30. 9., ale v případě vrácení britské daně jen do 31. 3. 2021. O daň, kterou na faktuře uvedou prodávající ze Severního Irska pod DIČ s předponou „XI“ bude po dobu minimálně 4 let prodlouženého období moci být požádáno standardně do 30. 9. Za rok 2021 tedy do 30. 9. 2022.
 
Dopad brexitu na režim DPH u služeb
Na rozdíl od obchodování se zbožím se u služeb i Severní Irsko považuje od 1. 1. za třetí zemi. V případech, kdy je služba poskytovaná osobě povinné k dani podle základního pravidla s místem plnění ve státě jejího sídla, se českým poskytovatelům vykazování takovéhoto plnění zjednoduší, protože poskytnutí služby pro osobu ze třetí země se neuvádí v souhrnném hlášení. V daňovém přiznání bude tato služba vykázána na řádku 26. Pozor je ale potřeba si dát na zákazníky ze Spojeného království Velké Británie a Severního Irska (dále „Spojeného království“), kteří jsou registrováni jako plátci v České republice. V jejich případě platí, že místem plnění u zdanitelných služeb je tuzemsko, pokud ke skutečnému užití nebo spotřebě služby dochází v tuzemsku.
Příklad 6
Obchodní společnost z Velké Británie zasílá z České republiky zboží svým zákazníkům v EU a z toho důvodu je plátcem v ČR, kde má najatou logistickou firmu, která přijímá zboží a podle objednávek britské společnosti je rozděluje do balíků a předává přepravcům. Místo užití logistické služby je v České republice, a proto nemůže logistická firma od ledna 2021 fakturovat své služby britské společnosti bez české DPH. Stejně tak česká daňová kancelář, která připravuje měsíčně přiznání k DPH za české DIČ britské společnosti, musí od ledna zatížit poskytnutou službu českou daní. Oproti tomu český přepravce, který vyzvedne zboží ve skladu a odveze je zákazníkovi do Německa, bude fakturovat přepravní službu britské společnosti nadále bez DPH, protože přepravní služba je spotřebována ve státě, kam je zboží dovezeno, což je v tomto případě Německo, nikoliv Česká republika.
Osoby povinné k dani ze Spojeného království zůstaly i po 1. 1. 2021 v postavení osoby neusazené v tuzemsku, což pro českého plátce, který od nich přijme službu s místem plnění v tuzemsku, znamená, že z hlediska zdanění nedochází k žádné změně. Tuzemský plátce přijatou službu zdaní tedy i v případě, že poskytující subjekt ze Spojeného království je českým plátcem DPH.
Příklad 7
Český plátce si objedná opravu stroje od společnosti z Velké Británie. Opravovaný stroj se nachází v České republice. Britská společnost vyfakturuje opravu stroje bez DPH, český plátce přizná daň z přijaté faktury za opravu, a pokud má nárok na odpočet, tak si jej ve stejném daňovém přiznání i nárokuje. Službu ale nevykáže v daňovém přiznání na řádku 5, jak by to udělal do konce roku 2020, ale na řádku 12. Povinnost vykázat přijatou službu v kontrolním hlášení českému plátci zůstala s jednou změnou, a sice že nebude vyplňovat sloupec VAT ID, protože britská firma už nebude mít platné unijní VAT ID a pokud se bude vykazovat nějakým jiným číslem přiděleným ve Velké Británii, tak toto číslo se do sloupce VAT ID neuvádí. Při podání (kontrole) formuláře v rámci aplikace EPO bude v protokole chyb podání uvedeno, že byly nalezeny propustné chyby – neuvedení Identifikace dodavatele (VAT ID) – kód chyby 60 a kódu státu – kód chyby 58. Tyto propustné chyby pouze informují o skutečnosti, že nebyly v části A. 2. vyplněny dané položky, přičemž nebrání podání kontrolního hlášení.
Zásadnější komplikací bude poskytnutí služeb osobě nepovinné k dani do třetí země, kde místem plnění bude podle přímo použitelného předpisu Evropské unie (nařízení Rady) místo příjemce služby. Pokud bude místem plnění Spojené království, bude potřeba u tamního poradce zjistit, zda českému poskytovateli služby vzniká z poskytnuté služby ve Spojeném království nějaká povinnost. Rozsah služeb, kterých se toto týká, je poměrně široký – jde např. o poradenskou, inženýrskou, konzultační, právní, reklamní či finanční službu, poskytnutí pracovníků nebo nájem movitého majetku, s výjimkou dopravních prostředků.
 
Režim jednoho správního místa nepůjde využít
Významnou změnu přinesl konec přechodného období i pro české subjekty, které poskytují telekomunikační služby, služby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované služby osobě nepovinné k dani. Do konce roku 2020 mohli čeští poskytovatelé u těchto služeb s místem plnění ve Spojeném království využít zjednodušení v podobě tzv. Mini-One Stop Shopu (MOSS) a místo registrace ve Spojeném království odvádět tamní daň přes daňové přiznání podané na Finanční úřad pro Jihomoravský kraj. Termín pro podání tohoto přiznání za 4. čtvrtletí 2020 zůstal do 20. 1. 2021 s tím, že oprava podaných daňových přiznání v rámci zvláštního režimu jednoho správního místa do Spojeného království je možná do 31. 12. 2021.
Skončením přechodného období již není možné v případě místa plnění ve Spojeném království využít režim jednoho správního místa (MOSS), protože ten se týká jen služeb s místem plnění ve členském státě Evropské unie. Pro české poskytovatele to znamená, že si budou muset zjistit režim zdanění ve Spojeném království, a ten na svoji službu, donedávna vykazovanou v rámci MOSS, aplikovat.
Zdroj: Odborný portál DAUC.cz, 2021. Zveřejněno v časopise Účetnictví v praxi 2/2021.

Související dokumenty

Zákony

235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty