Rezervy v účetnictví a daních podnikatelů

Vydáno: 31 minut čtení

Jednou z nejdůležitějších účetních zásad je zásada opatrnosti upravená v § 25 odst. 3 zákona č. 563/1991 Sb. , o účetnictví, podle kterého účetní jednotky při oceňování ke konci rozvahového dne zahrnují jen zisky, které byly k rozvahovému dni dosaženy, a berou v úvahu všechna předvídatelná rizika a možné ztráty, které se týkají majetku a závazků a jsou jim známy do okamžiku sestavení účetní závěrky, jakož i všechna snížení hodnoty bez ohledu na to, zda je výsledkem hospodaření účetního období zisk nebo ztráta. Mezi účetní nástroje pro vyjádření uvedené zásady patří kromě opravných položek a odpisů majetku také rezervy.

Rezervy v účetnictví a daních podnikatelů
Ing.
Jiří
Vychopeň
Podle § 26 odst. 3 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „“), jsou rezervy určeny k pokrytí závazků nebo nákladů, jejichž povaha je jasně definována a u nichž je k rozvahovému dni buď pravděpodobné, že nastanou, nebo jisté, že nastanou, ale není jistá jejich výše nebo okamžik jejich vzniku. K rozvahovému dni musí rezerva představovat nejlepší odhad nákladů, které pravděpodobně nastanou, nebo v případě závazků částku, která je zapotřebí k vypořádání. Rezervy nesmějí být použity k úpravám hodnot aktiv. Rezervami se dále rozumí jiné rezervy podle zvláštních právních předpisů.
 
Rezervy v účetních předpisech pro podnikatele
V § 16 vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví (dále jen „vyhláška č. 500/2002 Sb.“), jsou vymezeny tyto jednotlivé kategorie rezerv podle jejich vykázání v rozvaze:
rezervy podle zvláštních právních předpisů
Tyto rezervy jsou vytvářeny podle podmínek stanovených zvláštními právními předpisy, např.
zákonem č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění p. p.
zákonem č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění p. p.
zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění p. p.
rezerva na důchody a podobné závazky
Tato rezerva se vykazuje v položce rozvahy „B.1. Rezerva na důchody a podobné závazky“, pokud účetní jednotka vytváří tuto rezervu na základě povinnosti vyplácet zaměstnancům důchody nebo podobné požitky uložené jí smlouvou nebo právním předpisem (v současné době to žádný tuzemský právní předpis neukládá).
rezerva na daň z příjmů
Tato rezerva se vykazuje v případě, kdy okamžik sestavení účetní závěrky předchází okamžiku řádného vyčíslení daně a zaúčtuje se ve výši předpokládané daně. Zaúčtovaná rezerva tak představuje budoucí (reálně předpokládaný) závazek účetní jednotky vůči státu z titulu daně z příjmů za dané účetní období. V následujícím účetním období se rezerva zruší ve prospěch nákladů a současně se zaúčtuje skutečná výše daně z příjmů za předcházející účetní období.
V rozvaze se uvádí položka „B.2. Rezerva na daň z příjmů“ ve výši vytvořené rezervy snížené o uhrazené zálohy na daň z příjmů, pokud jsou tyto zálohy nižší než předpokládaná daň. Pokud jsou ale uhrazené zálohy na daň z příjmů vyš&sca