Kursové rozdíly ve světle nových interpretací Národní účetní rady - 1. díl

Vydáno: 15 minut čtení

Součástí účetních operací, které souvisí s účetní závěrkou, je také výpočet kursových rozdílů k rozvahovému dni. Přepočet hodnot korunového vyjádření se týká nejen zůstatku valutových pokladen a devizových kont, ale také pohledávek a závazků vyjádřených v cizí měně.

Kursové rozdíly ve světle nových interpretací Národní účetní rady – 1. díl
Ing.
Ivana
Pilařová
Tuto povinnost stanoví zákon o účetnictví v následujících ustanoveních:
§ 24 odst. 2 písm. b) ZÚ
povinnost ocenění majetku a závazků ke konci rozvahového dne, nebo k jinému okamžiku sestavení účetní závěrky,
§ 24 odst. 6 ZÚ
stanovení přepočítacího kursu pro provedení ocenění k rozvahovému dni jako aktuálního kursu ČNB ke dni přepočtu,
§ 4 odst. 12 ZÚ
povinnost vedení účetnictví v peněžních jednotkách české měny,
výčet položek majetku a závazků, které se k rozvahovému dni přepočítávají.
Národní účetní rada pokračuje v analýze problematiky kursových přepočtů dvěma novými interpretacemi. V tomto článku se budeme věnovat zejména I-42 – Cizoměnové pohledávky s opravnou položkou. Ve výčtu cizoměnových položek, které je v účetnictví nutné vést jak v cizí měně, tak i v české měně, jsou obsaženy také pohledávky a opravné položky, které jsou i nim tvořeny.
 
Podstata přepočtu vybraných položek aktiv a závazků k rozvahovému dni
Účetnictví se vede na základě účetních zásad, které jsou v zákonu o účetnictví stanoveny. Hlavní zásadou je zásada věrného zobrazení, proto vše, co se v účetnictví děje, je podřízeno skutečnosti a opírá se o ekonomickou podstatu dějů. Zásada věrného zobrazení je kombinována také s dalšími zákonnými zásadami, jako je například povinnost vedení účetnictví v české měně.
Zkusme se zamyslet nad ekonomickou logikou vzniku kursového přepočtu (a z toho vyplývajících kursových rozdílů) k rozvahovému dni. Zkusme zapomenout, že se jedná o povinný postup požadovaný účetními předpisy, a hledejme podstatu tohoto jevu. Jako příklad zvolme pohledávku, která vznikla a bude také hrazena v cizí měně.
Cizoměnová pohledávka vznikla ke dni uskutečnění účetního případu a byla přepočtena na české koruny právě kursem, který účetní jednotka v souladu se zákonem o účetnictví pro tento den svým vnitřním účetním předpisem zvolila (