Blíže ke změnám v zákonu o daních z příjmů vyplývajícím ze zákona č. 386/2020 Sb.

Vydáno: 23 minut čtení

Součástí zákona č. 386/2020 Sb. , který ruší daň z nabytí nemovitých věcí, je i novela zákona o daních z příjmů , přičemž změny tohoto zákona specifikované v článku III a IV zákona nabývají účinnosti dnem 1. 1. 2021. Jedná se především o změny týkající se osvobození příjmů z prodeje nemovitých věcí a dále o změnu limitní výše odpočtu úroků ze stavebního spoření a z hypotečního úvěru. A právě těmito změnami se v dalším textu budeme zabývat.

Blíže ke změnám v zákonu o daních z příjmů vyplývajícím ze zákona č. 386/2020 Sb.
Ing.
Ivan
Macháček
 
Změny týkající se osvobození příjmů z prodeje nemovitých věcí
Podmínkami pro osvobození příjmů z prodeje nemovitých věcí se zabývá § 4 odst. 1 písm. a), b) a v) zákona o daních z příjmů (dále jen „ZDP“). Právě v oblasti osvobození od daně z prodeje nemovitých věcí došlo zákonem č. 386/2020 Sb. k výrazným i drobným změnám a úpravám.
V ustanoveních § 4 odst. 1 písm. a) a v) ZDP došlo ke změně formulace „uspokojení vlastní bytové potřeby“ nahrazením novou formulací „
obstarání vlastní bytové potřeby
“.
nedochází k žádným dalším změnám. Od daně z příjmů fyzických osob zůstává tedy osvobozen příjem:
z prodeje rodinného domu a souvisejícího pozemku nebo jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru (dále jen „jednotka“) a souvisejícího pozemku, pokud v něm
prodávající měl bydliště nejméně po dobu 2 let bezprostředně před prodejem,
z prodeje rodinného domu a souvisejícího pozemku nebo jednotky a souvisejícího pozemku, pokud v něm
prodávající měl bydliště bezprostředně před prodejem po dobu kratší dvou let, a použije získané prostředky na obstarání vlastní bytové potřeby.
Rovněž ve vymezení případů, na které se nevztahuje osvobození od daně dle § 4 odst. 1 písm. a) body 1–3 ZDP
zůstává nezměněn časový test 2 let
.
V pokynu GFŘ D-22 se k § 4 odst. 1 ZDP uvádí, že pokud nejsou splněny podmínky pro vznik nároku na osvobození podle § 4 odst. 1 písm. a) ZDP, postupuje se podle § 4 odst. 1 písm. b) ZDP. Pro účely osvobození příjmů z prodeje dle písmene a) není podstatné, zda je poplatník v bytě přihlášen k trvalému pobytu, ale důležitá je skutečnost, zda poplatník v bytě skutečně bydlel alespoň dva roky bezprostředně před jeho prodejem.
P