Dlouhodobý hmotný majetek v účetnictví podnikatelů

Vydáno: 13 minut čtení

V následujícím příspěvku se budeme věnovat oblasti dlouhodobého hmotného majetku v účetnictví podnikatelů, tedy účetních jednotek účtujících podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. , kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. , o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „prováděcí vyhláška“) a Českých účetních standardů pro podnikatele č. 001 až 023. Protože problematika je velmi široká, budeme se věnovat pouze vybraným problémům.

Dlouhodobý hmotný majetek v účetnictví podnikatelů
Ing.
Zdeněk
Morávek
Dlouhodobý hmotný majetek (dále jen „DHM“) je vymezen v § 7 prováděcí vyhlášky. Na úvod stručně zrekapitulujme, že do DHM patří:
pozemky, a to bez ohledu na výši ocenění,
stavby, a to bez ohledu na výši ocenění a dobu použitelnosti,
hmotné movité věci a jejich soubory, s dobou použitelnosti delší než jeden rok a od výše ocenění určené účetní jednotkou,
pěstitelské celky trvalých porostů,
dospělá zvířata a jejich skupiny s dobou použitelnosti delší než jeden rok a od výše ocenění určené účetní jednotkou,
jiný dlouhodobý hmotný majetek bez ohledu na výši ocenění,
oceňovací rozdíl k nabytému majetku.
Z výše uvedeného vyplývá, že obecně jsou důležité dvě kategorie, a to ocenění a doba použitelnosti. Pokud je ocenění rozhodujícím kritériem pro zařazení do DHM, což je z