BSC - metoda vyvážených ukazatelů - II. Část

Vydáno: 20 minut čtení

V první části našeho příspěvku jsme se zabývali problematikou desítek ukazatelů, které zobrazují ekonomickou realitu. Některé ukazatele jsou velmi složité a jejich konstrukce vyžaduje i několikateré matematické operace. Přesto nelze pro hodnocení výkonnosti a úspěšnosti využít jenom tyto, byť složité ukazatele, každý finanční analytik má obvykle svůj vlastní soubor několika ukazatelů, kterými posuzuje stav i vývoj firmy. Vesměs se však jedná o ukazatele, které zobrazují pouze minulost. I kdyby se jednalo o velké soubory ukazatelů, většina těchto souborů vesměs neumožňuje predikovat budoucnost. Určitou naději v poměrně široké škále metod zachycujících pouze minulost, představuje metoda BSC, jejíž název již sám o sobě naznačuje, že do posuzování výkonnosti firmy jsou zahrnovány právě ukazatele, které predikují budoucnost. Právě zobrazení stavu a vývoje hybných sil firmy činí z této metody ojedinělou a originální metodu pro hodnocení výkonnosti a úspěšnosti firem.

BSC – metoda vyvážených ukazatelů – II. Část
Ing.
Jana
Bellová,
Ph.D.,
Ing.
Jaroslav
Zlámal,
Ph.D.
 
BSC – metoda vyvážených ukazatelů
Cíle a hodnocení metodou BSC vycházejí z mise, vize a strategie firmy a sledují její výkonnost ve čtyřech strategických oblastech:
finance,
zákazníci a trhy,
interní procesy,
učení se a růst.
Tyto čtyři základní faktory tvoří obsah a rámec metody BSC. Metoda BSC tak jde nad rámec dosavadních systémů sledování a hodnocení výkonnosti pouze technickými či finančními ukazateli a rozšiřuje celý měřicí systém směrem k budoucnosti. Zjišťuje tedy, jakým způsobem vytvářejí prvky, SBU (Strategic bussines united, překládá se jako strategická organizační jednotka), popřípadě celá firma hodnoty pro současné i perspektivní budoucí zákazníky, jak se musí zlepšovat kvalita a schopnosti interních procesů, lidských zdrojů, organizace práce atd., tedy všech aspektů fungování nižších i vyšších celků pro naplnění firemních cílů směrem k dlouhodobé výkonnosti a konkurenceschopnosti.
Metodika BSC se tak stává nejen nástrojem řízení svou metodickou částí, ale především se jedná o novou filosofii, o novou koncepci sledování a měření výkonnosti vycházející ze strategie a směřující k budoucnosti.
Metoda BSC vyžaduje při svém pragmatickém uplatnění v etapě možné aplikace na konkrétní podmínky dané firmy splnění několika zásadních předpokladů a podmínek, především zaměření na důsledné měření mise, vizí a strategických cílů všech hodnocených prvků, útvarů či celé firmy. Model začlenění systému měření výkonnosti do strategického řízení firmy vycházející z dané metody ukazuje následující obrázek.
Obr. 1: Začlenění systému měření výkonnosti do systému strategického řízení firmy
aspigetpic?section=7&pictype=2&EagriUserAddr=0.0.0.0&Id=14460.jpg
Z modelu je patrné, že systémy měření výkonnosti:

Související dokumenty