Dlouhodobý nehmotný majetek v účetnictví - II. Díl

Vydáno: 20 minut čtení

V minulé části jsme se seznámili s věcným vymezením účetní kategorie stálých aktiv – dlouhodobého nehmotného majetku („DNM“), které je mimochodem relevantní rovněž pro účely daní z příjmů. V běžné firemní praxi jde zejména o programové vybavení, přičemž na rozdíl od daní z příjmů si účetně významný hodnotový limit stanoví individuálně každá účetní jednotka. Dále jsme probrali otázku, v jakém okamžiku vzniká příslušné účetní aktivum, což přirozeně hraje roli hlavně při jeho dlouhodobějším pořizování. Na tento účetní základ nyní navážeme podrobnostmi týkajícími se technického zhodnocení DNM a v praxi asi nejnáročnějšího zástupce této účetní položky – nehmotných výsledků vývoje.

Dlouhodobý nehmotný majetek v účetnictví – II. Díl
Ing.
Martin
Děrgel
 
Technické zhodnocení DNM
Podle § 47 odst. 4 vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví (dále jen „“) se
technickým zhodnocením
(dále jen „
TZ
“)
dlouhodobého nehmotného majetku rozumí:
zásahy do majetku uvedeného do užívání
,
které mají za následek:
změnu jeho účelu nebo
změnu jeho technických parametrů, nebo
rozšíření vybavenosti nebo
rozšíření použitelnosti majetku,
pokud souhrn vynaložených nákladů na dokončené zásahy
do jednotlivého dlouhodobého majetku
za účetní období
dosáhne ocenění určeného účetní jednotkou
pro vykazování jednotlivého dlouhodobého majetku
v položce „B.I. DNM“;
poznámka: podle § 6 odst. 1 VÚ si limitní hodnotu majetku pro zařazení mezi DNM určuje individuálně každá účetní jednotka při respektování principu významnosti a věrného a poctivého zobrazení majetku.
Příklad 1
Účetně pro TZ není stěžejní daňový limit 40 000 Kč
Účetní jednotka má v souladu s účetními principy významnosti a věrného a poctivého zobrazení majetku stanoven svůj individuální účetní limit pro začlenění samostatného programového vybavení mezi DNM ve výši 60 000 Kč