Manka a škody z pohledu účetnictví, daně z příjmů a DPH v podmínkách roku 2020

Vydáno: 24 minut čtení

O ztráty na majetku, ať už se jedná o manka či škody, nikdo nestojí a děláme všechno pro to, aby nenastaly. Přesto se těmto „nechtěným“ nákladům pravděpodobně nelze důsledně vyhnout. Následující řádky věnujeme rozboru různých druhů mank a škod a jejich řešení z pohledu účetnictví, daně z příjmů a daně z přidané hodnoty.

Manka a škody z pohledu účetnictví, daně z příjmů a DPH v podmínkách roku 2020
Ing.
Ivana
Pilařová
 
Manka u podnikatelských subjektů
 
Manko v účetnictví
Povinnost inventarizace, její druhy, způsoby a doby provedení včetně náležitostí inventurních soupisů jakožto výstupů z tohoto procesu, stanoví zákon o účetnictví v ustanoveních § 29 a 30. Výsledkem inventarizace pak jsou zejména inventarizační rozdíly, kterými se rozumí rozdíly mezi skutečným stavem a stavem v účetnictví, a další účetně významná zjištění ohledně aktuálního stavu majetku (např. pro účely tvorby opravných položek, rezerv a odpisů). Pro účely tohoto příspěvku se zaměříme pouze na inventarizační rozdíly, které podle charakteru rozdílu nazýváme mankem či přebytkem. Oporou pro postup zaúčtování inventurních rozdílů je ČÚS 007 – Inventarizační rozdíly a ztráty v rámci norem přirozených úbytků zásob.
Základní zásadou je zaúčtování mank na účty provozních nákladů či výnosů. Pokud by došlo ke vzniku inventarizačních rozdílů ve finanční oblasti, pak použijeme účty finančních nákladů či výnosů.
Zaúčtování inventarizačních rozdílů způsobem A si ukážeme v následujícím přehledu:
Popis účetního případu
MD/D
Manko do normy na materiálu (zboží)
501/112, (504/132)
Manko nad normu na materiálu (zboží)
549/112, (132)
Pohledávka za odpovědnou osobou (zaměstnancem)
335/648
Manko do normy na výrobcích
583/123
Manko nad normu na výrobcích
549/123
Manko na dlouhodobém hmotném majetku
549/082 (ve výši zůstatkové ceny)
Následné vyřazení dlouhodobého majetku v pořizovací ceně
082/022
Manko na pokladně
568/211
Předpis manka odpovědné osobě (zaměstnanci) k úhradě
335/668
Pokud účetní jednotka účtuje o zásobách způsobem B, je postup zaúčtování inventarizačních rozdílů poněkud odlišný. Odlišnosti vyplývají zejména ze skutečnosti, že se přijaté faktury za nakupované zásoby průběžně účtují přímo na nákladové účty skupiny 50 – Spotřebované nákupy.
Účtování zásob způsobem B nijak nesnižuje a nevylučuje význam a povinnost vedení skladové evidence. Pro ty, kteří toto považují za zbytečnost, je vhodné prostudovat
judikát
NSS 10 Afs 253/2019, kde se právě nevedení skladové evidence v restauraci stalo poplatníkovi osudným.
Popis účetního případu
MD/D
Manko na nakupovaných zásobách
549/501, 504
Manko na výrobcích
549/123
Nedílnou součástí řešení problematiky mank je také posouzení vzniklých nákladů a výnosů optikou zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů, ve znění p. p. (dále jen „ZDP“). Základní zásadou pro stanovení základu daně je povinnost vycházet z účetního výsledku hospodaření,