Chyba nebo inventarizační rozdíl?

Vydáno: 14 minut čtení

Průkaznost účetní závěrky se dokládá provedením inventarizace. Každá účetní jednotka, na níž se vztahuje zákon č. 563/1991 Sb. , o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoÚ “), je povinna ve smyslu § 29 a § 30 ZoÚ minimálně jedenkrát za účetní období inventarizovat veškerý svůj majetek a veškeré závazky, porovnat jejich skutečný stav s účetním, ověřit správnost ocenění majetku a závazků, zjistit případné inventarizační rozdíly, vypořádat se s neodpovídajícím oceňováním, případně hrozícími riziky a ztrátami. Vzniklé inventarizační rozdíly, stanovené opravné položky, odpisy, případně rezervy zaúčtovat v rámci uzávěrkových operací do účetního období, za nějž se inventarizace provádí.

Chyba nebo inventarizační rozdíl?
doc. Ing.
Hana
Březinová,
CSc.
 
Chyba nebo inventarizační rozdíl
Aby účetní jednotka mohla provést inventarizaci odpovídajícím způsobem, musí mít k dispozici vnitřní směrnici, v níž stanoví podrobně celý proces inventarizace. Znamená to, že určí
strukturu inventarizačních pracovníků a jejich sdružování do komisí, určí jejich hierarchii, odpovědnost a potřebnou dokumentaci nejen pro provádění inventur (fyzické, dokladové), ale také pro záznam a vyhodnocení výsledků (inventurní soupisy, inventarizační zápisy);
harmonogram inventarizace jednotlivých skupin majetku, nebo územně oddělených pracovišť a závazků;
rozlišení zjištěných rozdílů na chyby a inventarizační rozdíly a určí postupy zaúčtování.
 
Chyba
Jestliže se při inventarizaci identifikují rozdíly, je nezbytné nejprve posoudit, zda se jedná o chybu nebo o inventarizační rozdíl. Chyba mohla vzniknout v běžném účetním období, anebo v minulých letech. Pokud se jedná o inventarizační rozdíl, měl by být výsledkem běžného období, neboť to, že se vztahuje k minulým obdobím, svědčí o skutečnosti, že za minulá období nebyla řádně provedená inventarizace, což lze označit za chybu. Ojediněle lze ale také vyhodnotit inventarizační rozdíl za událost, která nastala v předchozích obdobích.<