Vybrané problémy daňového uplatnění pohledávek

Vydáno: 19 minut čtení

V souvislosti se stanovením základu daně a výpočtu daňové povinnosti je v řadě případů řešena problematika neuhrazených pohledávek, které byly na straně poplatníka zdaněny v okamžiku jejich zaúčtování, nicméně dlužníkem nebyly zaplaceny i přesto, že lhůta jejich splatnosti již uplynula. Častou otázkou daňových poplatníků je, zda je možné tuto daňovou nespravedlnost nějak napravit či řešit. Nejčastějším způsobem řešení této situace jsou opravné položky, možný je i často navazující odpis pohledávky, v následujícím příspěvku bychom se věnovali některým specifickým problémům.

Vybrané problémy daňového uplatnění pohledávek
Ing.
Zdeněk
Morávek,
daňový poradce
Nicméně na úvod zopakujme některá základní pravidla. Právně je definici pohledávky možné odvodit z
ustanovení § 1721 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
, ve znění pozdějších předpisů, který stanoví, že ze závazku má věřitel vůči dlužníku právo na určité plnění jako na pohledávku a dlužník má povinnost toto právo splněním dluhu uspokojit. Pohledávka tak představuje nárok na určité plnění, zpravidla peněžní.
Obecně platí, že pokud se jedná o poplatníka, který vede účetnictví, pohledávka představuje zdanitelný příjem v okamžiku zaúčtování příslušných výnosů, které tak ovlivňují výsledek hospodaření, a tím i základ daně. Pokud se ale jedná o poplatníka, který vede jednoduché účetnictví nebo daňovou evidenci, případně uplatňuje daňové výdaje paušálem, potom zdanitelný příjem vzniká až v okamžiku úhrady této pohledávky.
Příklad 1
Podnikatel, který je fyzickou osobou, na základě uzavřené smlouvy prodal zboží a na tento prodej vystavil fakturu na částku 200 000 Kč. Faktura byla vystavena v prosinci 2019 a zaplacena v lednu 2020.
Pokud se bude jednat o poplatníka, který vede podvojné účetnictví, potom v prosinci 2019 bude vystavená faktura zaúčtována účetním zápisem 311/604 a částka 200 000 Kč bude zdaněna v daňovém přiznání za zdaňovací období roku 2019.
Pokud se bude jednat o poplatníka, který vede daňovou evidenci, v prosinci roku 2019 vystaví fakturu, kterou zaeviduje do knihy pohledávek. Zdanitelným příjmem se pohledávka stane až v okamžiku úhrady, tedy v lednu 2020 a příjem bude zdaněn až za zdaňovací období roku 2020.
Následně tedy může nastat situace, kdy
pohledávka není uhrazena
, i přesto, že příslušná dodávka či jiné povinnosti ze strany dodavatele byly splněny. Pokud pohledávka byla v souladu s výše uvedeným na straně dodavatele již zdaněna, je vhodné hledat možné daňové řešení této, pro poplatníka nepříjemné, situace. Daňové řešení pohledávek, které jsou po splatnosti, a nelze předpokládat, že budou uhrazeny, spočívá buď v možnosti odpisu pohledávek, nebo v tvorbě opravných položek k neuhrazeným pohledávkám.
Z pohledu daňové uznatelnosti opravných položek k pohledávkám platí pro všechny poplatníky ustanovení § 24 odst. 2 písm. i) zákona č. 586/1992 Sb.,