Odpisování majetku - daňové odpisy

Vydáno: 9 minut čtení

V minulém čísle časopisu jsme se věnovali problematice účetních odpisů dlouhodobého majetku, v rámci které byly představeny základní metody účetního odpisování, byla nastíněna rovněž otázka stanovení zbytkové hodnoty a komponentní odpisování. V následujícím textu se zaměříme na problematiku daňových odpisů.

Odpisování majetku – daňové odpisy
prof. Ing.
Jiří
Strouhal,
Ph.D.
Nyní se přesuňme k problematice odpisů z pohledu daně z příjmů. V souladu s § 26 odst. 2 zákona o daních z příjmů se hmotným majetkem rozumí:
samostatné hmotné movité věci, popř. soubory hmotných movitých věcí se samostatným technicko-ekonomickým určením, jejichž vstupní cena je vyšší než 40 000 Kč a mají provozně-technické funkce delší než jeden rok,
budovy, domy a jednotky,
stavby s výjimkou:
provozních důlních děl,
drobných staveb na pozemcích určených k plnění funkcí lesa, sloužících k zajišťování provozu lesních školek nebo k provozování myslivosti, pokud jejich zastavěná plocha nepřesahuje 30 m2 a výšku 5 m,
oplocení sloužícího k zajišťování lesní výroby a myslivosti, které je drobnou stavbou,
pěstitelské celky trvalých porostů s dobou plodnosti delší než tři roky,
dospělá zvířata a jejich skupiny, jejichž vstupní cena je vyšší než 40 000 Kč, a
jiný majetek:
technické zhodnocení a výdaje na otvírky nových lomů, pískoven a hlinišť, pokud nezvyšuje vstupní cenu a zůstatkovou cenu hmotného majetku,