Odpisování majetku - účetní odpisy

Vydáno: 7 minut čtení

V rámci následujícího textu se zaměříme na odpisování dlouhodobého hmotného majetku. Budou představeny základní metody účetního odpisování a nastíněna bude rovněž otázka stanovení zbytkové hodnoty a komponentní odpisování.

Odpisování majetku – účetní odpisy
prof. Ing.
Jiří
Strouhal,
Ph.D.
Odpisy majetku vyjadřují jeho trvalé znehodnocení.
V souladu s § 28 zákona o účetnictví se odpisuje:
-
odpisovaný nehmotný a hmotný dlouhodobý majetek:
software,
ocenitelná práva,
stavby včetně práva stavby,
hmotné movité věci,
pěstitelské celky trvalých porostů,
dospělá zvířata,
jiný dlouhodobý hmotný majetek,
-
goodwill
a nehmotné výsledky vývoje dle § 56 odst. 2 vyhlášky 500/2002 Sb.
pokud nelze dobu použitelnosti goodwillu a nehmotných výsledků vývoje odhadnout, účetní jednotka rozhodne o době odpisování, která nesmí být kratší než 60 měsíců a delší než 120 měsíců ­ zvolenou dobu účetní jednotka dále musí odůvodnit v příloze v účetní závěrce,
-
dlouhodobý nehmotný majetek, k němuž účetní jednotka nabyla právo užívání či požívání,
-
technické zhodnocení u účetní jednotky, která dlouhodobý odpisovaný majetek úplatně či bezúplatně užívá a provedla na tomto majetku technické zhodnocení na svůj účet,
-
technické zhodnocení drobného nehmotného a hmotného majetku,
-
lož