Reklamní a podnikatelská činnost v dotazech a odpovědích

Vydáno: 21 minut čtení

Datum zrušení živnostenského oprávnění a obsah „změnového listu“ Před zahájením živnostenského podnikání jsou vyplňovány příslušné formuláře. Tato praxe se týká rovněž ukončení podnikatelských aktivit, resp. stavu, kdy se podnikatel rozhodl, že již nebude provozovat svou živnost. Změny, kterými průběžně prochází právní úprava živnostenského podnikání, se týkají také úpravy uvedených formulářů, konkrétně „změnového listu“. Jakým způsobem se promítá změna do kolonky 7 jmenovaného formuláře, resp. jaké datum se uvádí v rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění, a to ve vazbě na datum obsažené ve „změnovém listě“, v kolonce 07?

Reklamní a podnikatelská činnost v dotazech a odpovědích
JUDr.
Irena
Fleischmanová
V souladu s platnou právní úpravou živnostenského podnikání živnostenský úřad zruší živnostenské oprávnění na žádost podnikatele ke dni, který mu podnikatel oznámí, nejdříve však ke dni doručení žádosti (§ 58 odst. 7 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, dále jen „živnostenský zákon“). Ve „změnovém listě“ je v kolonce „07 Žádám o zrušení živnostenského oprávnění“ uveden text „ode dne“. Z uvedených skutečností lze odvodit, že záleží na úvaze podnikatele, k jakému datu hodlá zrušit živnostenské oprávnění, což je v souladu s citovaným živnostenským zákonem. Pokud se podnikatel například rozhodne zrušit živnostenské oprávnění ke dni 1. l. 2020, mohl naposledy provozovat živnost dne 31. 12. 2019. Ve „změnovém listě“ by mělo být v kolonce „07 Žádám o zrušení živnostenského oprávnění ode dne“ uvedeno datum 1. 1. 2020.
 
Změna právní kvalifikace přestupkového jednání
Obchodní společnost se měla dopustit přestupku v reklamní prezentaci nabízeného textilního výrobku. Tuto reklamní nabídku textilu ale obchodník nezpracoval, nýbrž pouze objednal ke zpracování, resp. je „zadavatelem“ nikoli „zpracovatelem“ zmíněné reklamy. Správní orgán zahájil s touto obchodní společností řízení o přestupku, kterého se měla dopustit jako „zpracovatel“ a nikoli jako „zadavatel“ zmíněné reklamy.
Lze prokázané přestupkové jednání „zadavatele“ reklamní nabídky řešit případnou změnou; o jakou změnu se konkrétně může jednat; lze rovněž charakterizovat „zadavatele“ a „zpracovatele“ reklamy? Jaký právní předpis tuto problematiku řeší a jaký postih lze uplatnit u jmenovaných osob „zadavatele“ a „zpracovatele“ reklamy?
V případě, že v průběhu vedeného řízení ve věci podezření ze spáchání přestupku, je zjištěno, že obchodní společnost posuzovanou reklamní nabídku nezpracovala (tzn. není „zpracovatelem“ této reklamy), nýbrž je osobou „zadavatele“, lze případ řešit změnou právní kvalifikace přestupkového jednání. O této změně je účastník vedeného správního řízení správním orgánem informován podle § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
Pokud se jedná o právní úpravu uvedeného protiprávního jednání „zadavatele“, řízení ve věci přestupku „zadavatele“ reklamy se opírá o platnou právní ú